Kunnanhallitus, kokous 24.5.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 196 Yritystontin ostaminen / Vihiluoto 2322-1 

244Dno-2021-54

Valmistelija

  • Miia Marjanen, elinkeinojohtaja, miia.marjanen@kempele.fi

Perustelut

Salgrom Technologies Oy on tiedustellut mahdollisuutta ostaa perustettavan yhtiön lukuun Vihiluodon osa-alueelta korttelista 23022 määräalan noin 8648 m², joka muodostaa tontin 1. Määräalan rakennusoikeus on noin 7351 k-m². Alueelle tultaisiin rakentamaan usean yrityksen toimisto- ja tuotantotiloja yhteensä noin 6000 k-m². 

Valtuusto on päätöksellään 10.11.2014  §63 hyväksynyt Vihiluodon yritystonttien myyntihinnaksi 12 € /m², eli tontin myyntihinta olisi 103 776 €. 

Elinkeinojohtaja:
Ehdotan, että kunnanhallitus hyväksyy noin 8 648 m² määräalan myymisen Vihiluodon korttelista 23022 sekä oheisen kauppakirjan.

KUNNANJOHTAJA:
Kunnanhallitus hyväksyy elinkeinojohtajan päätösehdotuksen.

KHALL 14.1.2019 § 7: 
Päätösesitys hyväksyttiin. 

_____

Valmistelija: elinkeinojohtaja Miia Marjanen, p. 050 316 9701

Kunnanhallitus hyväksyi kokouksessaan 14.1.2019 §7 kiinteistön Vihitorni (244-401-2-181) myynnin. Ostajana on perustettavan yhtiön lukuun Salgrom Technologies Oy. Tontille on tarkoitus rakentaa yritysten toimitiloja. Kauppakirja on allekirjoitettu 1.2.2019, ja  kauppakirjan mukaan rakentaminen on aloitettava vuoden kuluessa kauppakirjan allekirjoittamisesta lukien.

Yritys on lähestynyt kuntaa ja pyytää rakentamiseen jatkoaikaa. Kauppakirjan mukaan kunta voi jatkaa rakentamisaikaa viiteen (5) vuoteen kaupantekopäivästä lukien.

Samalla yritys ilmoittaa, että ei aio perustaa uutta yhtiötä, vaan haluaa kirjauttaa tontin suoraan Salgrom Technologies Oy:n nimiin.

Elinvoimavaliokunta (10.12.2019):
Elinvoimavaliokunta ohjaa, että jatkoaikaa rakentamiseen voidaan myöntää vuosi.

Elinkeinojohtaja:
Ehdotan, että kiinteistön Vihitorni (244-401-2-181) rakentamisaikaa jatketaan vuodella 1.2.2021 saakka elinvoimavaliokunnan ohjauksen mukaisesti. 

KUNNANJOHTAJA:
Kunnanhallitus hyväksyy elinkeinojohtajan päätösehdotuksen.

KHALL 16.12.2019 § 363:
Päätösesitys hyväksyttiin.

_____

Elinvoimavaliokunta käy yritysvierailulla Salgromilla. Yritys pyytää kunnalta jatkoaikaa tontin rakentamiseksi.

Elinvoimavaliokunta (1.12.2020):
Elinvoimavaliokunta ohjaa, että jatkoaikaa rakentamiseen voidaan myöntää vuosi.
    
Elinkeinojohtaja:
Ehdotan, että kiinteistön Vihitorni (244-401-2-181) rakentamisaikaa jatketaan vuodella 1.2.2022 saakka elinvoimavaliokunnan ohjauksen mukaisesti. 

KUNNANJOHTAJA: 
Kunnanhallitus hyväksyy elinkeinojohtajan päätösehdotuksen.

KHALL 16.12.2020 §:

Päätösesitys hyväksyttiin. 

_____

Kempeleen kunta on myynyt Salgrom Technologies Oy:lle Vihiluodosta yritystontin 23022-1. Kauppakirja on allekirjoitettu 1.2.2019. Kunnanhallitus on myöntänyt rakentamiselle jatkoaikaa elinvoimavaliokunnan ohjausten mukaisesti kahteen otteeseen joulukuussa 2019 ja 2020. Yrityksen tavoitteena on nyt siirtää tontin omistus ja rakennushankkeen edistäminen uuden yhtiön vastuulle. Kauppakirjan mukaan tontin ostaja ei voi luovuttaa rakentamatonta tonttia eteenpäin ilman kunnan kirjallista suostumusta. Toisaalta kunnalla on myös mahdollisuus ostaa tontti takaisin itselleen.

Elinvoimavaliokunta (9.2.2021):
Elinvoimavaliokunta ohjaa, että kunta voi ostaa tontin takaisin ja myydä sen uudelle yhtiölle.

_____

Kauppakirjan ehtojen mukaisesti kunnalla on mahdollisuus ostaa tontti takaisin itselleen kunnanhallituksen päätöksellä enintään alkuperäisellä kauppahinnalla 103 776 €. Hankinta katettaisiin maanostoihin varatuista varoista. 

Elinkeinojohtaja:
Ehdotan, että kunnanhallitus hyväksyy kiinteistön Vihitorni (244-401-2-181) ostamisen sekä oheisen kauppakirjan.

KUNNANJOHTAJA:
Kunnanhallitus hyväksyy elinkeinojohtajan päätösehdotuksen.

Päätös

Päätösesitys hyväksyttiin.

Tiedoksi

Asianosainen, elinkeinojohtaja, kirjaamo, kartoittaja JJ, palvelusihteerit HJ, MT

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.


Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.


Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Kempeleen kunnan kirjaamoon viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.


Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Kempeleen kunnanhallitus.

Kirjaamon yhteystiedot:

Kempeleen kunta
PL 12
90441 Kempele
sähköposti:  kirjaamo@kempele.fi

Kirjaamon aukioloaika on työpäivisin klo 9.00 - 15.00.


Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

  • päätös, johon haetaan oikaisua
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero.

Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.


Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Kempeleen kunnan kirjaamosta.