Kunnanhallitus, kokous 30.8.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 323 LISÄPYKÄLÄ: Kirkonkylän koulun D-talon väistötilat (lisäpykälä)

244Dno-2021-465

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Tuomo Perälä, tekninen johtaja, tuomo.perala@kempele.fi
Marja-Leena Meriläinen, sivistys- ja hyvinvointijohtaja, marja-leena.merilainen@kempele.fi

Perustelut

Valtuusto käsitteli seminaarissaan 1.3.2021 Kirkonkylän koulun D-talon tilannetta, ja oppilaiden ja henkilökunnan siellä jo pitkään jatkuneita ongelmia erityisesti sisäilman kanssa. Valtuutettujen kannanotot puolsivat seminaarissa vahvasti D-talon käytön siirtämistä väistötiloihin, kunnes uusi koulukampus valmistuu alueelle.

Asiaa on valmisteltu seminaarin ohjauksen jälkeen teknisen johtajan, Kirkonkylän koulun rehtoreiden ja henkilöstön sekä ruokapalvelupäällikön kanssa yhteistyössä. Valmistelussa on tutkittu väistötilojen sijaintimahdollisuuksia, laadittu tilaohjelmaa, arvioitu kustannuksia ja selvitetty realistista väistöjen toteuttamisaikataulua. Uusia väistötiloja tarvitaan n. 450 oppilaalle ja 65 työntekijälle. Tilat saadaan sopimaan Pirilän piha-alueelle, ja tiloja arvioidaan tarvittavan noin 3 000 neliötä (ilman ruoksasalia, keittiötä ja teknisten töiden tiloja). Kokonaiskustannukset ovat tämän hetkisen arvion mukaan karkeasti noin miljoona euroa/v (perustaminen, rakentaminen/purkaminen, tilavuokrat, kiinteistön ylläpitokustannukset ym.) ja tilojen realistinen valmistumisaikatulu on markkinatiedustelun perusteella vuoden loppu 2021. Ennen kilpailutuksen käynnistämistä selvitetään mahdollisuus hankkia osa vuokratiloista siirtokelpoisina kunnan omistukseen (siirto Linnakankaan koulun yhteyteen lisätilaksi myöhemmin). 

Resurssivaliokunta (19.4.2021):
Resurssivaliokunta merkitsee saamansa esittelyn tiedoksi. Valiokunta ohjaa etenemään esittelyn mukaisesti siten, että väistötilat sijoitetaan Pirilään. Valiokunta hyväksyy suunnitellun tilaohjelman siten, että tekninen tila ja ruokailutila jäävät entisiin tiloihin. Resurssivaliokunta edellyttää vielä kriittistä harkintaa ratkaisuissa ja tiloissa, erityisesti erityisluokkien osalta. Vuorolukua tulee vakavasti harkita ja selvittää sen mahdollinen käyttöönotto tarvittavien neliöiden vähentämiseksi.

Palveluvaliokunta (19.4.2021):
Palveluvaliokunta esittää, että Kirkonkylän koulun D-talon väistötilojen järjestämistä jatketaan esitetyllä tavalla. Jos Kirkonkylän koulun keittiö ja ruokailutilat ovat käyttöön sopimattomat, niiden ensisijainen korvaaminen pitää miettiä muulla tavoin kuin rakentamalla uudet väistötilat. Keittiön korvaaminen voidaan järjestää mm. ostopalveluina tai vuokraamalla sopivat tilat. Ruokailu voidaan järjestää esim. luokissa. Väistössä olevan rakennuksen irtokalusteita ja välineistöä pitää hyödyntää Kirkonkylän koulun uudisrakennuksen irtokalusteiden ja välineistön hankinnan yhteydessä.

Tekninen johtaja / Sivistys- ja hyvinvointijohtaja:
Ehdotan, että kunnanhallitus hyväksyy Kirkonkylän koulun D-talon väistötilojen eteenpäin viemisen valiokuntien ohjausten mukaisesti.

KUNNANJOHTAJA:
Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että kirkonkylän koulun D-talo korvataan väistötiloilla (poislukien teknisen työn tilat, valmistuskeittiö ja ruokasali) uuden koulun valmistumiseen saakka.

Väistötiloja tarvitaan noin 3 000 neliötä (n. 450 oppilasta + 65 työntekijää) ja ne sijoitetaan Pirilän alueelle. Väistötilojen arvioitu vuosikustannus on suuruusluokaltaan n. 1 000 000 euroa (perustamistyöt, rakentamis-/purkamistyöt, tilavuokrat, kiinteistön ylläpitokustannukset jne.). Tarvittavat talousarviomuutokset tuodaan valtuuston päätettäväksi myöhemmin valmistelun edetessä ja kustannusten tarkentuessa. Tavoite on, että oppilaat siirtyvät uusiin väistötiloihin lukukauden 2022 alussa.

Päätös

Päätösesitys hyväksyttiin.             

Valmistelija

Tuomo Perälä, tekninen johtaja, tuomo.perala@kempele.fi

Päätös

Päätösesitys hyväksyttiin.

Valmistelija

  • Tuomo Perälä, tekninen johtaja, tuomo.perala@kempele.fi

Perustelut

Kirkonkylän D-talon väistötilahankinnasta on 30.6.2021 julkaistu hankintailmoitus HILMA-ilmoituskanavassa osoitteessa www.hankintailmoitukset.fi. Hankinnan kohde oli tarkemmin kuvattuna 29.6.2021 päivätyssä tarjouspyynnössä liitteineen. Kyseessä on ollut julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain (1397/2016, jäljempänä hankintalaki) 25 §:n mukaisen kansallisen kynnysarvon ylittävä urakkahankinta. Hankinta toteutettiin avoimella menettelyllä. Tarjouspyynnön mukaan tarjoukset tuli jättää sähköisesti Hankintayksikölle 10.8.2021 klo 16.00 Suomen aikaa mennessä. Tarjousten jättämiselle varattuun määräaikaan mennessä saatiin tarjous yhdeltä (1) tarjoajalta, Adapteo Finland Oy:ltä.

Tekninen johtaja:
Ehdotan, että kunnanhallitus päättää keskeyttää Kirkonkylän D-talon väistötilahankinnan. Kilpailutuksessa väistötilahankintaan saatiin vain yksi tarjous. Kilpailua ei näin ole syntynyt, eikä Hankintayksikkö voi suorittaa riittävää vertailua hintojen tai muiden ominaisuuksien kesken. Lisäksi tarjous ylittää valtuuston määrärahavarauksen yli 50 %.lla. Hankintayksiköllä on siten hankintalain 125 §:n mukainen todellinen ja perusteltu syy keskeyttää hankinta. Lisäksi kunnanhallitus päättää viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain (621/1999) 24 §:n 1 momentin 17 kohdan perusteella pitää keskeytetyn menettelyn hankinta-asiakirjat kokonaisuudessaan salassa, kunnes hankintapäätös uudessa hankintamenettelyssä on tehty tai hankinnan toteuttamisesta on kokonaan päätetty luopua.

Lisäksi ehdotan, että hallitus esittää valtuustolle, että kirkonkylän D-talon väistötilat kilpailutetaan uudelleen yhdessä koulun kanssa valmisteltavan uuden tilaohjelman mukaisesti siten, että vuosikustannukset pysyvät valtuuston aiemmin hyväksymässä suuruusluokassa. Tästä asiakohdasta ei ole muutoksenhakuoikeutta. 

KUNNANJOHTAJA:
Kunnanhallitus hyväksyy teknisen johtajan päätösehdotuksen.

Päätös

Päätösesitys hyväksyttiin.

Tiedoksi

Adapteo Finland Oy

Muutoksenhaku

Julkista hankintaa koskevaan päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn ratkaisuun voidaan julkisista han­kin­nois­ta ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain (hankintalaki) mukaan hakea muutosta vaatimalla hankintayksiköltä oikaisua (hankintaoikaisu). Asia voidaan myös saattaa valituksella markkinaoikeuden käsiteltäväksi.

Hankintaa koskevasta asiasta voi tehdä hankintayksikölle oikaisuvaatimuksen tai markkinaoikeudelle toimitettavan valituksen se, jota asia koskee (jäljempänä asianosainen). Asianosainen on se, jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa.

 

I   Hankintaoikaisuohje

Hankintaoikaisuvaatimuksen kohde

Hankintayksikön päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn ratkaisuun tyytymätön voi vaatia hankintalain 132–135 §:n mukaan hankintaoikaisua. Hankintaoikaisua voi vaatia hankintayksiköltä kirjallisesti tarjouskilpailuun osallistunut tarjoaja tai osallistumishakemuksen tehnyt ehdokas tai muu taho, jota asia koskee.

Hankintaoikaisuvaatimuksen tekemiselle säädetty aika

Asianosaisen on vaadittava hankintaoikaisua 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut tiedon hankintayksikön päätöksestä tai muusta hankintamenettelyssä tehdystä ratkaisusta. Vaatimus on esitettävä viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen virka-ajan päättymistä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, voi oikaisuvaatimuksen tehdä ennen viraston aukioloajan päättymistä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Tiedoksianto

Sähköistä tiedoksiantoa käytettäessä asianosainen on saanut tiedon hankintapäätöksestä oheisasiakirjoineen sinä päivänä, jolloin sähköinen viesti on vastaanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa siten, että viestiä voidaan käsitellä. Asianosainen on saanut tiedon päätöksestä lähettämispäivänä, jollei asianosainen esitä luotettavaa selvitystä tietoliikenneyhteyksien toimimattomuudesta tai vastaavasta muusta seikasta, jonka johdosta sähköinen viesti on saapunut asianosaiselle myöhemmin.

Jos tiedoksianto toimitetaan postitse kirjeellä, asianosainen on saanut asiasta tiedon seitsemäntenä päivänä sen lähettämisestä, jollei asianosainen näytä saaneensa tiedon myöhemmin. Käytettäessä todisteellista tiedoksiantotapaa asianosainen on saanut päätöksestä tiedon saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.

Hankintaoikaisua koskevan vaatimuksen sisältö

Hankintaoikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimukset perusteineen. Vaatimuksesta on käytävä ilmi oikaisua vaativan nimi sekä tarvittavat yhteystiedot asian hoitamiseksi.

Vaatimukseen on liitettävä asiakirjat, joihin vaatimuksen tekijä vetoaa, mikäli ne eivät jo ole hankintayksikön hallussa.

Toimitusosoite

Kempeleen kunta
PL 12
90441 Kempele
sähköposti:  kirjaamo@kempele.fi

Kirjaamon aukioloaika on työpäivisin klo 9.00 - 15.00.

Hankintaoikaisuvaatimuksen vireilletulo ja käsittely eivät vaikuta siihen määräaikaan, jonka kuluessa asianosainen voi hankintalain nojalla hakea muutosta valittamalla markkinaoikeuteen.

 

II Valitusosoitus markkinaoikeuteen

Muutoksenhaun kohde ja rajoitukset

Tarjoaja, osallistumishakemuksen tehnyt ehdokas tai muu taho, jota asia koskee, voi saattaa asian markkinaoikeuden käsiteltäväksi tekemällä valituksen.

Valituksella markkinaoikeuden käsiteltäväksi voidaan saattaa hankintayksikön päätös tai hankintayksikön muu hankintamenettelyssä tehty ratkaisu, jolla on vaikutusta ehdokkaan tai tarjoajan asemaan.

Markkinaoikeuden käsiteltäväksi valituksella ei voida saattaa hankintayksikön sellaista päätöstä tai muuta ratkaisua, joka koskee:

1) yksinomaan hankintamenettelyn valmistelua;
2) sitä, että hankintasopimusta ei jaeta osiin 75 §:n nojalla; tai
3) sitä, että 93 §:ssä tarkoitetun kokonaistaloudellisen edullisuuden perusteena käytetään yksinomaan halvinta hintaa tai kustannuksia.

Puitejärjestelyyn perustuvaan hankintaan ei saa hakea muutosta valittamalla, jollei markkinaoikeus myönnä asiassa käsittelylupaa hankintalain 146 §:n mukaisesti. Lupa on myönnettävä, jos asian käsittely on lain soveltamisen kannalta muissa samanlaisissa asioissa tärkeää, tai siihen on painava, hankintayksikön menettelyyn liittyvä syy.

Dynaamiseen hankintajärjestelmään hyväksymistä koskevaan hankintayksikön ratkaisuun ei saa hakea muutosta valittamalla, jollei markkinaoikeus myönnä asiassa käsittelylupaa hankintalain 146 §:n mukaisesti. Lupa on myönnettävä, jos asian käsittely on lain soveltamisen kannalta muissa samanlaisissa asioissa tärkeää tai siihen on painava, hankintayksikön menettelyyn liittyvä syy.

Tiedoksianto

Sähköistä tiedoksiantoa käytettäessä asianosainen on saanut tiedon hankintapäätöksestä oheisasiakirjoineen sinä päivänä, jolloin sähköinen viesti on vastaanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa siten, että viestiä voidaan käsitellä. Asianosainen on saanut tiedon päätöksestä lähettämispäivänä, jollei asianosainen esitä luotettavaa selvitystä tietoliikenneyhteyksien toimimattomuudesta tai vastaavasta muusta seikasta, jonka johdosta sähköinen viesti on saapunut asianosaiselle myöhemmin.

Jos tiedoksianto toimitetaan postitse kirjeellä vastaanottajalle, asianosainen on saanut asiasta tiedon seitsemäntenä päivänä sen lähettämisestä, jollei asianosainen näytä saaneen tiedon myöhemmin. Käytettäessä todisteellista tiedoksiantotapaa asianosainen on saanut päätöksestä tiedon saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.

Muutoksenhakuaika                     

Valitus on tehtävä kirjallisesti 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut tiedon hankintaa koskevasta päätöksestä valitusosoituksineen. Tiedoksisaantipäivää ei lasketa mukaan valitusaikaan. Valituksen tulee olla perillä valitusajan viimeisenä päivänä ennen markkinaoikeuden virka-ajan päättymistä.

Poikkeukset säännönmukaisesta valitusajasta

Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista, jos hankintayksikkö on tehnyt hankintapäätöksen jälkeen hankinta- tai käyttöoikeussopimuksen 130 §:n 1 tai 3 kohdan nojalla noudattamatta odotusaikaa. Odotusaikaa ei tarvitse noudattaa, jos sopimus koskee puitejärjestelyn perusteella tehtävää hankintaa tai sopimus koskee dynaamisen hankintajärjestelmän sisällä tehtävää hankintaa.

Valitus on tehtävä kuuden kuukauden kuluessa hankintapäätöksen tekemisestä siinä tapauksessa, että ehdokas tai tarjoaja on saanut tiedon hankintapäätöksestä valitusosoituksineen ja hankintapäätös tai valitusosoitus on ollut olennaisesti puutteellinen.

Valituksen sisältö

Valituksessa on ilmoitettava:

1) päätös, johon haetaan muutosta (valituksen kohteena oleva päätös);
2) miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi (vaatimukset);
3) vaatimusten perustelut;
4) mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan.

Puitejärjestelyyn perustuvan hankinnan ja dynaamiseen hankintajärjestelmään hyväksymistä koskevan ratkaisun osalta valituskirjelmässä on esitettävä, minkä vuoksi käsittelylupa tulisi myöntää.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava valittajan nimi ja yhteystiedot. Jos puhevaltaa käyttää valittajan laillinen edustaja tai asiamies, myös tämän yhteystiedot on ilmoitettava. Yhteystietojen muutoksesta on valituksen vireillä ollessa ilmoitettava viipymättä markkinaoikeudelle.

Valituksessa on ilmoitettava myös se postiosoite ja mahdollinen muu osoite, johon oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää (prosessiosoite). Mikäli valittaja on ilmoittanut enemmän kuin yhden prosessiosoitteen, voi markkinaoikeus valita, mihin ilmoitetuista osoitteista se toimittaa oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat.

Oikaisuvaatimuksen tekijä saa valittaessaan oikaisuvaatimuspäätöksestä esittää vaatimuksilleen uusia perusteluja. Hän saa esittää uuden vaatimuksen vain, jos se perustuu olosuhteiden muutokseen tai oikaisuvaatimuksen tekemisen määräajan päättymisen jälkeen valittajan tietoon tulleeseen seikkaan.

Valitukseen on liitettävä:

1) valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen;
2) selvitys siitä, milloin valittaja on saanut päätöksen tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta;
3) asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Asiamiehen on liitettävä valituskirjelmään valtakirja, kuten oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetun lain (808/2019) 32 §:ssä säädetään.

Oikeudenkäyntimaksu

Muutoksenhakuasian vireille panijalta peritään oikeudenkäyntimaksu sen mukaan kuin tuomioistuinmaksulaissa säädetään.

Valitusperusteeseen perustuva muutoksenhakukielto

Hankintalain 163 §:n mukaan markkinaoikeuden toimivaltaan kuuluvaan asiaan ei saa hakea muutosta kuntalain eikä oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetun lain nojalla.

Muutoksenhausta ilmoittaminen hankintayksikölle

Hankintalain 148 §:n nojalla hankinta-asiaan muutosta hakevan on kirjallisesti ilmoitettava hankintayksikölle asian saattamisesta markkinaoikeuden käsiteltäväksi. Ilmoitus on toimitettava hankintayksikölle viimeistään silloin, kun hankintaa koskeva valitus toimitetaan markkinaoikeuteen. Ilmoitus on toimitettava hankintayksikön kohdassa I mainittuun osoitteeseen.

Valituksen toimittaminen

Valitus on toimitettava markkinaoikeudelle. Valituksen voi toimittaa markkinaoikeuden kansliaan henkilökohtaisesti, asiamiestä käyttäen, lähetin välityksellä, postitse, telekopiona tai sähköpostin avulla kuten sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa annetussa laissa säädetään. Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet.

Jos vireillepanon viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, voi asiakirjat toimittaa markkinaoikeudelle ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Markkinaoikeuden osoite:

Markkinaoikeus
Radanrakentajantie 5
00520 Helsinki

puh. 029 56 43300
fax 029 56 43314
markkinaoikeus(at)oikeus.fi

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Kempeleen kunnan kirjaamosta.

Kempeleen kunta
PL 12
90441 Kempele
sähköposti:  kirjaamo@kempele.fi

Kirjaamon aukioloaika on työpäivisin klo 9.00 - 15.00.