Kunnanhallitus, kokous 24.5.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 191 Kauppakirja / määräala Rajala

244Dno-2021-648

Valmistelija

  • Tuomo Perälä, tekninen johtaja, tuomo.perala@kempele.fi

Perustelut

Muut valmistelijat: Petri Joro, maankäyttöpäällikkö, petri.joro@kempele.fi

Maankäyttöpäällikkö on neuvotellut maanomistajan kanssa n. 3,51 ha  suuruisen määräalan myymisestä Kempeleen kunnalle Ketolanperän koulun välittömässä läheisyydessä sijaitsevasta kiinteistöstä. Määräala on Rajala-nimisen kiinteistön erillinen palsta ja osto on sovittu tehtäväksi 2,35 €/m2 mukaisesti kauppahintaan 82.485 €.
    
Kempeleen kunnanvaltuuston 8.4.2019 hyväksymän maapoliittisen ohjelman mukaan valtuustokausittain nimetään yleiskaavan mukaisia asuntorakentamisen keskeisiä suunnittelu- ja toteuttamiskohteita. Näillä alueilla voidaan soveltaa erityistä menettelyä, jossa maanomistaja sitoutuu myymään kaavahanketta koskevan aiesopimuksen nojalla suunnittelualueella omistamastaan maasta osan kunnalle valtuuston hyväksymällä raakamaan hinnalla. Sopimuksen mukaan maanomistajalle voidaan osoittaa yksi uusi asuinrakennuspaikka, mikäli hän maksaa siitä kaavakorvauksen.

Kaupan kohteena oleva määräala hankitaan Kempeleen kunnan  asumisen asemakaavoitusta varten.  Ketolanperän koulun lähiympäristö on kirjattu kunnanvaltuuston 1.9.2020 § 46 hyväksymässä asunto-ohjelmassa uudeksi v.2020-2025 asemakaavoitettavaksi alueeksi. Kaupan kohde sijaitsee Ketolanperän koulun läheisyydessä ja rajoittuu Kempeleen kunnan omistamiin maa-alueisiin (kartta liitteenä).

Kaupan toteuttamista varten on laadittu kauppakirjan esisopimus (liite), johon on kirjattu mm. "Tämän esisopimuksen mukainen kauppakirja allekirjoitetaan sillä edellytyksellä, että myyjän perillisen ja hänen puolisonsa omistuksessa olevalle kiinteistölle 244-401-48-10 haettava suunnittelutarveratkaisu tulee lainvoimaiseksi. Kiinteistön omistajat hakevat suunnittelutarveratkaisulla kiinteistölle asuinrakennuksen ja siihen liittyvien talousrakennuksien rakentamisoikeutta heidän omaan asumistarkoitukseensa." 
    
Suunnittelutarveratkaisuhakemuksen kohteena oleva kiinteistö sijaitsee Ketolanperän koulua vastapäätä Luonungintien toisella puolen. Suunnittelutarveratkaisun mukaiset rakentamisen tekniset ym. edellytykset tutkitaan hakemuksen käsittelyn yhteydessä. Kyseinen rakentaminen suunnittelutarveratkaisulla ei aiheuta Kempeleen kunnalle viemäröinnin ym. kunnallistekniikan rakentamisen velvollisuuksia, vaan niiden kustannuksista vastaavat rakentamishankkeen toteuttajat. Näiden kustannuksien voidaan katsoa olevan samansuuruisia, kuin aiesopimuksella asemakaavoituksesta perittävä kaavakorvauskin kyseiselle rakennuspaikalle olisi.

Tekninen johtaja: 
Ehdotan, että kunnanhallitus hyväksyy kiinteistökaupan esisopimuksen ja liitteenä olevan kauppakirjan esisopimuksen.

KUNNANJOHTAJA:
Kunnanhallitus hyväksyy teknisen johtajan päätösehdotuksen.

KHALL 30.11.2020 / 316 §: 
Päätösesitys hyväksyttiin. 

_____

Kiinteistökaupan toteuttamisen edellytyksenä ollut  suunnittelutarveratkaisu on hyväksytty ja tullut lainvoimaiseksi. Lisäksi kunnanjohtaja ja maanomistaja ovat allekirjoittaneet esisopimuksen mukaisen kauppakirjan 10.5.2021 (Liite).

Tekninen johtaja (TP):
Ehdotan, että kunnanhallitus hyväksyy Rajala- nimisen kiinteistön (48:8) määräalan kaupan ja liitteenä olevan kauppakirjan

KUNNANJOHTAJA:
Kunnanhallitus hyväksyy teknisen johtajan päätösehdotuksen.

Päätös

Päätösesitys hyväksyttiin.

Tiedoksi

Asianosaiset, maankäyttöpäällikkö, kirjaamo, kartoittaja JJ, palvelusihteerit HJ, MT

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.


Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.


Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Kempeleen kunnan kirjaamoon viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.


Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Kempeleen kunnanhallitus.

Kirjaamon yhteystiedot:

Kempeleen kunta
PL 12
90441 Kempele
sähköposti:  kirjaamo@kempele.fi

Kirjaamon aukioloaika on työpäivisin klo 9.00 - 15.00.


Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

  • päätös, johon haetaan oikaisua
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero.

Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.


Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Kempeleen kunnan kirjaamosta.