Kunnanhallitus, kokous 24.5.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 205 Osavuosikatsaus 30.4.2021

244Dno-2021-590

Valmistelija

  • Juho Leppänen, talousjohtaja, juho.leppanen@kempele.fi

Perustelut

Huhtikuun lopun tilikauden tulos on -270.000 euroa. Tulos on noin 370.000 euroa parempi kuin viime vuonna vastaavaan aikaan. Viime vuoden vertailutietoon vaikuttaa se, että viime vuonna huhtikuussa toimintakuluja kertyi vähemmän koronasta johtuvien poikkeusolojen vuoksi. Verotulojen kasvu on jatkunut erityisen vahvana. Verotulot ovat kasvaneet viime vuoden vastaavasta ajankohdasta 10,9 % (2,8 milj. euroa). Myös valtionosuudet ovat kasvaneet merkittävästi n. 8,1 % (740.000 euroa). Toimintakulujen kasvu on ollut 7,8 % (2,9 milj. euroa) viime vuoden vastaavaan ajankohtaan nähden. Kasvuun vaikuttaa viime vuoden huhtikuun toimintakulujen alhainen toteuma koronan vuoksi. Toimintakulut ovat ylittäneet talousarvion n. 1 milj. eurolla ottaen huomioon lomapalkkavelan muutoksen. Vuoden aikana ei ole nostettu pitkäaikaista eikä lyhytaikaista lainaa. Liitteenä on osavuosikatsaus-asiakirja.

Yhteisöllisyysvaliokunta (17.5.2021):
Valiokunta merkitsee esittelyn tiedoksi.

Resurssivaliokunta (18.5.2021):
Resurssivaliokunta merkitsee saamansa esittelyn tiedoksi. Valiokunta on huolissaan toimintakulujen kasvusta ja ohjaa yksiköitä tiukkaan taloudenpitoon.

Palveluvaliokunta (18.5.2021):
Palveluvaliokunta kiittää peruspalveluita hyvästä työstä.

Elinvoimavaliokunta (18.5.2021): 
Merkitään esittely tiedoksi.

Talousjohtaja:
Ehdotan, että kunnanhallitus merkitsee tiedoksi osavuosikatsauksen 30.4.2021.

KUNNANJOHTAJA:
Kunnanhallitus hyväksyy talousjohtajan päätösehdotuksen.

Päätös

Päätösesitys hyväksyttiin.

Tiedoksi

Talousjohtaja

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukiellon peruste

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

  • vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
  • virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
  • etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)
  • oppilaan arviointia (Perusopetuslaki 42c §)