Kunnanhallitus, kokous 24.5.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 200 Lähihoitajan osa-aikaisen työsuhteen lakkauttaminen/ terveyskeskussairaala

244Dno-2021-658

Valmistelija

  • Marja-Leena Meriläinen, sivistys- ja hyvinvointijohtaja, marja-leena.merilainen@kempele.fi

Perustelut

Muut valmistelijat: Jouko Koskela, terveysjohtaja, jouko.koskela@kempele.fi

Terveyspalveluissa on irtisanoutumisen vuoksi vapautumassa 1.6.2021 alkaen lähihoitajan osa-aikainen 40 % työsopimussuhde.  Työsuhteen ensisijainen sijoituspaikka on terveyskeskussairaala. Terveyskeskussairaalassa toimivien hoitajien tehtävät ovat kuluneiden vuosien aikana palvelurakennemuutoksien takia muuttuneet entistä vaativammiksi, joten henkilöstörakennetta tulee kehittää ja vahvistaa vastaamaan ajanmukaista sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden hoidonporrastusta, palvelurakennetta ja vaativuutta. Jokainen vapautunut työsuhde edellyttää uutta tehtävänharkintaa. Tässä tilanteessa vapautunut lähihoitajan osa-aikainen tehtävä tulisi korvata osa-aikaisen sairaanhoitajan tehtävällä. Terveyskeskussairaalassa on ennestään osa-aikainen 60 % sairaanhoitajan työsuhde, joten nämä kaksi osa-aikaista yhdessä muodostaisivat kokoaikaisen työsuhteen.

Toimintasäännön 9 §:n mukaan kunnanhallitus päättää pysyväisluonteisten työsopimussuhteiden ehdoista ja tarpeesta sekä nimikemuutoksista.

Sivistys- ja hyvinvointijohtaja:
Ehdotan, että kunnanhallitus lakkauttaa terveyspalveluissa vapautuvan lähihoitajan osa-aikaisen 40 % työsuhteen 1.6.2021 alkaen.

KUNNANJOHTAJA:
Kunnanhallitus hyväksyy sivistys- ja hyvinvointijohtajan päätösehdotuksen.

Päätös

Päätösesitys hyväksyttiin.

Tiedoksi

Terveysjohtaja, sivistys- ja hyvinvointijohtaja, henkilöstöpäällikkö

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.


Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.


Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Kempeleen kunnan kirjaamoon viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.


Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Kempeleen kunnanhallitus.

Kirjaamon yhteystiedot:

Kempeleen kunta
PL 12
90441 Kempele
sähköposti:  kirjaamo@kempele.fi

Kirjaamon aukioloaika on työpäivisin klo 9.00 - 15.00.


Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

  • päätös, johon haetaan oikaisua
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero.

Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.


Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Kempeleen kunnan kirjaamosta.