Kunnanhallitus, kokous 24.5.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 199 Kotihoidon henkilöstöresurssin vahvistaminen

244Dno-2021-428

Valmistelija

  • Marja-Leena Meriläinen, sivistys- ja hyvinvointijohtaja, marja-leena.merilainen@kempele.fi

Perustelut

Muut valmistelijat: Raija Inkala, kotihoidon johtaja, raija.inkala@kempele.fi

Kunnanvaltuusto on hyväksynyt vuoden 2020 talousarviossa Ikääntyneiden hoiva ja huolenpitoon yhden lähihoitajan työsuhteen perustamisen ja täyttämisen. Tarkoituksena on ollut,​ että ko. lähihoitajan ensisijaisena sijoituspaikkana on kotihoidon päivätoiminta. Työsuhde on kuitenkin jätetty perustamatta ja täyttämättä kunnan talouden sopeuttamistoimenpiteitten takia jo vuonna 2020,​ ja tämä järjestely jatkuu  edelleen vuonna 2021.

Samanaikaisesti kotihoidossa on kuitenkin jouduttu hankkimaan lisäresurssia kasvavan lähihoitajatarpeen vuoksi kahden määräaikaisen lähihoitajan verran. Tämä määräaikainen järjestely on ollut vuoden 2021 alusta alkaen. Paitsi lähihoitajien osalta myös sairaanhoitajien osalta tilanne on haastava ja tilanne on vaikeutunut  vähitellen kahden viime vuoden aikana.

Osasyynä on kotihoidon asiakkaiden määrällinen kasvu,​ mutta myös asiakkaiden palvelutarpeen kasvu.  Ikääntyneisiin kohdistuneet koronarajoitukset ovat osaltaan lisänneet palvelutarvetta ja myös palvelujen kysyntää. Tilapäistä kotikäyntejä tarvitsevien asiakkaiden määrä on myös lisääntynyt.

Hoitohenkilöstöä on erityisen vaikea saada lyhytaikaisiin sijaisuuksiin. Ikääntyneiden kotihoidon asiakkaiden hyvän ja laadukkaan hoidon toteutukseen ja hoidon varmistamiseen on ensisijaista saada sitoutunut,​ pysyvä ja pitkäaikainen henkilökunta. Tämä on erityisen tärkeää ikääntyneen väestön määrän kasvaessa. Kotihoidossa on tällä hetkellä jatkuva ja kasvava tarve edellä kuvattuihin lähihoitajien tehtäviin sekä kotisairaanhoitajan tehtävään.  

Palveluvaliokunta (13.4.2021):
Palveluvaliokunta esittää,​ että on perusteltua kotihoidon henkilöstön lisätarveselvityksen perusteella lisätä kotihoidon henkilöstöä. Palveluvaliokunta esittää,​ että yksi vuoden 2020 talousarvioon hyväksytty lähihoitajan tehtävä perustetaan ja täytetään vakituisesti,​ kahden määräaikaisen lähihoitajan tehtäviä jatketaan vuoden 2021 loppuun ja perustetaan yksi määräaikainen lähihoitajan ja yksi määräaikainen sairaanhoitajan tehtävä vuoden 2021 loppuun. Määräaikaisten tehtävien vakinaistamista tarkastellaan vuoden 2022 talousarvion laadinnan yhteydessä.

Sivistys- ja hyvinvointijohtaja:
Ehdotan, että kunnanhallitus hyväksyy kotihoidon henkilöstön lisäyksen palveluvaliokunnan ohjauksen mukaisesti. 

Resurssivaliokunta (18.5.2021):
Resurssivaliokunta ohjaa, että yksi vuoden 2020 talousarvioon hyväksytty lähihoitajan (päivätoiminnan ohjaaja) tehtävä perustetaan ja täytetään, ja että kotihoidon kahden määräaikaisen lähihoitajan tehtäviä jatketaan vuoden 2021 loppuun. Vuoden 2022 talousarvion valmistelussa on syytä tarkastella kotihoidon henkilöstön tilannetta tarveselvityksen perusteella.

Talousjohtaja:
Ehdotan, että kunnanhallitus hyväksyy kotihoidon henkilöstön lisäyksen resurssivaliokunnan ohjauksen mukaisesti. 

KUNNANJOHTAJA:
Kunnanhallitus päättää, että  1) perustetaan uusi vakituinen lähihoitajan tehtävä kotihoitoon ja 2) jatketaan kahden määräaikaisen lähihoitajan tehtäviä kotihoidossa vuoden 2021 loppuun saakka. Muut uudet henkilöstölisäystarpeet arvioidaan talousarvion 2022 valmistelun yhteydessä osana kunnan koko henkilöstöpakettia.

Päätös

Päätösesitys hyväksyttiin.

Tiedoksi

Sivistys- ja hyvinvointijohtaja, talousjohtaja, henkilöstöpäällikkö

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.


Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.


Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Kempeleen kunnan kirjaamoon viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.


Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Kempeleen kunnanhallitus.

Kirjaamon yhteystiedot:

Kempeleen kunta
PL 12
90441 Kempele
sähköposti:  kirjaamo@kempele.fi

Kirjaamon aukioloaika on työpäivisin klo 9.00 - 15.00.


Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

  • päätös, johon haetaan oikaisua
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero.

Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.


Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Kempeleen kunnan kirjaamosta.