Kunnanhallitus, kokous 30.8.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 312 Koulutuskuntayhtymä OSAOn yhtymäkokousedustajien valitseminen

244Dno-2021-743

Aikaisempi käsittely

Perustelut

Oulun seudun koulutuskuntayhtymän jäseniä ovat Kempeleen lisäksi seuraavat kunnat: Hailuoto, Ii, Liminka, Lumijoki, Muhos, Oulu ja Tyrnävä.

Yhtymäkokousedustajan kuhunkin kokoukseen erikseen valitsee jäsenkunnan kunnanhallitus tai jäsenkunnan valtuuston päättämä kunnan muu toimielin.

Jäsenkuntien valitsemista edustajista koostuvan yhtymäkokouksen toimikausi on valtuustokauden mukainen. Poikkeustapauksissa toimikausi voi olla lyhyempi. Yhtymäkokous valitsee toimikaudekseen keskuudestaan yhtymäkokoukselle puheenjohtajan sekä kolme (3) varapuheenjohtajaa, joista vähintään yksi valitaan Hailuodon, Iin, Kempeleen, Limingan, Lumijoen, Muhoksen ja Tyrnävän kunnanhallituksen ehdottamista henkilöistä.

Yhtymäkokoukseen kuuluu kolmekymmentäyksi (31) jäsentä ja näille valitut kolmekymmentäyksi (31) henkilökohtaista  varajäsentä.

Jäsenet ja varajäsenet valitaan seuraavasti:

 • Oulun kaupunki nimeää seitsemäntoista (17) varsinaista jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet (17).
 • Hailuodon, Iin, Kempeleen, Limingan, Lumijoen, Muhoksen ja Tyrnävän kunnat nimeävät kukin kaksi (2) varsinaista jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet (2).

Kuntayhtymän jäsenkunnan äänimäärä yhtymäkokouksessa määräytyy jäsenkunnan asukasluvun mukaan.  Asukaslukuna käytetään tilastokeskuksen vaalivuotta edeltävän vuoden joulukuun 31. päivän tietoja. Jos kuntaa edustaa kaksi tai useampi edustaja, jakaantuu kunnan äänimäärä tasan kokouksessa läsnä olevien edustajien kesken.

Yhtymäkokous on pidettävä vähintään kaksi kertaa vuodessa ja tarvittaessa voidaan kutsua ylimääräinen yhtymäkokous koolle. Keväällä yhtymäkokous pidetään 15.6. ja syksyllä 15.12. mennessä.

Yhtymäkokouksen tehtävät

Yhtymäkokous päättää:

 1. kuntayhtymän strategiasta;
 2. hallintosäännöstä:
 3. talousarviosta ja taloussuunnitelmasta;
 4. omistajaohjauksen periaatteista ja konserniohjeesta;
 5. varallisuuden hoidon ja sijoitustoiminnan perusteista;
 6. sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteista;
 7. palveluista ja muista suoritteista perittävien maksujen yleisistä perusteista;
 8. takaussitoutumuksen tai muun vakuuden antamisesta toisen velasta;
 9. jäsenten valitsemisesta yhtymähallitukseen ja tarkastuslautakuntaan;
 10. luottamushenkilöiden taloudellisten etuuksien perusteista;
 11. tilintarkastusyhteisön valitsemisesta;
 12. tilinpäätöksen hyväksymisestä ja vastuuvapaudesta;
 13. kuntayhtymän organisaatiorakenteesta;
 14. kuntayhtymän toiminnan muuttamisesta;
 15. liiketoimintaa harjoittavien yhteisöjen perustamisesta sekä asettaa niille taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet;
 16. kuntayhtymäjohtaja-rehtorin valitsemisesta ja johtajasopimuksen hyväksymisestä

Muut tehtävät kuuluvat yhtymähallitukselle ellei hallintosäännössä toisin määrätä.

Yhtymäkokouksessa käsiteltävien asioiden ja asiakirjojen julkisuudesta on voimassa, mitä valtuuston kokouksen julkisuudesta on säädetty. Yhtymäkokousedustajan esteellisyydestä on voimassa, mitä valtuutetun esteellisyydestä on säädetty.

Vaalikelpoinen kuntayhtymän toimielimiin on henkilö, joka 71 §:n mukaan on vaalikelpoinen kuntayhtymän jäsenkunnan luottamustoimeen. Vaalikelpoinen ei kuitenkaan ole 72 §:n 1 momentin 1 kohdassa tarkoitettu henkilö eikä saman kuntayhtymän palveluksessa oleva henkilö.

Vaalikelpoinen muun kuin 58 §:n 1 momentissa tarkoitetun toimielimen jäseneksi ei ole myöskään henkilö, joka on hallituksen tai siihen rinnastettavan toimielimen jäsenenä taikka johtavassa ja vastuullisessa tehtävässä tai siihen rinnastettavassa asemassa liiketoimintaa harjoittavassa yhteisössä tai säätiössä, jos kysymyksessä on sellainen yhteisö, jolle toimielimessä tavanomaisesti käsiteltävien asioiden ratkaisu on omiaan tuottamaan olennaista hyötyä tai vahinkoa.

Johtokuntaan ja toimikuntaan voidaan kuitenkin valita sellainenkin henkilö, joka ei ole vaalikelpoinen kuntayhtymän muihin toimielimiin tai jonka kotikunta ei ole kuntayhtymän jäsenkunta.

Valittaessa kunnan edustajia kuntayhtymän toimielimiin on otettava huomioon tasa-arvolain 4a §, jonka mukaan kunnallisissa toimielimissä tulee valtuustoa lukuun ottamatta olla vähintään 40 % naisia ja vähintään 40 % miehiä. Tasa-arvovaatimus koskee erikseen varsinaisia jäseniä ja varajäseniä. Sen sijaan laki ei vaadi, että varsinaisen jäsenen ja hänen henkilökohtaisen varajäsenensä olisi oltava samaa sukupuolta.

Hallintojohtaja:
Kempeleen kunnan konserniohjeen 4.1 kohdan mukaan valtuusto valitsee edustajat valtuutetuista ja johtavista tai itsenäisistä viranhaltijoista kuntayhtymien yhtymävaltuustoihin ja yhtymäkokouksiin. Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se siirtää em. edustajien valitsemisoikeuden kuluvan valtuustokauden ajaksi kunnanhallitukselle.

KUNNANJOHTAJA:
Kunnanhallitus hyväksyy hallintojohtajan päätösehdotuksen.

Päätös

Päätösesitys hyväksyttiin.

Päätös

Päätösesitys hyväksyttiin.

Perustelut

Koulutuskuntayhtymä OSAOn ylimääräinen yhtymäkokous pidetään maanantaina 13.9. OSAO tarvitsee tiedon kunnanhallituksen valitsemista edustajista torstaihin 2.9. mennessä. Varsinaisen kutsun yhtymäkokoukseen OSAO lähettää jäsenkuntien valitsemille edustajille 7.9.2021.

Hallintojohtaja:
Ehdotan, että kunnanhallitus valitsee kunnan edustajat Oulun seudun koulutuskuntayhtymä OSAO:n yhtymäkokoukseen.

KUNNANJOHTAJA:
Kunnanhallitus hyväksyy hallintojohtajan päätösehdotuksen.

Päätös

Kunnanhallitus valitsi Oulun seudun koulutuskuntayhtymä OSAO:n yhtymäkokoukseen edustajiksi Ahti Tahkolan ja Keijo Alahuhtalan sekä heille henkilökohtaisiksi varajäseniksi Pirjo Heikkisen ja Sanna Laineen.

Tiedoksi

OSAO, asianosaiset

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.


Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.


Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Kempeleen kunnan kirjaamoon viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.


Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Kempeleen kunnanhallitus.

Kirjaamon yhteystiedot:

Kempeleen kunta
PL 12
90441 Kempele
sähköposti:  kirjaamo@kempele.fi

Kirjaamon aukioloaika on työpäivisin klo 9.00 - 15.00.


Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

 • päätös, johon haetaan oikaisua
 • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
 • millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero.

Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.


Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Kempeleen kunnan kirjaamosta.