Kunnanhallitus, kokous 30.8.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 302 Koronajäljitystyön korvaaminen säännöllisen työajan ulkopuolella

244Dno-2021-890

Perustelut

Koronajäljitystyön tarve on lisääntynyt selkeästi myös Kempeleen kunnassa. Jäljitystyötä on pyritty tekemään jäljitystyöhön koulutettujen esimiesten ja hoitajien toimesta. Koronajäljitysten tarve säännöllisen työajan jälkeen iltaisin ja viikonloppuisin on selkeästi lisääntynyt, koska jäljitettävien määrä on lisääntynyt. Koronajäljitystyö tehdään terveyskeskuksen oman henkilöstön toimesta säännöllisenä työaikana, mikäli se on mahdollista. Säännöllinen työaika ei kuitenkaan ole riittänyt koronajäljitystyöhön, joten työtä on tehty myös säännöllisen työajan lisäksi iltaisin ja viikonloppuisin. Kesäkuussa 2021 kunnassa neuvoteltiin paikallinen sopimus koronarokotusten korvaamisesta säännöllisen työajan ulkopuolella. Kyseisen sopimuksen ehdot ovat sovellettavissa myös koronajäljitystyöhön. Asiasta on neuvoteltu paikallisesti 18.8.2021 henkilöstöjärjestöjen edustajien kanssa. Esitys korvaamisesta hyväksyttiin yksimielisesti. Sopimus on voimassa 31.12.2021 saakka.

Paikallinen sopimus koronajäljitystyön korvaamisesta säännöllisen työajan ylittävältä ajalta: 

- Säännöllisen työajan jatkaminen koronajäljitystyöllä arkisin ma-pe, tunnit korvataan kertoimella 2. Työt voivat kestää enintään klo 21.00 saakka.

- Lauantain ja sunnuntain osalta koronajäljitystyön tunnit korvataan kertoimella 2,5. Työt tehdään välillä klo 8:00 – 18:00.

- Varallaolokorvaukseen sovelletaan KVTES:n III Luvun 5 §:n, 3 mom. Varallaolokorvausprosentti on 30.

Oma perustyö ei saa häiriintyä em. työn vuoksi. Korvaus maksetaan rahana.

Työnantaja seuraa työntekijän työhyvinvointia ja kokonaistyöaikakertymää työaikalain määräysten mukaisesti (TaL 872/2019, §18). Työntekijän työaika ylityö mukaan lukien ei saa ylittää keskimäärin 48 tuntia viikossa 12 kuukauden ajanjakson aikana (Kvtes 2020-2021, työaikaluku 36 §).

Resurssivaliokunta (23.8.2021):
Resurssivaliokunta ohjaa, että koronajäljitystyön korvaamisessa säännöllisen työajan ulkopuolella edetään esitetyn mukaisesti. Resurssivaliokunta kehottaa seuraamaan tilannetta nykyisten jäljittäjien työssäjaksamisen kannalta ja pohtimaan tarvittaessa ulkopuolisten jäljittäjien palkkaamista, mikäli koronajäljitystyön tarve lisääntyy tai pysyy merkittävänä. Lisäksi jäljittäjiä tulee olla käytössä riittävän useita, jotta esimiesten käyttämä työpanos koronajäljitykseen vapautuisi varsinaiseen esimiestyöhön.

Talousjohtaja:
Ehdotan, että kunnanhallitus hyväksyy esitetyn paikallisen sopimuksen koronajäljitystyön korvaamisesta säännöllisen työajan ylittävältä ajalta.

KUNNANJOHTAJA:
Kunnanhallitus hyväksyy talousjohtajan päätösehdotuksen.

Päätös

Todetaan, että esteellinen Minna Huusari (asianosainen) poistui tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.

Päätösesitys hyväksyttiin.

Esteellisyys

  • Minna Huusari

Tiedoksi

Pääluottamusmiehet, henkilöstöpäällikkö

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.


Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.


Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Kempeleen kunnan kirjaamoon viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.


Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Kempeleen kunnanhallitus.

Kirjaamon yhteystiedot:

Kempeleen kunta
PL 12
90441 Kempele
sähköposti:  kirjaamo@kempele.fi

Kirjaamon aukioloaika on työpäivisin klo 9.00 - 15.00.


Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

  • päätös, johon haetaan oikaisua
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero.

Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.


Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Kempeleen kunnan kirjaamosta.