Kunnanhallitus, kokous 16.8.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 295 Valtuustoaloite / Kohti hiilineutraalia kuntaa / Vasemmiston valtuustoryhmä

244Dno-2021-841

Aikaisempi käsittely

Perustelut

Sari Janatuinen esitti Vasemmiston valtuustoryhmän aloitteen:

"KOHTI HIILINEUTRAALIA KUNTAA
Tänään julkaistun hallitustenvälisen ilmastonmuutospaneelin (IPCC) raportin mukaan ilmastonmuutoksen vaikutukset tulevat olemaan Suomessa suuria.
Suomi on yksi alueista, jotka nopeimmin lämpenevät. Ilmaston lämmetessä lumipeitteisten päivien lukumäärä vähenee. Vuotuinen sademäärä lisääntyy tasaisesti. Sademäärä lisääntyy kaikkina vuodenaikoina, talvella kuitenkin enemmän kuin kesällä. Rankkasateet ja myös rankat lumisateet voimistuvat. Tuulisuus lisääntyy, ennen kaikkea syksyisin ja talvisin. Myös tuulien voimakkuus kasvaa, etenkin vuosisadan loppuun mennessä. Merenpinta alkaa Suomenlahdella nousta, maankohoamisesta huolimatta. Myrskyt voivat nostaa meren pinnan hetkellisesti korkealle.
Ilmastonmuutoksella on merkittäviä vaikutuksia myös kuntiin. Muutokset lienevät suurimmaksi osaksi haitallisia. Mm. taajamatulvat lisääntyvät, ja siten rakennusten ja rakenteiden vaurioitumisen riskit lisääntyvät. Myös maanalaisten verkostojen tulvariskit lisääntyvät. Lisääntyvä kosteus voi vähentää maaperän kantavuutta, mikä vaikuttaa esimerkiksi rakentamisen vaatimuksiin. Rankat vesi- ja lumisateet sekä myrskyt voivat vahingoittaa liikenneväyliä ja vaikeuttaa liikennettä. Myrskyt voivat vaurioittaa sähkö- ja tietoverkkoja. Tämä voi vaikeuttaa esimerkiksi kunnan palvelutuotantoa. Rakentamisen ja rakennusten ylläpidon vaatimukset kasvavat kosteuden ja tuulisuuden lisääntymisen seurauksena.
Ilmastonmuutoksen hillintä on tärkeää, jotta muutoksen haitallisimpia vaikutuksia saadaan pienennettyä. Hillintätoimista huolimatta ilmaston lämpeneminen jatkuu vielä kymmeniä tai satoja vuosia, joten myös ilmastonmuutokseen varautuminen on välttämätöntä.
Kunnilla on merkittävä rooli niin ilmastonmuutoksen hillitsemisessä kuin siihen varautumisessakin. Kunnat voivat olla hyvänä esimerkkinä yrityksille ja kuntalaisille mm. uusiutuvan energian ja päästövähennysten saralla.
Onneksi ilmastotyötä ei tarvitse tehdä yksin. Kunnille on tarjolla monenlaista materiaalia päätöksenteon tueksi mm. Kuntaliiton kautta.
Vasemmiston valtuustoryhmä esittää, että Kempeleen kunnan strategian yhdeksi kantavaksi ajatukseksi otetaan ilmastonmuutoksen hillitseminen ja ilmaston-muutokseen valmistautuminen. Ilmastotyön kehotamme aloittamaan selvittämällä mahdollisuutta liittyä HINKU-verkostoon, joka on vuonna 2008 perustettu ilmaston-
muutoksen hillinnän edelläkävijöiden verkosto. HINKU-verkostossa yhteen kokoontuvat kunnianhimoisiin päästövähennyksiin sitoutuneet kunnat, ilmastoystävällisiä tuotteita ja palveluita tarjoavat yritykset sekä energia- ja ilmastoalan asiantuntijat. Verkosto jakaa tietoa ilmastonmuutoksen hillinnän parhaista käytännöistä, tukee kuntien ilmastotyötä, syventää verkostoitumismahdollisuuksia sekä luo kysyntää ilmastoystävällisille tuotteille ja palveluille.
Oulun seudulta HINKU-verkostossa ovat mukana jo Ii, Lumijoki, Muhos ja Tyrnävä. Uuden yhteistyön kautta Kempeleen maine vastuullisena ja tulevaisuuteen katsovana kuntana vahvistuisi ja uskomme, että pystyisimme houkuttelemaan Kempeleeseen myös uudella tapaa ilmasto-osaamiseen erikoistuneita yrityksiä.
Kempeleessä 9.8.2021
Vasemmiston valtuustoryhmä
Sari Janatuinen
Kalevi Kerttula"

Päätös

Aloite lähetetään kunnanhallitukselle asianmukaisia toimenpiteitä varten.

Perustelut

KUNNANJOHTAJA:
Kunnanhallitus lähettää aloitteen teknisten palvelujen valmisteltavaksi ja elinvoimavaliokunnan ohjattavaksi.

Päätös

Päätösesitys hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Muutoksenhakukiellon peruste

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

  • vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
  • virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
  • etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)
  • oppilaan arviointia (Perusopetuslaki 42c §)