Kunnanhallitus, kokous 24.5.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 189 Kempeleen liikennepoliittinen ohjelma 2020-2024

224Dno-2021-180

Valmistelija

  • Tuomo Perälä, tekninen johtaja, tuomo.perala@kempele.fi

Perustelut

Muut valmistelijat: Paula Kettunen, kunnallistekniikkapäällikkö, paula.kettunen@kempele.fi

Kempeleen kunnan tiepoliittinen ohjelma 2014-2019 tuli ajankohtaisesti päivittää vuoden 2020 aikana. Päivitystyön lisäksi ohjelmaa pitää laajentaa käsittelemään kokonaisvaltaisemmin liikennejärjestelmää ja sitä mikä kunnan tavoitetila on vuona 2024. Liikennepoliittinen ohjelman tavoitteet tulevat Oulun seudun liikennejärjestelmätyöstä, Kempele-sopimuksesta, kunnan maapoliittisesta ohjelmasta, KAVIO-työstä sekä liikenneturvallisuussuunnitelmasta.

Kunnallistekniikkapäällikkö esittelee liikennepoliittista ohjelmaa 2020-2024.

Elinvoimavaliokunta (9.2.2021):
Merkitään tiedoksi.

_____

Liikennepoliittinen ohjelmaluonnos on esitelty valtuustolle seminaarissa 6.4.2021, ja sitä on täydennetty seminaarissa esille nousseiden asioiden osalta. Liikennepoliittisen ohjelman luonnosta on täydennetty siten, että siihen on lisätty lyhyt kappale kuvaamaan Kempeleen kunnan liikenneverkon kannalta tärkeimmät yksityistiet. Lisäksi väistämisvelvollisuusjärjestelmän muutosta koskevaa karttaesitystä on selkeytetty ja nopeusrajoitusjärjestelmän vaihtoehtoja tarkasteltu.

Elinvoimavaliokunta (11.5.2021): 
Elinvoimavaliokunta ohjasi, että pidettäisiin nykyiset nopeusrajoitukset ennallaan, koska ne ovat lähtökohtaisesti suunniteltu kullekin alueelle sopivaksi. Komeetantien nopeusrajoitus ohjattiin nostettavaksi 50 km/h nopeusrajoitukseen kun se nyt on 40 km/h. 

Tekninen johtaja:
Ehdotan, että kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se hyväksyy liitteenä olevan Liikennepoliittisen ohjelman 2020-2024 elinvoimavaliokunnan ohjauksen mukaisesti.

KUNNANJOHTAJA:
Kunnanhallitus hyväksyy teknisen johtajan päätösehdotuksen.

Päätös

Päätösesitys hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Muutoksenhakukiellon peruste

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

  • vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
  • virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
  • etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)
  • oppilaan arviointia (Perusopetuslaki 42c §)