Kunnanhallitus, kokous 24.5.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 192 Suunnittelutarve / Kokkokankaantie

244Dno-2021-550

Valmistelija

  • Tuomo Perälä, tekninen johtaja, tuomo.perala@kempele.fi

Perustelut

Muut valmistelijat: Juha Auno, kaavasuunnittelija, juha.1.auno@kempele.fi

Hakemus:

Kempeleen kunnalle on jätetty suunnittelutarveratkaisuhakemus koskien Väärälänperän tilasto- ja pienalueella (210/024) sijaitsevaa Pajukko - nimistä kiinteistöä 244-401-2-134, jonka pinta-ala on 2790 m2. Hakemuksen mukaan suunnittelutarveratkaisua esitetään uuden yksikerroksisen omakotitalon, erillisen saunarakennuksen ja autotalli/katoksen rakentamiselle.

Hakijan esittämät perustelut:

Alue ei kuulu asemakaava-alueelle ja haemme poikkeusta asuinrakennuksen rakentamiselle. Perusteluna on, että tontin lähialue on väljää omakotitaloaluetta, rakennettava kokonaisuus sulautuu hyvin alueen muuhun ympäristöön nähden eikä rakennuksista aiheudu haittaa ympäristölle. Tontilla on isoja kuusia, jotka säilytetään eikä muutenkaan tehdä muutostöitä olemassa olevaan ympäristöön. Kohteeseen saadaan kunnallinen viemäri ja vesijohto. Sähköliittymä voidaan muuttaa nykyisestä 1x25A ->3x25A sekä tontin poikki menevä sähkölinja on mahdollista siirtää rakennuksen tieltä pois.

Kaavatilanne:

Rakennuspaikka sijaitsee yleiskaava-alueella, jossa on voimassa Kempeleen taajaman osayleiskaava 2040 (lainvoimainen 18.6.2019). Suunnittelualue on merkitty yleiskaavassa asuntoalueeksi (A). Pääosin jo rakennettu asuntoalue, jonka täydentäminen eheyttää yhdyskuntarakennetta. Alueen lisärakentaminen tulee perustua yksityiskohtaiseen suoraan rakentamista ohjaavaan kaavaan.

Naapurien kuuleminen ja lausunnot:

Hakija on kuullut naapurikiinteistöjen omistajia. Naapureilla ei ole ollut huomautettavaa hankkeeseen.

Rakentamisrajoitus:

Kempeleen kunnan rakennusjärjestyksen 6 § mukaan asemakaavoittamattomat alueet ovat MRL 16 §:n mukaisia suunnittelutarvealueita. Maankäyttö- ja rakennuslain 137 §:ssä määrätään rakennusluvan erityisistä edellytyksistä suunnittelutarvealueella. Rakennusluvan myöntäminen suunnittelutarvealueella edellyttää, että rakentaminen:

1) ei aiheuta haittaa asemakaavoitukselle, yleiskaavoitukselle tai alueidenkäytön muulle järjestämiselle;

2) on sopivaa yhdyskuntateknisten verkostojen ja liikenneväylien toteuttamisen sekä liikenneturvallisuuden ja palvelujen saavutettavuuden kannalta; ja

3) on sopivaa maisemalliselta kannalta eikä vaikeuta erityisten luonnon- tai kulttuuriympäristön arvojen säilyttämistä eikä virkistystarpeiden turvaamista.

Rakentaminen suunnittelutarvealueella ei myöskään saa johtaa vaikutuksiltaan merkittävään rakentamiseen tai aiheuttaa merkittäviä haitallisia ympäristö- tai muita vaikutuksia.

Rakennusjärjestyksen 7 §:n mukaan rakennuspaikan tulee olla sijainniltaan, muodoltaan, maastosuhteiltaan ja maaperältään tarkoitukseensa sovelias sekä pinta-alaltaan riittävä. Asemakaava-alueen ulkopuolella asuntokäyttöön tarkoitetun rakennuspaikan tulee olla pinta-alaltaan vähintään 10 000 m2. Milloin rakentamisella ei vaikeuteta kaavoitusta ja alueella on yhteinen vesihuoltojärjestely, rakennuspaikan pinta-ala voi olla pienempi, kuitenkin vähintään 3000 m2. Osayleiskaava-alueilla noudatetaan kaavamääräyksiä rakennuspaikan koosta.

Ratkaisuvalta:               

Kempeleen kunnan 1.1.2020 voimaantulleen toimintasäännön 6 § mukaan kunnanhallitus päättää MRL 137 §:n mukaisista rakennusluvan erityisistä edellytyksistä suunnittelutarvealueella siltä osin, kun sitä ei ole määrätty viranhaltijalle. Päätösvalta on määrätty viranhaltijalle tapauksissa, joissa kyse on rakennusluvan erityisistä edellytyksistä tai poikkeamisesta kaavamääräyksistä tai rakennusjärjestyksen säännöksistä oikeusvaikutteisessa osayleiskaavassa osoitetulla rakennuspaikalla tai kun ne koskevat rakennusluvan erityisiä edellytyksiä, kun kyse on nykyisen asuinrakennuksen korvaamisesta uudella tai rakennuksen laajentamisesta. Hakemuksessa on kyse uudesta rakennuspaikasta, jolloin päätöksen suunnittelutarvehakemuksen myöntämiselle tekee kunnanhallitus.

Hanke ei täytä yleiskaavan vaatimusta "Alueen lisärakentaminen tulee perustua yksityiskohtaiseen suoraan rakentamista ohjaavaan kaavaan" (asemakaava), eikä rakennusjärjestyksessä esitettyä rakennuspaikan minimikokoa. Edellä esitettyyn perustuen maankäyttö- ja rakennuslain 137 §:n mukaisten erityisten edellytysten ei voida katsoa täyttyvän ja suunnittelutarveratkaisua ei voida näin ollen myöntää.

Elinvoimavaliokunta (11.5.2021): 
Elinvoimavaliokunta ohjasi, että suunnittelutarveratkaisun myöntämisen edellytykset eivät täyty tässä kohteessa. 

Tekninen johtaja:
Ehdotan, että haettua suunnittelutarveratkaisua ei myönnetä, koska maankäyttö- ja rakennuslain 137 §:n mukaiset erityiset edellytykset ja rakennusjärjestyksen edellyttämä rakennuspaikan minimikoko eivät täyty.

KUNNANJOHTAJA:
Kunnanhallitus hyväksyy teknisen johtajan päätösehdotuksen.

Päätös

Kunnanhallitus päätti siirtää asian käsittelyn seuraavaan kokoukseen lisäselvityksiä varten.


Muutoksenhaku

Muutoksenhakukiellon peruste

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

  • vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
  • virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
  • etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)
  • oppilaan arviointia (Perusopetuslaki 42c §)