Kunnanhallitus, kokous 30.8.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 308 Kempeleen kunnan sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksut 1.7.2021 alkaen/ Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain muutokset

244Dno-2021-884

Valmistelija

  • Marja-Leena Meriläinen, sivistys- ja hyvinvointijohtaja, marja-leena.merilainen@kempele.fi

Perustelut

Valmistelija: va sosiaali- ja terveysjohtaja Virpi Leinonen.

Sosiaali- ja terveyspalvelujen asiakasmaksulakia on uudistettu. Uudistuksella parannetaan palvelujen yhdenvertaista saatavuutta ja oikea-aikaisuutta poistamalla hoidon esteitä. Lakimuutokset ovat tulleet voimaan 1.7.2021. Maksukattoa koskevat uudistukset tulevat voimaan 1.1.2022. Laki laajentaa maksuttomuutta ja maksukattoon huomioitavia palveluita sekä kohtuullistaa maksuja. Tehdyillä muutoksilla halutaan edistää tasa-arvoa ja hoidon saatavuutta. Asiakasmaksulain muutoksilla laajennetaan terveyspalvelujen maksuttomuutta sekä kohtuullistetaan maksuja. Maksukattoon lasketaan jatkossa mukaan aiempaan enemmän palveluja. Laki sisältää myös pitkäaikaisten sosiaalihuoltolain nojalla järjestettyjen asumispalvelujen maksut.  Palveluasumisen maksut ovat puuttuneet kokonaan asiakasmaksulainsäädännöstä, mistä johtuen kuntien maksut ovat vaihdelleet suuresti. Palveluasumisen maksuissa sovelletaan jatkossa kahdenlaisia maksuperusteita: ns. tavallisessa palveluasumisessa maksut määräytyvät kuten jatkuvan ja säännöllisen kotiin annettavan palvelun maksuissa, ympärivuorokautisessa palveluasumisessa maksut määräytyvät pitkälti samalla tavalla kuin pitkäaikaisessa laitoshoidossa tai pitkäaikaisessa perhehoidossa. Jatkuvan ja säännöllisen kotiin annettavan palvelun maksupäätökset on nostettu asetuksesta lain tasolle ja lisäksi palvelun enimmäismaksuprosentit määräytyvät jatkossa nykyistä tarkemmin kuntien mukaan.

Laissa asiakkaan oikeusturvaa edistetään ja varmistetaan. Asiakasmaksulain 11 §: ää, jossa säädetään maksujen alentamisesta tai perimättä jättämisestä, on vahvistettu. Kunta voi edelleen periä maksuja sosiaali- ja terveyspalveluista, ellei näitä ole laissa säädetty maksuttomaksi. Lisäksi laissa säädetään maksun perimisestä, laskun ja päätöksen sisällöstä sekä muutoksen hausta.

Kempeleen sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksumuutokset 1.7.2021 voimaan tulleen lain mukaisesti.

  1. Sosiaalihuoltolain mukaisen pitkäaikaisen tehostetun palveluasumisen, pitkäaikaisen perhehoidon ja pitkäaikaisen laitoshoidon asiakasmaksuna peritään 85 prosenttia asiakkaan tuloista, josta on tehty asiakasmaksulaissa säädetyt vähennykset. Käyttövaraksi tulee jäädä tehostetussa palveluasumisessa ja perhehoidossa vähintään 200 euroa kuukaudessa laissa määritellyn 164€ sijaan. Laitoshoidossa vähintään 110 euroa kuukaudessa.
  2. Jatkuvan ja säännöllisen kotona annettavan palvelun ja pitkäaikaisten asumispalveluiden asiakasmaksut määräytyvät yhteneväisesti asiakasmaksulain maksuprosenttitaulukon mukaisesti.
  3. Perusterveydenhuollossa avohoitona järjestetty terveydenhuoltolain 27 §:n mukainen mielenterveystyö on maksutonta kaiken ikäisille asiakkaille.
  4. Käyttämättä jääneestä vastaanottoajasta peritään maksu, joka on 50,80 euroa. Maksu koskee ennalta varattuja terveydenhuollon vastaanottoaikoja sekä sosiaali- ja terveydenhuollon lyhytaikaisia hoito- ja asumispalvelupaikkoja. Maksu koskee myös avoterveydenhuollon palveluiden etävastaanottoja, joista peritään asiakasmaksu. Maksua ei saa periä alle 18-vuotiaalta asiakkaalta.

Tulosidonnaisia asiakasmaksuja määritellessä huomioidaan asiakasmaksulain 10§ kohdan mukaisesti maksukykyä määriteltäessä huomioon otettavat tekijät, huomioon otettavat tulot ja vähennykset maksua määrättäessä. Asiakasmaksun perii asiakkaalta kunta, ei palvelujen tuottaja asiakasmaksusta riippumatta.

Maksukattoon liittyvät uudistukset tuodaan päätöksentekoon myöhemmässä vaiheessa, ennen maksukaton voimaan tuloa. Samalla yhdenmukaistetaan sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuihin liittyvät ohjeistukset, sekä tarkastellaan ja yhtenäistetään harkinnanvaraisia maksuja.

Liitteenä Ikähoivan ja Terveyspalvelujen asiakasmaksut 1.7.2021 alkaen sekä asiakasmaksulain esittely.

Palveluvaliokunta (24.8.2021):
Kempeleen kunnan sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksut 1.7.2021 alkaen ja sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain muutokset saatettiin valiokunnalle tiedoksi.

Todettiin, että talousarviota 2022 laadittaessa selvitetään sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista johtuvat kustannukset.

Sivistys- ja hyvinvointijohtaja:
Ehdotan, että kunnanhallitus hyväksyy Kempeleen kunnan sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksut 1.7.2021 alkaen edellä esitetyn ja liitteiden mukaisesti.

KUNNANJOHTAJA:
Kunnanhallitus hyväksyy sivistys- ja hyvinvointijohtajan päätösehdotuksen.

Päätös

Päätösesitys hyväksyttiin.

Tiedoksi

Johtava lääkäri, kotihoidon johtaja, johtava sosiaalityöntekijä

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.


Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.


Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Kempeleen kunnan kirjaamoon viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.


Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Kempeleen kunnanhallitus.

Kirjaamon yhteystiedot:

Kempeleen kunta
PL 12
90441 Kempele
sähköposti:  kirjaamo@kempele.fi

Kirjaamon aukioloaika on työpäivisin klo 9.00 - 15.00.


Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

  • päätös, johon haetaan oikaisua
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero.

Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.


Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Kempeleen kunnan kirjaamosta.