Kunnanhallitus, kokous 24.5.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 204 Avoimien tehtävien/virkojen täyttö: laitoshuoltajan tehtävän (100%) perustaminen ja täyttö

244Dno-2021-606

Valmistelija

  • Juho Leppänen, talousjohtaja, juho.leppanen@kempele.fi

Perustelut

Muut valmistelijat: Marjo Rauma, ateria- ja puhdistuspalvelupäällikkö, marjo.rauma@kempele.fi

Ateria- ja puhdistuspalvelut on ottanut vastuulleen toimintakeskus Zytykkeen puhdistuspalvelut maaliskuussa 2021, johon valtuusto on myöntänyt tähän lisämäärärahan 1.2.2021. Toimintakeskus Zytykkeen siivoustyömitoituksen mukainen henkilöstötarve on 50 prosenttia kokoaikaisen laitoshuoltajan työajasta.

Sarkkirannan päiväkodin mitoituksen mukainen henkilöstötarve on kaksi kokopäiväistä ja yksi 50 prosenttista työaikaa tekevä työntekijä. Osa-aikainen (50 %) tehtävä on ollut täyttämättä henkilön irtisanouduttua, sillä tehtävää ei ole ollut tarve täyttää Sarkkirannan päiväkodin remontin aikana, jolloin päiväkoti toimi remontin aikana pienemmässä mittakaavassa. Päiväkoti toimii jälleen täydellä laajuudella, joten kohteen mitoituksen mukaisesta henkilöstötarpeesta puuttuu 50 prosenttista työaikaa tekevä työntekijä. Työntekijän puuttumista on jouduttu järjestelemään eri sijaisuuksin sekä kiinnittämällä varahenkilöä kohteeseen.

Nyt esitetään, että edellä mainitut tehtävät yhdistetään yhdeksi kokoaikaiseksi laitoshuoltajan tehtäväksi ja samalla tälle tehtävällä haetaan täyttölupa.

Resurssivaliokunta (18.5.2021):
Resurssivaliokunta ohjaa, että 50-prosenttiset laitoshuoltajien tehtävät yhdistetään yhdeksi kokoaikaiseksi laitoshuoltajan tehtäväksi, ja että tehtävälle annetaan täyttölupa.

Talousjohtaja:
Ehdotan, että kunnanhallitus perustaa yhden kokoaikaisen laitoshuoltajan tehtävän ja antaa sille täyttöluvan.

KUNNANJOHTAJA:
Kunnanhallitus hyväksyy talousjohtajan päätösehdotuksen.

Päätös

Päätösesitys hyväksyttiin.

Tiedoksi

Ateria- ja puhdistuspäällikkö, talousjohtaja, henkilöstöpäällikkö

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.


Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.


Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Kempeleen kunnan kirjaamoon viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.


Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Kempeleen kunnanhallitus.

Kirjaamon yhteystiedot:

Kempeleen kunta
PL 12
90441 Kempele
sähköposti:  kirjaamo@kempele.fi

Kirjaamon aukioloaika on työpäivisin klo 9.00 - 15.00.


Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

  • päätös, johon haetaan oikaisua
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero.

Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.


Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Kempeleen kunnan kirjaamosta.