Kunnanhallitus, kokous 30.8.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 309 Talousarviomuutokset 2021 / Käyttötalous ja investointiosa 8/2021

244Dno-2021-894

Valmistelija

  • Juho Leppänen, talousjohtaja, juho.leppanen@kempele.fi

Perustelut

Yksiköt ovat arvioineet talousarvion toteumista ja ovat esittäneet vuodelle 2021 seuraavat lisämäärärahat:

1. Lisätään varhaiskasvatukseen määrärahaa palveluseteleihin 800.000 euroa ja määräaikaisten palkkoihin 130.000 euroa, yhteensä 930.000 euroa.

Varhaiskasvatuksen kysyntä on kasvanut. Uusi yksityinen päiväkoti on aloittanut toiminnan lokakuussa 2020, jonka vaikutusta palvelusetelin määrän kasvuun ei ole huomioitu talousarviota laadittaessa. Yhteensä yli 100 varhaiskasvatuspaikkaa tullut lisää. Määräaikaisia henkilöitä (erityispäivähoito) on palkattu yhteensä 16 henkilöä, joista 4 oli varattu määräraha vuodelle 2021. Osa tehtävistä ei ole ollut täytettynä kesänaikana, joten osa palvelusuhteista on ollut 9-10kk mittaisia. Määräaikaisia tehtäviä on tarvittu tehostetun ja erityisentuen lasten varhaiskasvatuksen järjestämiseksi, erityisen tuen osalta korostuu erityisesti kehitysvammaisten lasten varhaiskasvatuksen tarpeen kasvu (avustajan tarve).

2. Lisätään sosiaalipalveluihin määrärahaa kehitysvammapalveluiden asiakaspalvelujen ostoihin 400.000 euroa ja omaishoidon tukeen 120.000 euroa, lapsiperheiden sosiaalityön asiakaspalveluostoihin 200.000 euroa sekä vammaispalveluiden asiakaspalvelujen ostoihin 80.000 euroa, yhteensä 800.000 euroa.

Kehitysvammapalveluissa uusia asiakkaita on siirtynyt asumis-, päivätoiminta- sekä työtoimintapalveluihin. Osan asiakkaiden palvelujen tarve on kasvanut ja tarvitsevat vahvempaa palvelua. Omaishoidettavien määrä on kasvanut runsaasti kunnan asukasmäärän kasvun myötä.

3. Lisätään investointiosan kunnallistekniikan rakentamiseen 950.000 euroa.

Talousarviovaiheessa kaikille investointihankkeille ei ole ollut rakennussuunnitelmia, jolloin talousarviossa ei ole pystytty arvioimaan oikein rakentamisesta aiheutuvia kustannuksia. Rakentamiskohteissa on esimerkiksi maaperätutkimusten perusteella jouduttu määrittämään kohteille tavanomaista vaativampia rakennekerroksia, joka on nostanut kustannuksia arvioidusta. Lisäksi vuoden aikana on ilmaantunut tarvetta uusien asunto- ja yritysalueiden suunnitteluihin, joihin ei talousarvion teko vaiheessa ole osattu varautua. Suurimmat ylitykset ovat Zatelliittin yritysalueen ylitys 390.000 euroa, Tähkälän asuinalueen ylitys 155.000 euroa ja katusuunnittelun ylitys 130.000 euroa.

4. Lisätään opetukseen määrärahaa sijaismäärärahoihin 160.000 euroa

Perusteena koronasta johtunut sijaisten käytön kasvu.

Yksiköiden esittämät lisämäärärahat ovat yhteensä 2.840.000 euroa. Lisämäärärahat katetaan verotulokohtaa korottamalla. Verotulot ovat ylittämässä talousarvion selvästi. Verotulojen talousarvion ylitystä selittää pääasiassa se, että koronan vaikutukset talouteen ovat olleet arvioitua pienemmät.

Resurssivaliokunta (23.8.2021):
Resurssivaliokunta ohjaa, että esitetyt käyttötalouden ja investointiosan talousarviomuutokset 2021 viedään valtuuston hyväksyttäväksi. Lisämäärärahan suuruutta resurssivaliokunta pitää huolestuttavana ja edellyttää, että tulevaisuudessa valiokunta saisi tarkemmat selitykset lisämäärärahojen tarpeiden syistä.

Talousjohtaja:
Ehdotan, että kunnanhallitus esittää valtuustolle yksiköiden esittämien lisämäärärahojen hyväksymistä. 

KUNNANJOHTAJA:
Kunnanhallitus hyväksyy talousjohtajan päätösehdotuksen poislukien lisämäärärahaesitysten kohta 4. "Lisätään opetukseen määrärahaa sijaismäärärahoihin 160.000 euroa". Opetuksen  mahdollinen lisämäärärahan tarve sijaisiin tarkentuu sen jälkeen, kun kunta saa syksyn aikana päätökset varhaiskasvatukseen ja opetukseen haetuista OKM:n korona-avustuksista. Lisämäärärahat yhteensä 2.680.000 euroa katetaan verotulokohtaa korottamalla.

Päätös

Päätösesitys hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Muutoksenhakukiellon peruste

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

  • vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
  • virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
  • etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)
  • oppilaan arviointia (Perusopetuslaki 42c §)