Kunnanhallitus, kokous 24.5.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 195 Kempeleen asemakaavan laajennus, Linnakaarron itäpuolen asuinalue / Ehdotusvaiheen palaute ja kaavan hyväksyminen

244Dno-2021-43

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Kaija Muraja, kaavoittaja, kaija.muraja@kempele.fi

Perustelut

Linnakaarron itäpuolen asuinaluetta koskevan Kempeleen asemakaavan muutoksen ja laajennuksen valmisteluvaiheen aineisto on ollut nähtävillä 31.12.2020 - 29.1.2021. Kuulemisaikana on pyydetty lausunnot viranomaisilta ja muilta kaavahankkeen osallisilta. Asemakaavan luonnosaineistosta on saatu seitsemän (7) viranomaislausuntoa, kolme (3) osallisten mielipidettä sekä valiokuntien ohjaukset (alla).

Viranomaislausunnon antoivat Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, Oulun seudun ympäristötoimen ympäristönsuojeluviranomainen, Kempeleen Vesihuolto Oy, Oulun Seudun Sähkö Verkkopalvelut Oy, Telia Finland Oyj ja Oulun kaupungin yhdyskuntalautakunta.

Viranomaislausunnot koskivat kaavamerkintöjä, moottorikelkkareittiä, meluvalleja, reitistöjä, pyörä- ja jalankulkuyhteyksiä, teknisten verkostojen aluevarauksia, tieliikenteen yhteystarvetta ja kaavavaikutusten arviointia. Usean allekirjoittajan palautteissa vastustettiin voimakkaasti moottorikelkkareitin ja meluvallien sijoittamista lähelle asutusta. Muita huomioita esitettiin nimistöstä sekä tonttien koosta ja sijoittumisesta viheralueisiin ja reitteihin nähden.

Luonnosta esiteltiin Kempeleen valiokunnille ja pyydettiin ohjausta kaavahankkeen viemiseksi eteenpäin.

Yhteisöllisyysvaliokunta (19.1.2021):
Kaavaluonnos näyttää hyvältä. Moottorikelkkareitti tarvitaan osana valtakunnallista reitistöä, mutta turvallisuus täytyy ottaa huomioon linjauksissa ja huomioida muut luonnossa liikkujat. Lisäksi tulee ottaa huomioon matkailuyrittäjien ja matkailijoiden tarpeet.

Resurssivaliokunta (19.1.2021):
Resurssivaliokunta merkitsee saamansa esittelyn tiedoksi. Valiokunta edellyttää moottorikelkkareitin säilyvän kaavassa.

Elinvoimavaliokunta (26.1.2021):
Elinvoimavaliokunta ohjaa, että moottorikelkkareitille asetetaan riittävän alhainen nopeusrajoitus reitistä aiheutuvien melu- ja turvallisuushaittojen ehkäisemiseksi.

Palveluvaliokunta (2.2.2021):
Palveluvaliokunta on tyytyväinen Linnakaarron itäpuolen asuinalueen asemakaavan laajennuksen suunnitteluun ja kannattaa kaavahankkeen eteenpäin viemistä esitetysti.

_____

Moottorikelkkareitti keskustelutti valiokuntia ja asukkaita. Palautteen johdosta moottorikelkkareitille ja kelkkojen lähtöpaikalle päätettiin tutkia vaihtoehtoisia sijainteja tämän kaava-alueen ulkopuolelta riittävän etäälle asutuksesta. Kaavakartasta poistettiin moottorikelkkareitti ja meluvallit pohjoisrajalta, tarkistettiin katu- ja pyörätievarauksia, varauduttiin kahteen alikulkuun Linnakaarron ali, väljennettiin korttelien ja reittien välisiä etäisyyksiä, monipuolistettiin tonttivalikoimaa, täydennettiin kaavamääräyksiä sekä varattiin tilaa kiertoliittymästä itään johtavalle kadulle.

Yhteenveto luonnosvaiheen palautteesta ja siihen laadituista vastineista on esityslistan liitteenä. Palautteen johdosta tehdyt muutokset ilmenevät ehdotusvaiheen aineistosta, joita ovat kaavaselostus, 3.3.2021 päivätty ehdotusvaiheen asemakaavakartta, 2.3.2021 päivitetty osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä kokouksessa esiteltävä rakennustapaohje.

Kaavoittaja:
Kempeleen asemakaavan laajennus Linnakaarron itäpuolen alueelle koskee kunnan omistaman kiinteistön 244-401-4-634 osaa. Asemakaavalla muodostuvat asumisen korttelit 26286 - 26301 sekä niihin liittyviä viher- ja katualueita.

Ehdotan, että kunnanhallitus hyväksyy liitteen mukaiset vastineet kaavaluonnoksesta saatuihin lausuntoihin ja mielipiteisiin, ja että Linnakaarron itäpuolen asuinaluetta koskeva Kempeleen asemakaavan muutos ja laajennus sekä rakennustapaohje asetetaan nähtäville ehdotusvaiheen kuulemista varten.

Tekninen johtaja:
Ehdotan, että kunnanhallitus hyväksyy kaavoittajan ehdotuksen.

KUNNANJOHTAJA:
Kunnanhallitus hyväksyy teknisen johtajan päätösehdotuksen.

Päätös

Päätösesitys hyväksyttiin.

Valmistelija

  • Tuomo Perälä, tekninen johtaja, tuomo.perala@kempele.fi

Perustelut

Muut valmistelijat: Kaija Muraja, kaavoittaja, kaija.muraja@kempele.fi

Linnakaarron itäpuolen asuntoaluetta koskeva asemakaava on ollut nähtävillä 24.3.-23.4.2021. Kuulemisaikana saapui kuusi (6) viranomaislausuntoa ja yksi muistutus sekä Käpy-auditointi. Lausuntoja antoivat Pohjois-Pohjanmaan museo, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, Oulun seudun ympäristötoimi, Kempeleen elinvoimavaliokunta, Kempeleen Vesihuolto Oy ja Oulun Seudun Sähkö Verkkopalvelut Oy. Museolla ei ollut huomautettavaa, myöskään ympäristötoimi ei antanut lausuntoa kaavasta. ELY-keskus huomautti siitä, ettei kaava-aineistossa oltu käsitelty ulkoalueiden melua, vesilaitos muistutti pumppaamolle varatun ET-tontin pienehköstä koosta ja puuttuvista johtoaluevarauksista ja sähkölaitoksen muistutus koski puistomuuntamomerkintöjä ja jakokaappien sijoittamista kaavateiden varsiin. Kuntalaisen muistutus käsitteli alueen liikenneverkon toimivuutta sekä alueen itäpuolelle osoitetun luo-alueen sisältöä. Käpy-koordinaattorin huomiot koskivat liikennejärjestelyjä ja kävelyn ja pyöräilyn sujuvuutta ja turvallisuutta alueella. 

Elinvoimavaliokunta (23.3.2021):
Elinvoimavaliokunta ohjasi, että kaavaa pyrittäisiin tiivistämään mahdollisuuksien mukaan asukastyytyväisyys huomioiden. 

Saapuneen palautteen johdosta tonttijakoa on tiivistetty, ET-tonttia suurennettu ja kaavakartalle on lisätty muuntamo- ja johtovarausalueita. Luo-merkintää ja säilytettävän puuston merkintää on täsmennetty. Käpy-varaukset on tarkistettu liikennesuunnittelijan toimesta. Kaavaselostusta on täydennetty meluasioiden ja ehdotusvaiheen kuvauksilla.

Saatu palaute ja sen johdosta tehdyt muutokset ilmenevät hyväksymisvaiheen kaava-aineistossa. Kokouksen liitteinä ovat yhteenveto saapuneesta ehdotusvaiheen palautteesta ja siihen laaditut vastineet, tarkistettu kaavakartta, päivitetty kaavaselostus ja sen liitteet, rakennustapaohje sekä asemakaavan seurantalomake.

Asemakaavan laajennuksessa muodostuu 15 korttelia, lähivirkistysaluetta (VL) sekä katualuetta ja muita yleisiä alueita pyöräteineen ja ulkoilureitteineen. Alueelle on osoitettu korttelialueita palvelurakennuksille (P), asuinpientaloille (AP), rivitaloille ja muille kytketyille asuinrakennuksille (AR) sekä erillispientaloille (AO). Kaikkiaan alueelle muodostuu 77 kpl keskimäärin 1000 m² suuruista AO-tonttia, joilla rakennustehokkuus on e=0.25 mukainen. Asemakaavan muutos mahdollistaa noin 450 uuden asukkaan muuttamisen alueelle. Kaavamuutosalueen koko on 25,8302 ha.

Kaavoittaja:
Asemakaavan laajennus koskee Kempeleen Linnakankaan tilasto- ja pientilastoalueella (112/026) sijaitsevaa kiinteistöä 244-401-4-634. Asemakaavan muutoksella muodostuvat korttelit 26286-26288, 26290-26301 sekä niihin liittyviä viher- ja katualueita.

Ehdotan, että kunnanhallitus hyväksyy kaavaehdotuksesta saapuneisiin palautteisiin laaditut vastineet, ja Linnakaarron itäpuolta koskeva Kempeleen asemakaavan laajennus viedään valtuuston hyväksymiskäsittelyyn.

Tekninen johtaja:
Ehdotan, että kunnanhallitus hyväksyy ehdotusvaiheen vastineet ja esittää valtuustolle Linnakaarron itäpuolisen alueen asemakaavan hyväksymistä.

KUNNANJOHTAJA:
Kunnanhallitus hyväksyy teknisen johtajan päätösehdotuksen.

Päätös

Päätösesitys hyväksyttiin.

Tiedoksi

Kaavoitus

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukiellon peruste

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

  • vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
  • virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
  • etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)
  • oppilaan arviointia (Perusopetuslaki 42c §)