Kunnanhallitus, kokous 16.8.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 287 Toimikuntien asettaminen

244Dno-2021-825

Perustelut

Kuntalain 30 §:n mukaan kunnanhallitus ja valtuuston päätöksen nojalla muukin toimielin voi asettaa toimikuntia määrätyn tehtävän hoitamista varten.

Toimikuntia valittaessa on otettava huomioon Tasa-arvoL 4a §, jonka mukaan kunnallisissa toimielimissä tulee valtuustoa lukuun ottamatta olla vähintään 40 % naisia ja vähintään 40 % miehiä. Tasa-arvovaatimus koskee erikseen varsinaisia jäseniä ja varajäseniä. Sen sijaan laki ei vaadi, että varsinaisten jäsenten ja hänen henkilökohtaisen varajäsenensä olisi oltava samaa sukupuolta. Myöskään puheenjohtajistoa vaatimus ei erikseen koske.

Sukupuolikiintiöstä voidaan poiketa erityisestä syystä. Erityinen syy voi olla esimerkiksi, ettei jollakin erityisalalla ole asiantuntijoita kuin toisen sukupuolen edustajalla. Erityiseen syyhyn vetoavan on perusteltava vaatimuksensa. Lähinnä poikkeamiseen voinee tulla kysymykseen esimerkiksi erityistä tehtävää varten asetetussa toimikunnassa.

Hallintojohtaja:
Kunnanhallitus asettaa toimikaudekseen seuraavat pysyväisluonteiset toimikunnat ja toimielimet sekä suorittaa vaalin:

1) Kunnanhallituksen nimeämät neuvottelijat paikallisneuvotteluissa
Kunnanhallitus nimeää neuvottelijoiksi paikallisneuvotteluihin virka-aseman perusteella peruspalvelujohtajan, teknisen johtajan, talousjohtajan ja henkilöstöpäällikön. Heidän henkilökohtaisiksi varajäseniksi nimetään henkilöt, jotka muutoinkin toimivat heidän sijaisinaan.
Paikallisneuvotteluissa läsnä ovat ne työnantajan edustajat jota asia koskee, kuitenkin siten, että paikalla on aina henkilöstöpäällikkö ja/tai talousjohtaja.
Neuvottelupyynnön vastaanottaa ja paikallisneuvotteluiden koollekutsujana toimii henkilöstöpäällikkö tai talousjohtaja.

2) Henkilöstötoimikunta
Kunnanhallitus nimeää työnantajan edustajiksi henkilöstötoimikuntaan virka-aseman perusteella peruspalvelujohtajan, teknisen johtajan, talousjohtajan ja henkilöstöpäällikön. Heidän henkilökohtaisiksi varajäseniksi nimetään henkilöt, jotka muutoinkin toimivat heidän sijaisinaan.
Mikäli varsinainen jäsen ei pääse toimikunnan kokoukseen on hän velvollinen huolehtimaan varajäsenen paikalle toimielimen toimivaltaisuuden varmistamiseksi.

3) Teknisen sopimuksen (TS) kehittämisryhmä
Kunnanhallitus nimeää teknisen sopimuksen kehittämisryhmään virka-aseman perusteella talousjohtaja, tekninen johtaja ja henkilöstöpäällikkö.

4) Nimistötoimikunta
Kunnanhallitus nimeää toimikuntaan
- virka-aseman perusteella kaavoittajan
- paikallisasiantuntemuksen perusteella muut jäsenet
- sekä Kempele-seuran edustajan
Kempele-seura voi halutessaan vaihtaa edustajaansa.

KUNNANJOHTAJA:
Kunnanhallitus hyväksyy hallintojohtajan päätösehdotuksen.

Päätös

Päätösesitys hyväksyttiin lukuun ottamatta nimistötoimikuntaa, johon kunnanhallitus nimesi:
- virka-aseman perusteella kaavoittaja Kaija Murajan
- paikallistuntemuksen perusteella seuraavat: Pertti Sankilampi, Tuula Rauma, Verner Laava ja Anne-Mari Jaara
- Kempele Seura ry nimeää oman edustajansa toimikuntaan.

Tiedoksi

Asianosaiset, Kempele-seura.

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.


Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.


Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Kempeleen kunnan kirjaamoon viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.


Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Kempeleen kunnanhallitus.

Kirjaamon yhteystiedot:

Kempeleen kunta
PL 12
90441 Kempele
sähköposti:  kirjaamo@kempele.fi

Kirjaamon aukioloaika on työpäivisin klo 9.00 - 15.00.


Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

  • päätös, johon haetaan oikaisua
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero.

Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.


Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Kempeleen kunnan kirjaamosta.