Kunnanhallitus, kokous 24.5.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 207 Urheiluseurojen toiminta-avustukset 2021

244Dno-2021-390

Valmistelija

  • Virva Maskonen, hallintojohtaja, virva.maskonen@kempele.fi

Perustelut

Urheiluseurojen toiminta-avustukset ovat olleet julkisesti haettavana 12.5.2021 klo 15.00 mennessä kuntatiedotteessa nro 3/14.4.2021, kunnan kuulutuksissa sekä kunnan kotisivuilla. Toimintasäännön 6 §:n 19. kohdan mukaan kunnanhallitus päättää yhteisöjen avustuksista kuultuaan yhteisöllisyysvaliokuntaa.

Määräaikaan mennessä urheiluseurojen toiminta-avustushakemuksia saapui 9 kpl. Vuoden 2021 talousarvioon on varattu avustuksiin 90.0000 euroa. Valtuusto kokouksessaan 1.3.2021 / 12 §:ssä myönsi vuodelle 2021 järjestöjen ja yhteisöjen avustuksiin korotusta 20 %  ja lisämäärärahaa 20 000 euroa yhdistys- ja järjestötoiminnan tukemiseksi ja toimintaedellytysten turvaamiseksi koronavirusepidemian aikana. Määrärahaa on jäljellä 103.575 euroa Kempele-palkintojen jaon jälkeen.

Yhteisöllisyysvalikunta (17.5.2021):
Yhteisöllisyysvaliokunta kävi läpi saapuneet hakemukset ja ehdottaa  urheiluseurojen toimita-avustuksiin käytettäväksi 79 000€. Valiokunta perustaa jakoperusteen viimeiseen koronaa edeltäneeseen normaaliin toimintavuoteen. Valiokunta korjasi pisteitä hakemuksen mukaisiksi kahden urheiluseuran osalta, joiden toiminta oli koronaepidemiasta huolimatta kehittynyt aiempaa parempaan suuntaan.

Yhdeltä toiminta-avustusta hakeneelta pyydetään lisäselvitystä hakemuksen tietoihin.
Todetaan, että hakemusten joukossa oli yksi uusi urheiluseura ja että, yksi hakemus saapui myöhässä. 

Valiokunta jatkaa asian käsittelyä seuraavassa kokouksessaan (18.5.2021).

Todetaan, että esteellinen puheenjohtaja Jarmo Haapaniemi (Kempeleen Pyrintö ry:n puheenjohtaja) poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn ja ohjauksen ajaksi. Puheenjohtajana asian käsittelyn ajan toimi valiokunnan varapuheenjohtaja Sari Janatuinen.

Yhteisöllisyysvaliokunta (18.5.2021) :
Pyydettyä lisäselvitystä ei saatu määräaikaan mennessä. Valiokunta ehdottaa urheiluseurojen toiminta-avustusta jaettavaksi liitteen mukaisesti, yhteensä 79 000€.

Todetaan, että esteellinen puheenjohtaja Jarmo Haapaniemi (Kempeleen Pyrintö ry:n puheenjohtaja) poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn ja ohjauksen ajaksi. Puheenjohtajana asian käsittelyn ajan toimi valiokunnan varapuheenjohtaja Sari Janatuinen.

Hallintojohtaja:
Ehdotan, että kunnanhallitus päättää urheiluseurojen avustuksia yhteiöllisyysvaliokunnan ohjauksen mukaisesti.

KUNNANJOHTAJA:
Kunnanhallitus hyväksyy hallintojohtajan päätösehdotuksen.

Päätös

Todetaan, että esteelliset Jarmo Haapaniemi (Kempeleen Pyrintö ry:n puheenjohtaja), Ahti Tahkola (Kempeleen Kiri ry:n puheenjohtaja) ja Jouko Etelä (Keilaseura Kempeleen Kertalaaki ry:n hallituksen jäsen) poistuivat tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.

Päätösesitys hyväksyttiin.

Esteellisyys

  • Jarmo Haapaniemi, Ahti Tahkola, Jouko Etelä

Tiedoksi

Asianosaiset

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.


Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.


Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Kempeleen kunnan kirjaamoon viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.


Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Kempeleen kunnanhallitus.

Kirjaamon yhteystiedot:

Kempeleen kunta
PL 12
90441 Kempele
sähköposti:  kirjaamo@kempele.fi

Kirjaamon aukioloaika on työpäivisin klo 9.00 - 15.00.


Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

  • päätös, johon haetaan oikaisua
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero.

Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.


Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Kempeleen kunnan kirjaamosta.