Kunnanhallitus, kokous 24.5.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 206 Järjestöjen ja yhteisöjen avustukset 2021

244Dno-2021-389

Valmistelija

  • Virva Maskonen, hallintojohtaja, virva.maskonen@kempele.fi

Perustelut

Järjestöjen ja yhteisöjen avustukset ovat olleet julkisesti haettavana 12.5.2021 klo 15.00 mennessä kuntatiedotteessa nro 3/14.4.2021, kunnan kuulutuksissa sekä kunnan kotisivuilla. Toimintasäännön 6 §:n 19 kohdan mukaan kunnanhallitus päättää yhteisöjen avustuksista kuultuaan yhteisöllisyysvaliokuntaa.
Määräaikaan mennessä avustushakemuksia saapui yhteensä 19 kappaletta. Vuoden 2021 talousarviossa avustuksiin on varattu 90.0000 euroa. Valtuusto kokouksessaan 1.3.2021 / 12 §:ssä myönsi vuodelle 2021 järjestöjen ja yhteisöjen avustuksiin korotusta 20 %  ja lisämäärärahaa 20 000 euroa yhdistys- ja järjestötoiminnan tukemiseksi ja toimintaedellytysten turvaamiseksi koronavirusepidemian aikana. Määrärahaa on jäljellä 103.575 euroa Kempele-palkintojen jaon jälkeen.

Yhteisöllisyysvaliokunta (17.5.2021):
Yhteisöllisyysvaliokunta kävi läpi saapuneet avustushakemukset. Valiokunta ehdottaa järjestöjen ja yhteisöjen avustuksi jaettavaksi liitteen mukaan, yhteensä 24 000€.

Todetaan että esteelliset varapuheenjohtaja Sari Janatuinen (Ketolanperän Kyläyhdistyksen hallituksen jäsen ja Kempeleen asukastupa ry hallituksen pj) sekä Pertti Sankilampi (Kempeleen Wanhan Kirkon Ystävät ry:n toiminnantarkastaja) poistuivat tämän asian käsittelyn ja ohjauksen ajaksi.

Hallintojohtaja:
Ehdotan, että kunnanhallitus päättää järjestöjen ja yhteisöjen avustuksista yhteisöllisyysvaliokunnan ohjauksen mukaisesti.

KUNNANJOHTAJA:
Kunnanhallitus hyväksyy hallintojohtajan päätösehdotuksen.

Päätös

Todetaan, että esteelliset Rita Kumpulainen (Vanhan Kirkon Ystävät ry:n ja Suomi-Venäjä-seuran johtokunnan jäsen), Kaisu Juvani (Eläkeliiton Kempeleen yhdistys ry:n, Hovilan palveluyhdistys ry:n, Kempeleen Martat ry:n, Kempeleen Vanhan Kirkon Ystävät ry:n ja Kempele-Seura ry:n toiminnantarkastaja), Jouko Etelä (Rantalakeuden Eläkkeensaajat RES ry:n hallituksen jäsen) ja Tarmo Turunen (Suomi-Venäjä-seuran johtokunnan jäsen) poistuivat tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.

Päätösesitys hyväksyttiin.

Esteellisyys

  • Rita Kumpulainen, Kaisu Juvani, Jouko Etelä, Tarmo Turunen

Tiedoksi

Asianosaiset

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.


Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.


Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Kempeleen kunnan kirjaamoon viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.


Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Kempeleen kunnanhallitus.

Kirjaamon yhteystiedot:

Kempeleen kunta
PL 12
90441 Kempele
sähköposti:  kirjaamo@kempele.fi

Kirjaamon aukioloaika on työpäivisin klo 9.00 - 15.00.


Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

  • päätös, johon haetaan oikaisua
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero.

Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.


Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Kempeleen kunnan kirjaamosta.