Kunnanhallitus, kokous 24.5.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 202 Erityisopettajan viran (0236) muuttaminen erityisluokanopettajan viraksi

244Dno-2021-661

Valmistelija

  • Marja-Leena Meriläinen, sivistys- ja hyvinvointijohtaja, marja-leena.merilainen@kempele.fi

Perustelut

Talousarviossa vuodelle 2021 on opetuksen palvelualueella hyväksytty erityisopettajan virkanimikkeen muuttaminen erityisluokanopettajaksi sijoituspaikkana Linnakankaan koulu. Nimikkeen muutos johtuu toiminnallisista tarpeista koulun sisällä. Toiminnallisesti muutos on välttämätön, jotta saadaan tuki järjestettyä koulun sisällä mahdollisimman joustavasti eikä oppilaita jouduta ohjaamaan muihin oppilaitoksiin, josta kertyneet kustannukset kunnalle ovat huomattavat. Kouluissa työskentelee laaja-alaisia erityisopettajia ja erityisluokanopettajia, joiden tehtäväkuvat poikkeavat hieman toisistaan mm. oppilaan arviointivastuu osalta. Nimikemuutoksella ei ole talousarviovaikutuksia ja muutos sisältyy opetuksen tuntikehykseen.   

Sivistys- ja hyvinvointijohtaja:
Ehdotan, että kunnanhallitus muuttaa erityisopettajan viran (0236) erityisluokanopettajan viraksi 2.8.2021 alkaen, viran sijoituspaikkana Linnakankaan koulu.  

KUNNANJOHTAJA:
Kunnanhallitus hyväksyy sivistys- ja hyvinvointijohtajan päätösehdotuksen.

Päätös

Päätösesitys hyväksyttiin.

Tiedoksi

Sivistys- ja hyvinvointijohtaja, rehtori (Linnakankaan koulu), henkilöstöpäällikkö

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.


Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.


Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Kempeleen kunnan kirjaamoon viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.


Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Kempeleen kunnanhallitus.

Kirjaamon yhteystiedot:

Kempeleen kunta
PL 12
90441 Kempele
sähköposti:  kirjaamo@kempele.fi

Kirjaamon aukioloaika on työpäivisin klo 9.00 - 15.00.


Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

  • päätös, johon haetaan oikaisua
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero.

Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.


Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Kempeleen kunnan kirjaamosta.