Kunnanhallitus, kokous 16.8.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 285 Tarkastuslautakunnan vaali

244Dno-2021-439

Aikaisempi käsittely

Perustelut

Kuntalain 121 §:n mukaan valtuusto asettaa tarkastuslautakunnan hallinnon ja talouden tarkastuksen järjestämistä varten. Lautakunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan on lain mukaan aina oltava valtuutettuja.

Toimintasäännön 5 §:n mukaan tarkastuslautakunnassa on viisi jäsentä ja kullakin henkilökohtainen varajäsen. Jäsenten tulee olla valtuutettuja. Varavaltuutetut voivat olla tarkastuslautakunnan varajäseniä.

Vaalikelpoinen ei tarkastuslautakuntaan ole kuntalain 75 §:n mukaan:
1) kunnanhallituksen jäsen;
2) pormestari ja apulaispormestari;
3) henkilö, joka on kunnanhallituksen jäsenen, kunnanjohtajan, pormestarin tai apulaispormestarin hallintolain (434/2003) esteellisyys perusteita koskevan 28 §:n 2 ja 3 momentissa tarkoitettu läheinen;
- puoliso ja lapsi, lapsenlapsi, sisarus, vanhempi, isovanhempi tai muuten erityisen läheinen henkilö samoin tällaisen henkilön puoliso
- vanhempien sisarus sekä hänen puolisonsa, sisarusten lapsi ja entinenpuoliso sekä
- puolison lapsi, lapsenlapsi, sisarus, vanhempi ja isovanhempi samoin kuin tällaisen henkilön puoliso sekä puolison sisarusten lapsi
- läheisenä pidetään myös vastaavaa puolisukulaista, puolisolla tarkoitetaan aviopuolisoita sekä avioliiton omaisissa olosuhteissa ja rekisteröidyssä parisuhteessa eläviä henkilöitä
4) henkilö, joka on kunnan tai kunnan määräysvallassa olevan yhteisön tai säätiön palveluksessa;taikka toimitusjohtajana tai sitä vastavassa asemassa kunnan määräysvallassa olevassa yhteisössä tai säätiössä;
5) henkilö, joka ei ole vaalikelpoinen kunnanhallitukseen.

Tarkastuslautakuntaa valittaessa on otettava huomioon tasa-arvolain 4a §, jonka mukaan toimielimessä tulee olla sekä naisia että miehiä sekä varsinaisina että varajäseninä vähintään 40 %. Tasa-arvovaatimus koskee siis erikseen varsinaisia jäseniä ja varajäseniä. Sen sijaan laki ei vaadi, että varsinaisen jäsenen ja hänen henkilökohtaisen varajäsenensä olisi oltava samaa sukupuolta. Myöskään puheenjohtajistoa vaatimus ei erikseen koske. Sukupuolikiintiöstä voidaan poiketa erityisestä syystä. Jos kiintiöstä poiketaan, syy tulee kirjata valintapäätökseen.

Hallintojohtaja:
Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se toimittaa tarkastuslautakunnan vaalin valtuuston toimikaudeksi 1.8.2021-31.5.2025 sekä määrää valitsemistaan jäsenistä puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

KUNNANJOHTAJA:
Kunnanhallitus hyväksyy hallintojohtajan päätösehdotuksen.

Päätös

Päätösesitys hyväksyttiin.

Päätös

Valtuusto valitsi toimikaudekseen 1.8.2021 - 31.5.2025 seuraavat jäsenet ja varajäsenet:

Varsinainen jäsen

Henkilökohtainen varajäsen

Tuula Rauma pj

Onni Kuivala

Petra Neitola vpj

Tuula Tervonen

Kerttu Mömmö

Sanna Kouva

Arto Hämäläinen

Heini Koukkari

Kalevi Kerttula

Toivo Piira

Puheenjohtajaksi valtuusto määräsi Tuula Rauman ja varapuheenjohtajaksi Petra Neitolan.

Perustelut

Kuntalain 31 §:ssä on yleiset säännökset toimielinten kokoonpanosta. Ko. pykälässä säädetään, että toimielinten jäsenille valitaan henkilökohtaiset varajäsenet, joihin sovelletaan, mitä varsinaisista jäsenistä säädetään.
Kunnanhallituksen varajäsenyydestä seuraa em. säännöksen mukaan vaalikelvottomuus tarkastuslautakuntaan.

​​​​​​​Hallintojohtaja:
Kunnanhallitus esittää valtuustolle,​ että se toimittaa tarkastuslautakunnan vaalin valtuuston toimikaudeksi 1.8.2021-​31.5.2025 sekä määrää valitsemistaan jäsenistä puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

KUNNANJOHTAJA:
Kunnanhallitus hyväksyy hallintojohtajan päätösehdotuksen.

 

 

Päätös

Päätösesitys hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Muutoksenhakukiellon peruste

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

  • vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
  • virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
  • etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)
  • oppilaan arviointia (Perusopetuslaki 42c §)