Kunnanhallitus, kokous 24.5.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 193 Suunnittelutarve / Sipola

244Dno-2021-420

Valmistelija

  • Tuomo Perälä, tekninen johtaja, tuomo.perala@kempele.fi

Perustelut

Muut valmistelijat: Juha Auno, kaavasuunnittelija, juha.1.auno@kempele.fi

Hakemus:

Kempeleen kuntaan on jätetty suunnittelutarveratkaisuhakemus kiinteistölle Iso-Sipola (244-401-18-252) koskien ratsastusmaneesin rakentamista Sipolan tilasto- ja pienalueelle (207/019). Hakemuksessa esitetty suunnitelma sijoittuu olemassa olevan ratsastuskentän paikalle ja on kooltaan 924 m2.

Hakijan esittämät perustelut:

Rakennuspaikalle tehtäisiin maneesirakennus, jossa on maapohjan päällä seinät ja katto. Rakennukseen vedetään sähköt, mutta ei muuta tekniikkaa. Kiinteistön yrittäjä harjoittaa maataloutta. Maatalouden ohessa yrittäjä tarjoaa viereisessä tallissa hevosille puolihoitopaikkoja. Hevoset laiduntavat läheisellä niityllä ja käyttävät maneesille osoitettua paikkaa ulkoiluun. Kentän nykyinen käyttö ja huolto aiheuttavat pölyä ympäristöön. Hevoset kulkevat nykyisellään tietä pitkin pohjoisemmassa sijaitsevalle Korpelan maneesille. Tämä aiheuttaa turvallisuusongelmia. Kentän kattaminen maneesilla parantaisi ympäristön laatua, vähentäisi kentän ylläpitoon tarvittavaa työtä ja lisäisi liikenneturvallisuutta.

Kaavatilanne:

Rakennuspaikka sijaitsee Kempeleen kunnanvaltuuston 14.11.2002 hyväksymän Sipola-Rajakorpi osayleiskaavan alueella. Suunnittelualue on merkitty osayleiskaavassa pientalovaltaiseksi asuntoalueeksi (AP-5), kaavamerkinnällä alueelle rakentaminen edellyttää asemakaavan laatimista. Ennen alueen liittämistä yleiseen viemäriverkostoon wc-jätevedet on viemäröitävä kiinteistö- tai kiinteistöryhmäkohtaisesti tai johdettava tyhjennettävään umpisäiliöön.

Naapurien kuuleminen ja lausunnot:

Naapurikiinteistöjen omistajia on kuultu hakijan ja Kempeleen kunnan toimesta. Naapureilla ei ole ollut huomautettavaa hankkeeseen.

Oulun seudun ympäristötoimen ympäristöterveydenhuollon lausuntona todetaan että, mikäli kyseessä on tuettava hevostalousrakennus, sitä koskee Maa- ja metsätalousministeriön asetus tuettavien hevostalousrakennusten rakennusteknisistä ja toiminnallisista vaatimuksista (MMMa 588/2015). Sen 10 – 11 §:ssä on vaatimuksia maneeseille.

Rakentamisrajoitus:

Kempeleen kunnan rakennusjärjestyksen 6 § mukaan asemakaavoittamattomat alueet ovat MRL 16 §:n mukaisia suunnittelutarvealueita.  Maankäyttö- ja rakennuslain 137 §:ssä määrätään rakennusluvan erityisistä edellytyksistä suunnittelutarvealueella. Rakennusluvan myöntäminen suunnittelutarvealueella edellyttää, että rakentaminen:

1) ei aiheuta haittaa asemakaavoitukselle, yleiskaavoitukselle tai alueidenkäytön muulle järjestämiselle;

2) on sopivaa yhdyskuntateknisten verkostojen ja liikenneväylien toteuttamisen sekä liikenneturvallisuuden ja palvelujen saavutettavuuden kannalta; ja

3) on sopivaa maisemalliselta kannalta eikä vaikeuta erityisten luonnon- tai kulttuuriympäristön arvojen säilyttämistä eikä virkistystarpeiden turvaamista.

Rakentaminen suunnittelutarvealueella ei myöskään saa johtaa vaikutuksiltaan merkittävään rakentamiseen tai aiheuttaa merkittäviä haitallisia ympäristö- tai muita vaikutuksia.

Hakemus koskee toiminnassa olevan hevostalliyrityksen toimintaan liittyvän ratsastusmaneesin rakentamista, jolla parannetaan suunnittelualueen ympäristön laatua. Tässä tapauksessa rakentamisen ei katsota aiheuttavan haittaa asemakaavoitukselle, yleiskaavoitukselle tai alueidenkäytön muulle järjestämiselle.

Edellä esitettyyn perustuen maankäyttö- ja rakennuslain 137 §:n mukaisten erityisten edellytysten voidaan katsoa täyttyvän ja suunnittelutarveratkaisu voidaan näin ollen myöntää.

Elinvoimavaliokunta 13.4.2021:
Elinvoimavaliokunta ohjasi, että maneesi olisi hyvä mahdollistaa alueelle. Maneesin myötä vahvistuvat alueen elinkeino- sekä harrastusmahdollisuudet.

Tekninen johtaja:
Esitän, että Iso-Sipola - kiinteistölle 244-401-18-252 myönnetään suunnittelutarveratkaisu ratsastusmaneesin rakentamiselle, jonka pinta-ala on 924 m2. Suunnittelutarveratkaisua vastaava rakennuslupa on haettava enintään kahden vuoden kuluessa päätöksen tultua lainvoimaiseksi.

KUNNANJOHTAJA:
Kunnanhallitus hyväksyy teknisen johtajan päätösesityksen.

Päätös

Päätösesitys hyväksyttiin.

Tiedoksi

Asianosainen, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, kaavasuunnittelija JA, kirjaamo, palvelusihteerit HJ, MT, kaavasuunnittelija JJ

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen haetaan muutosta hallintovalituksella.                

Valitusoikeus

Tähän päätökseen saa hakea muutosta se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa ja se, jonka valitusoikeudesta laissa erikseen säädetään. Viranomainen saa hakea muutosta valittamalla myös, jos valittaminen on tarpeen viranomaisen valvottavana olevan yleisen edun vuoksi.
 

Valitusaika

Valitus on tehtävä 30 päivän päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Julkipanon jälkeen annettavassa päätöksessä valitusaika on 30 päivää päätöksen antopäivästä.

Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Päätöksen katsotaan tulleen viranomaisen tietoon kuitenkin kirjeen saapumispäivänä.

Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianomaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

Käytettäessä todisteellista tiedoksiantoa, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon sinä päivänä, jona päätös on luovutettu asianosaiselle tai hänen lailliselle edustajalleen. Postitse saantitodistusta vastaan lähetetystä asiakirjasta katsotaan asianosaisen saaneen tiedon saantitodistuksen osoittamana aikana.

Käytettäessä todisteellista sähköistä tiedoksiantoa päätös katsotaan annetun tiedoksi, kun asiakirja on noudettu viranomaisen osoittamalta palvelimelta, tietokannasta tai muusta tiedostosta.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.
 

Valitusviranomainen

Valitus tehdään Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelle

postiosoite: PL 189, 90101 Oulu
käyntiosoite: Isokatu 4, 3. krs, Oulu
faksi: 02956 42841
sähköposti: pohjois-suomi.hao@oikeus.fi
 

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet.


Valituksen muoto ja sisältö

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa on ilmoitettava:

1) päätös, johon haetaan muutosta (valituksen kohteena oleva päätös);
2) miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi (vaatimukset);
3) vaatimusten perustelut;
4) mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava valittajan nimi ja yhteystiedot. Jos puhevaltaa käyttää valittajan laillinen edustaja tai asiamies, myös tämän yhteystiedot on ilmoitettava. Yhteystietojen muutoksesta on valituksen vireillä ollessa ilmoitettava viipymättä hallintotuomioistuimelle.

Valituksessa on ilmoitettava myös se postiosoite ja mahdollinen muu osoite, johon oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää (prosessiosoite). Mikäli valittaja on ilmoittanut enemmän kuin yhden prosessiosoitteen, voi hallintotuomioistuin valita, mihin ilmoitetuista osoitteista se toimittaa oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat.

Valitukseen on liitettävä:

1) valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen;
2) selvitys siitä, milloin valittaja on saanut päätöksen tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta;
3) asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.


Oikeudenkäyntimaksu

Muutoksenhakuasian vireille panijalta peritään oikeudenkäyntimaksu sen mukaan kuin oikeusministeriön asetuksessa (31.12.2018 /1383) säädetään.


Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Kempeleen kunnan kirjaamosta.

Kempeleen kunta
PL 12
90441 Kempele
sähköposti: kirjaamo@kempele.fi

Kirjaamon aukioloaika on työpäivisin klo 9.00 - 15.00.