Kunnanhallitus, kokous 30.8.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 307 Svenska Privatskolan sopimus

244Dno-2021-902

Valmistelija

  • Marja-Leena Meriläinen, sivistys- ja hyvinvointijohtaja, marja-leena.merilainen@kempele.fi

Perustelut

Perusopetuslain mukaan kunta, jossa on sekä suomen- että ruotsinkielisiä asukkaita, on velvollinen järjestämään esi- ja perusopetuksen erikseen kumpaakin kieliryhmää varten (Perusopetuslaki 4§ 4mom). Säännös koskee myös yksikielisiä kuntia, ja velvollisuus on voimassa, jos kunnassa on yksikin äidinkieleltään ruotsinkielinen tai suomenkielinen oppivelvollinen. Opetus voidaan kuitenkin järjestää kunnan ulkopuolella ja hankkia toiselta kunnalta tai koulutuksen järjestäjältä. Koulupaikkaa määrättäessä huomioon tulee kuitenkin ottaa perusopetuslain mukainen lähikouluperiaate, jonka mukaan koulumatkan tulisi olla mahdollisimman turvallinen ja lyhyt (Perusopetuslaki 6§).

Svenska Privatskolan on ruotsin yksityinen koulu Oulussa. Koulua ja päiväkotia ylläpitää Skolgarantiföreningen rf. Yhdistyksen puheenjohtaja on Pontus Hällfors ja rehtori Sampo Backman. Nykyään koulussa on 194 oppilasta, joista n. 50 opiskelijaa käy lukiota. 

Svenska Privatskolan on pitkään järjestänyt Kempeleen kunnan ruotsinkielisen opetuksen vailla sopimusta. Tällä hetkellä 9 kempeleläistä oppilasta 0-9 luokilla käy kyseistä koulua. Kempeleen kunta järjestää oppilaiden koulukuljetuksen. Koulukuljetukset ovat tulleet maksamaan kunnalle vuonna 2020 n. 15.000€. Muita kustannuksia Kempeleen kunnalle ei ole aiheutunut.

Rehtori Sampo Backman esittää seuraavaa:

Kunnan velvollisuus on nyt myös laajentunut koskemaan toisen asteen ruotsinkielistä opetusta, mutta näitä emme ole huomioineet esityksessä:  

  • Kunta maksaa vuosittain avustuksena yhdistykselle ruotsinkielisen perusopetuksen vuosiluokkien 1-9 ja esikoulun ylläpitämiseksi 15.000 €/vuosi. Avustussumma voidaan tarkistaa esim. 3 vuoden välein.    
  • Kunta järjestää ja vastaa oppilaskuljetuksien kustannuksista.  
  • Jos opetuksen järjestäjä (SPSU) ei järjestä tarvittavaa erityistä tukea niin päätöksen oppilaalle järjestettävästä erityisestä tuesta tekee opetuksen järjestäjän esityksestä oppilaan asuinkunta (=Kempele). Asuinkunta vastaa näistä erityisen opetuksen kuluista.     

Esityksen tarkastelupohjana Backman käyttää varainhoitovuoden 2020 tietoja, joiden mukaan koulun välittömät esi- ja perusopetuksen kulut ilman koulukuljetuksia olivat kokonaisuudessaan 1.498.970 €. Valtionavustuksia saatiin 1.344.706 €, eli vaje oli 154.264 €. Oulun kaupunki avustaa koulua ruotsinkielisen opetuksen järjestämisestä 140.000 € ja rehtori esittää, että Kempeleen vastaava avustus ruotsinkielisen opetuksen järjestämisestä olisi 15.000 €. Oppilaiden kotikunnat jakaantuivat Oulu 92% ja Kempele 8%.  

Sivistys- ja hyvinvointijohtaja:
Ehdotan, että kunnanhallitus hyväksyy Svenska Privatskolanin kanssa tehtävän sopimuksen esityksen mukaisesti.

KUNNANJOHTAJA:
Kunnanhallitus hyväksyy sivistys- ja hyvinvointijohtajan päätösehdotuksen.

Päätös

Päätösesitys hyväksyttiin.

Tiedoksi

Svenska Privatskolan, opetuksen palvelusihteeri

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.


Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.


Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Kempeleen kunnan kirjaamoon viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.


Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Kempeleen kunnanhallitus.

Kirjaamon yhteystiedot:

Kempeleen kunta
PL 12
90441 Kempele
sähköposti:  kirjaamo@kempele.fi

Kirjaamon aukioloaika on työpäivisin klo 9.00 - 15.00.


Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

  • päätös, johon haetaan oikaisua
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero.

Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.


Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Kempeleen kunnan kirjaamosta.