Kunnanhallitus, kokous 30.8.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 306 Kaksivuotisen esiopetuskokokeilun opetussuunnitelman hyväksyminen ajalle 1.8.2021-31.5.2024

244Dno-2021-883

Valmistelija

  • Marja-Leena Meriläinen, sivistys- ja hyvinvointijohtaja, marja-leena.merilainen@kempele.fi

Perustelut

Valmistelija: varhaiskasvatuksen johtaja Virpi Uutela

Opetus-​ja kulttuuriministeriö toteuttaa kaksivuotisen esiopetuksen kokeilun elokuun  2021 alusta toukokuun 2024 loppuun. Kokeiluun osallistuvat kunnat on valittu  tammikuussa 2021 ja kokeilukunnan toimipisteet maaliskuussa 2021. Kempeleen  kunta on valittu satunnaisotannalla mukaan kokeiluun. Kokeilua järjestetään Ylikylän  päiväkodissa. Kaksivuotinen esiopetus perustuu uuteen kokeiluopetussuunnitelmaan.  Kokeiluperusteiden tehtävänä on tukea kaksivuotisen esiopetuksen kokeilun  toteutusta. Erityisenä tehtävänä on edistää sujuvia siirtymiä varhaiskasvatuksesta  esiopetukseen ja esiopetuksesta alkuopetukseen kasvun ja oppimisen polun jatkuvuus ja eheys turvaten. Perusteissa otetaan huomioon kokeilussa mukana olevat  aiempaa pienemmät lapset. Kokeilun opetussuunnitelman perusteissa korostetaan  lapsilähtöistä,​leikkiin ja tutkivaan havainnointiin perustuvaa pedagogiikkaa sekä  lasten hyvinvoinnista huolehtimista. Lasten osaamiselle ei aseteta tavoitteita,​vaan  kaksi vuotta kestävässä esiopetuksessa kukin lapsi saa edetä oppimisessaan omaan  tahtiinsa.Kokeilussa mukana olevat kunnat laativat omat,​paikalliset kokeiluopetussuunnitelmat  ennen kokeilun alkamista. Opetushallitus on määrittänyt,​miten paikallinen  opetussuunnitelma laaditaan ja kaksivuotinen esiopetus toteutetaan. Kokeilun  opetussuunnitelman perusteissa määrätään kaksivuotisen esiopetuksen kokeilun  opetuksen tavoitteista,​oppimisen alueista ja niiden keskeisistä sisällöistä sekä kodin ja esiopetuksen yhteistyön sekä kasvun ja oppimisen tuen ja oppilashuollon  toteuttamisesta. Kokeilukunnan tulee myös laatia kokeiluopetussuunnitelmaan  perustuva vuosittainen suunnitelma ja tiedottaa huoltajille ennalta siinä päätetyistä  keskeisistä asioista. Suunnitelmassa tarkennetaan,​miten paikallista  opetussuunnitelmaa kokeilutoimipaikassa kyseisen vuoden aikana toteutetaan. Myös  lasten oppimissuunnitelmat sekä kasvun ja oppimisen tukeen kuuluvat lasten  yksilölliset suunnitelmat laaditaan yhteisen opetussuunnitelman pohjalta.  Kaksivuotisessa esiopetuksessa olevalle,​tehostettua tukea saavalle lapselle tulee laatia oppimissuunnitelma. Erityisen tuen piirissä olevalle lapselle laaditaan  henkilökohtaisen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma (HOJKS). 

Kempeleen kaksivuotisen esiopetuksen kokeilun opetussuunnitelma on laadittu  yhteistyössä varhaiskasvatuksen esiopetuksessa työskentelevän henkilöstön,​ päiväkodinjohtajien sekä varhaiskasvatuksen erityisopettajien kanssa.

Palveluvaliokunta (24.8.2021):
Kempeleen kunta on valittu mukaan kahden vuoden esiopetuskokeiluun. Tähän esiopetuskokeiluun liittyvä opetussuunnitelma saatettiin palveluvaliokunnalle tiedoksi. Valiokunta suhtautuu erittäin myönteisesti suunniteltuun ikätason mukaiseen esiopetukseen.

Sivistys- ja hyvinvointijohtaja:
Ehdotan, että kunnanhallitus hyväksyy kaksivuotisen esiopetuskokeilun opetussuunnitelman ajalle 1.8.2021 - 31.5.2024 palveluvaliokunnan ohjauksen mukaisesti.

KUNNANJOHTAJA:
Kunnanhallitus hyväksyy sivistys- ja hyvinvointijohtajan päätösehdotuksen.

Päätös

Päätösesitys hyväksyttiin.

Tiedoksi

Varhaiskasvatusjohtaja

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.


Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.


Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Kempeleen kunnan kirjaamoon viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.


Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Kempeleen kunnanhallitus.

Kirjaamon yhteystiedot:

Kempeleen kunta
PL 12
90441 Kempele
sähköposti:  kirjaamo@kempele.fi

Kirjaamon aukioloaika on työpäivisin klo 9.00 - 15.00.


Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

  • päätös, johon haetaan oikaisua
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero.

Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.


Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Kempeleen kunnan kirjaamosta.