Kunnanhallitus, kokous 24.5.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 201 Sairaanhoitajan osa-aikaisen työsuhteen perustaminen

244Dno-2021-660

Valmistelija

  • Marja-Leena Meriläinen, sivistys- ja hyvinvointijohtaja, marja-leena.merilainen@kempele.fi

Perustelut

Muut valmistelijat: Jouko Koskela, terveysjohtaja, jouko.koskela@kempele.fi

Terveyskeskussairaalassa toimivien hoitajien tehtävät ovat kuluneiden vuosien aikana palvelurakennemuutoksien takia muuttuneet entistä vaativammiksi, joten henkilöstörakennetta tulee kehittää ja vahvistaa vastaamaan ajanmukaista sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden hoidonporrastusta, palvelurakennetta ja vaativuutta. Sairaanhoitajan työsuhde on mahdollista perustaa terveyskeskussairaalasta lakkautetun lähihoitajan osa-aikaisen 40% työsuhteen tilalle. Terveyskeskussairaalassa on ennestään osa-aikainen 60 % sairaanhoitajan työsuhde, joten nämä kaksi osa-aikaista yhdessä muodostavat yhden sairaanhoitajan kokoaikaisen työsuhteen.

Terveyspalveluiden vuoden 2021 talousarviossa ei ole varausta esitettävään uuteen sairaanhoitajan osa-aikaiseen työsuhteeseen, mutta talousarviossa on varaus aiemmin lakkautettuun lähihoitajan osa-aikaiseen työsuhteeseen. Osa-aikaisen lähihoitajan työsuhteen muuttuminen osa-aikaiseksi sairaanhoitajan työsuhteeksi voidaan kattaa talousarvion 2021 sisältä.

Toimintasäännön 9 §:n mukaan kunnanhallitus päättää pysyväisluonteisten työsopimussuhteiden ehdoista ja tarpeesta sekä nimikemuutoksista.

Sivistys- ja hyvinvointijohtaja:
Ehdotan, että kunnanhallitus perustaa terveyspalveluihin 1.6.2021 alkaen sairaanhoitajan osa-aikaisen 40 % työsuhteen, jonka ensisijaisena sijoituspaikkana on terveyskeskussairaala. Sairaanhoitajan tehtävään on kelpoinen henkilö, jolla on terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain 5 §:n mukainen sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto tai terveydenhuoltoalan aikaisempi sairaanhoitajan opistoasteinen tutkinto. Palkkaus ja palvelusuhteen muut työehdot määräytyy kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen mukaisesti.

KUNNANJOHTAJA:
Kunnanhallitus hyväksyy sivistys- ja hyvinvointijohtajan päätösehdotuksen.

Päätös

Päätösesitys hyväksyttiin.

Tiedoksi

Terveysjohtaja, sivistys- ja hyvinvointijohtaja, henkilöstöpäällikkö

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.


Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.


Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Kempeleen kunnan kirjaamoon viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.


Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Kempeleen kunnanhallitus.

Kirjaamon yhteystiedot:

Kempeleen kunta
PL 12
90441 Kempele
sähköposti:  kirjaamo@kempele.fi

Kirjaamon aukioloaika on työpäivisin klo 9.00 - 15.00.


Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

  • päätös, johon haetaan oikaisua
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero.

Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.


Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Kempeleen kunnan kirjaamosta.