Kunnanhallitus, kokous 24.5.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 190 Paikallinen sopiminen: erilliskorvaukset koronarokottamisesta ja työaikajoustoista

244Dno-2021-607

Valmistelija

 • Juho Leppänen, talousjohtaja, juho.leppanen@kempele.fi

Perustelut

Muut valmistelijat: Minna Vinkki, henkilöstöpäällikkö, minna.vinkki@kempele.fi

Kempeleen kunnan ammattijärjestöjen edustajat (JHL, Juko, Jyty, Super ja Tehy) ovat jättäneet paikallisneuvottelupyynnöt virka- ja työehtosopimuskohtaisesti koskien erilliskorvauksien maksamista koronapandemian aiheuttamasta lisätyöstä ja poikkeuksellisista työn kuormitustekijöistä sekä esityksiä työaikajoustojen korvaamiseen. Työnantaja on käynyt viikkojen 18-19 aikana neuvottelut kaikkien sopimusalojen osalta ja kaikkien ammattijärjestöjen kanssa. Ammattijärjestöjen paikallisneuvottelupyynnöt olivat pitkälti saman sisältöisiä sopimusalasta tai järjestöstä riippumatta. Esille nostettiin mm. koronarokottamisten korvaaminen säännöllisen työajan ylittävältä ajalta virka- ja työehtosopimusta paremmin, erilliskorvaukset erilaisissa työaikajoustotilanteissa mm. hälytysrahan suuruudesta, mikäli työntekijä suostuu perumaan jo sovitun vapaapäivän tai vuosilomapäivän. Lähtökohtana on aina, että ensisijaisesti sijaisuuksiin pyritään saamaan ulkoinen sijainen. Mikäli tämä ei ole mahdollista, oma henkilöstö voi tehdä ylimääräisiä työvuoroja. Isona haasteena useimmissa ammattiryhmissä on ulkoisten sijaisten saaminen etenkin lyhyisiin sijaisuuksiin. Lisäksi järjestöt esittivät kertakorvauksen maksamista henkilöstölle korvauksena poikkeuksellisesta koronan aiheuttamasta kuormituksesta.

Neuvotteluissa keskusteltiin mm. kunnan taloudellisesta tilanteesta, arjen sujuvoittamisen keinoista sekä sijaisten saannin ongelmista ja sijaispulan heijastumisesta henkilöstön jaksamiseen. Todettiin myös, että koronapandemia on tuonut kuormitusta kauttaaltaan organisaatiossa eri henkilöstöryhmiin.

Neuvotteluiden taustalla on selvitelty myös ympäristökuntien neuvottelemia paikallisia sopimuksia, jotta seudullisesti Kempeleen kunnan esitykset ja ratkaisut menevät linjassa muiden kanssa.

Neuvotteluiden esityksiä paikallisesti sopien:

 1. Koronarokottamiset 
 • Esitys paikallisesta sopimuksesta koronarokottamisten korvaamisesta säännöllisen työajan ylittävältä ajalta. Sopimus määräaikainen ja voimassa 31.12.2021 saakka.

Säännöllisen työajan jatkaminen koronarokottamisilla arkisin ma-pe, tunnit korvataan kertoimella 2. Työt voivat kestää enintään klo 21.00 saakka.
(KVTES: 2 ensimmäistä tuntia 1,5 kertoimella, 3 tunnista eteenpäin kerroin 2).

Lauantain osalta koronarokottamisen tunnit korvataan kertoimella 2,5. Työt tehdään välillä klo 8:00 – 18:00.   
(KVTES: 5 ensimmäistä tuntia 1,5 kertoimella, 6 tunnista eteenpäin kertoimella 2).

 • Korvaukset pitävät sisällään kaikki työaikakorvaukset (ylityö, lauantai, ilta). Muita korvauksia ei makseta. Oma perustyö ei saa häiriintyä em. rokottamisten vuoksi.
 • Työnantaja seuraa työntekijän kokonaistyöaikakertymää työaikalain määräysten mukaisesti
  (TaL 872/2019, §18). Työntekijän työaika ylityö mukaan lukien ei saa ylittää keskimäärin 48 tuntia viikossa 12 kuukauden ajanjakson aikana (Kvtes 2020-2021, työaikaluku 36§).
 1. Kutsuraha
 • Käytössä jo Kempeleen kunnassa. Kutsurahan suuruus on 50 €. Esitys paikallisen sopimuksen muutokseen. Sopimus määräaikainen ja voimassa 31.12.2021.
  Esitys: Kutsuraha arkisin ma-pe 50 € ja arkipyhinä ja viikonloppuisin 80 €. Toisen vuoron työaika vähintään neljä tuntia.
 • Kutsuraha maksetaan silloin kun esimies ei ole saanut sijaista alkavaan vuoroon ja työntekijä jää tekemään oman työvuoronsa lisäksi toisen työvuoron heti omansa perään.
 1. Hälytysraha
 • Esitys paikallisesta sopimuksesta hälytysrahan korottamisesta. Sopimus määräaikainen ja voimassa 31.12.2021.

Paikallisesti sovittuna hälytysraha arkena 80 €, arkipyhät ja viikonloput 100 €.
Kutsutaan vapaapäivältä tai lomapäivältä töihin, mikäli ulkoista sijaista ei ole saatavissa.

 • KVTES:n mukainen hälytysrahan suuruus on 7,61 €.
 1. Lomien siirron korvaaminen
 • Esitys paikallisesta sopimuksesta lomien siirron korvaamisesta. Sopimus määräaikainen ja voimassa 31.12.2021.
 • Vain ne lomien siirrot, jotka ovat toiminnan turvaamisen kannalta ehdottoman tärkeitä ja töitä ei saada muuten järjestettyä. Siirron syyn tulee liittyä koronapandemian aiheuttamaan pakottavaan järjestelyyn.

Paikalliseesti sovittuna 1-14 vrk kestävät lomien siirrot, erilliskorvaus 100 € ja 15 vrk - > erilliskorvaus 200 €.

Lisäksi järjestöt esittivät kertakorvauksen maksamista eri henkilöstöryhmille koronapandemian aiheuttamista kuormitustekijöistä sekä työnvaativuuden huomioimista palkassa koronapandemian takia.

Resurssivaliokunta (18.5.2021):
Resurssivaliokunta ohjaa etenemään esitellyllä tavalla koskien paikallista sopimista erilliskorvauksista koronarokottamisesta ja työaikajoustoista kohtien 1-4 mukaisesti.

Valiokunta ei kuitenkaan pidä mahdollisena löytää tasapuolista tapaa toteuttaa kertakorvauksien maksamista, joten valiokunta ei ohjaa etenemään niiden suhteen.

Talousjohtaja:
Ehdotan, että resurssivaliokunnan ohjauksen mukaisesti kunnanhallitus hyväksyy paikalliset sopimukset erilliskorvauksista, koronarokottamisista ja työaikajoustoista  kohtien 1-4 mukaisesti.

KUNNANJOHTAJA:
Kunnanhallitus hyväksyy talousjohtajan päätösehdotuksen.

Päätös

Päätösesitys hyväksyttiin.

Tiedoksi

Henkilöstöpäällikkö, pääluottamusmiehet

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.


Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.


Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Kempeleen kunnan kirjaamoon viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.


Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Kempeleen kunnanhallitus.

Kirjaamon yhteystiedot:

Kempeleen kunta
PL 12
90441 Kempele
sähköposti:  kirjaamo@kempele.fi

Kirjaamon aukioloaika on työpäivisin klo 9.00 - 15.00.


Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

 • päätös, johon haetaan oikaisua
 • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
 • millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero.

Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.


Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Kempeleen kunnan kirjaamosta.