Kunnanhallitus, kokous 24.5.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 208 Valtuustoaloite / Työllistämisen kuntalisä / Vasemmiston valtuustoryhmä

244Dno-2021-201

Valmistelija

  • Marja-Leena Meriläinen, sivistys- ja hyvinvointijohtaja, marja-leena.merilainen@kempele.fi

Perustelut

Sari Janatuinen esitti Vasemmiston valtuustoryhmän aloitteen:
 

"TYÖLLISTÄMISEN KUNTALISÄ

Kempeleen kunta on mukana 1.3.2021 alkaen työllisyyden kuntakokeilussa. Kuntakokeilulla on tarkoitus vahvistaa kuntien roolia työllisyyspalveluiden järjestäjänä. Työllistymispalvelut ovat siis kunnassamme kehittymässä.

Tällä hetkellä Kempeleessä maksetaan rekrytointilisää työttömän kempeleläisen palkkaavalle työnantajalle. Rekrytointilisä ei kuitenkaan ole tarkoitettu palkkakustannuksiin,​ vaan rekrytointi-​,​ työtila-​,​ työväline-​,​ työvaate-​,​ perehdyttämis-​ ja ohjauskustannuksiin.

Vasemmiston valtuustoryhmä esittää,​ että Kempeleen kunnan työllistämispalveluissa otetaan jälleen käyttöön pitkäaikaistyöttömän palkkauskustannuksiin käytettäväksi tarkoitettu työllistämisen kuntalisä,​ jota maksetaan TE-​keskuksen palkkatuen täydentämiseksi. Kuntalisässä nuorten aikuisten työllistäminen olisi hyvä huomioida erityisesti,​ esim. väljemmillä ehdoilla niin,​ että palkkatukea voitaisiin maksaa,​ vaikka työvoimatoimiston palkkatukea ei maksettaisikaan.

Työllistämisen kuntalisä on käytössä hyvin monissa kunnissa,​ lähiseudullamme mm. Oulussa,​ Raahessa ja Siikajoella.

Vasemmiston valtuustoryhmä uskoo,​ että työllistämisen kuntalisällä olisi Kempeleen kunnassa merkittävä positiivinen vaikutus;​ työllistämisrahat liikkuisivat kunnassa,​ verotulot kasvaisivat ja syrjäytymiskulut laskisivat. Erittäin suuri merkitys työllistämisen kuntalisällä olisi yksilön ja hänen lähipiirinsä hyvinvoinnin kannalta. Kuntalisällä rakennettaisiin myös myönteistä kuntakuvaa."

KVALT 1.2.2021 / 7 §:
Aloite lähetetään kunnanhallitukselle asianmukaisia toimenpiteitä varten.

________

Hallintojohtaja:
Ehdotan,​ että aloite lähetetään peruspalvelujen valmisteltavaksi ja palveluvaliokunnan ohjaukseen.

KUNNANJOHTAJA:
Kunnanhallitus hyväksyy hallintojohtajan päätösehdotuksen.

KHALL 8.2.2021 / 46 §:
Päätösesitys hyväksyttiin.

________

Vasemmiston valtuustoryhmä esittää aloitteenaan, että Kempeleen kunnan työllistämispalveluissa otetaan jälleen käyttöön pitkäaikaistyöttömän palkkauskustannuksiin käytettäväksi tarkoitettu työllistämisen kuntalisä, jota maksetaan TE-keskuksen palkkatuen täydentämiseksi.  Kuntalisässä nuorten aikuisten työllistäminen olisi hyvä huomioida erityisesti, esim. väljemmillä ehdoilla niin, että palkkatukea voitaisiin maksaa, vaikka työvoimatoimiston palkkatukea ei maksettaisikaan.

Oulun seudun työllisyyden kuntakokeilun johtoryhmässä on 29.10.2020 käsitelty kuntien työllistämiseen osoitettuja avustuksia. Seudun kunnat tukevat työllistämistä jokainen omalla mallillaan. Kuntakokeilu voi herättää keskustelua, muttei velvoittaa kuntia toimimaan minkään tietyn mallin mukaan. Kempeleen malli, jossa rekrytointituki kohdistuu muihin kuin palkkauskustannuksiin, on käytössä myös mm. Tampereella. 

Palkkauskustannuksiin saatavan tuen malli voi jäädä turhaksi hallituksen kaavaileman palkkatukiuudistuksen jälkeen, jossa myönnetty palkkatuki olisi aina vähintään 50 % työttömyyden pituudesta riippumatta. Julkisten tukien, valtion palkkatuki ja kuntalisä, yhteenlaskettu osuus voi olla enintään 50 % kokonaispalkkauskustannuksista.

Kempeleen mallin vahvuuksia ovat, ettei se ole sidottu valtion palkkatukipäätökseen ja että se on myönnettävissä, vaikka työllistettävä olisi oikeutettu 50-100 %:n palkkatukeen. Lisäksi mallin mukaan voi myöntää kertaluontoisen 1500 €:n rekrytointipalkkion yli 6 kk työllistämisestä rekrytointitukijakson jälkeen.

Työllistämisen kuntalisään ei ole tarkoituksenmukaista lähteä tekemään muutoksia, ennen kuin hallituksen palkkatuen uudelleenlinjaus on selvillä. Senkin jälkeen Kempeleen malli voi olla mitä varteenotettavin vaihtoehto työllistämien tukemiseen.

Palveluvaliokunta (18.5.2021):
Palveluvaliokunta on tyytyväinen aloitteeseen annettuun vastaukseen.

Sivistys- ja hyvinvointijohtaja:
Ehdotan, että kunnanhallitus hyväksyy aloitteeseen annetun vastauksen palveluvaliokunnan ohjauksen mukaisesti.

KUNNANJOHTAJA:
Kunnanhallitus hyväksyy sivistys- ja hyvinvointijohtajan päätösehdotuksen, merkitsee aloitteen loppuunkäsitellyksi ja saattaa sen edelleen valtuustolle tiedoksi.

Päätös

Päätösesitys hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Muutoksenhakukiellon peruste

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

  • vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
  • virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
  • etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)
  • oppilaan arviointia (Perusopetuslaki 42c §)