Kunnanhallitus, kokous 30.8.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 310 Hallintojohtajan viran kelpoisuusehtojen määrittely / viran aukijulistaminen

244Dno-2021-916

Valmistelija

  • Virva Maskonen, hallintojohtaja, virva.maskonen@kempele.fi

Perustelut

Kunnanhallitus on päättänyt kokouksessaan 10.12.2007 / 447 §:ssä hallintojohtajan viran kelpoisuusehdoista. Kelpoisuusehdoiksi määriteltiin soveltuva korkeakoulututkinto.

Hallintojohtajan kelpoisuusehtoa on tarkoituksenmukaista muuttaa siten, että uusi kelpoisuusehto on ylempi korkeakoulututkinto.

Toimintasäännön 9 §:n mukaan kunnanhallitus päättää virkojen perustamisesta, lakkauttamisesta sekä nimikemuutoksista. Hallintojohtajan virka tulee avoimeksi nykyisen viranhaltijan eläköitymisen myötä. 
Toimintasäännön 10 §:n mukaan hallintojohtajan viran aukijulistamisesta päättää kunnanhallitus.

Luonnos hakuilmoituksesta on esityslistan liitteenä.

KUNNANJOHTAJA:
Kunnanhallitus 
1. hyväksyy hallintojohtajan viran kelpoisuusehdon muuttamisen ylemmäksi korkeakoulutkinnoksi ja 
2. julistaa hallintojohtajan viran auki 1.9.2021 alkaen.
 

Päätös

Päätösesitys hyväksyttiin.

Tiedoksi

Henkilöstöhallinto

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.


Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.


Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Kempeleen kunnan kirjaamoon viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.


Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Kempeleen kunnanhallitus.

Kirjaamon yhteystiedot:

Kempeleen kunta
PL 12
90441 Kempele
sähköposti:  kirjaamo@kempele.fi

Kirjaamon aukioloaika on työpäivisin klo 9.00 - 15.00.


Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

  • päätös, johon haetaan oikaisua
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero.

Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.


Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Kempeleen kunnan kirjaamosta.