Kunnanhallitus, kokous 30.8.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 317 Valtuustoaloite / Sosiaalisen kuntoutuksen ryhmän perustaminen / Palveluvaliokunta

244Dno-2021-740

Aikaisempi käsittely

Perustelut

Leena Askeli esitti palveluvaliokunnan aloitteen:

"Palveluvaliokunta on toimikautensa aikana kuullut kunnan työllistämisyksikön työllistämistoimeen liittyviä kokemuksia ja asiantuntemusta. Saatujen tietojen perusteella palveluvaliokunta ehdottaa aloitteenaan, että Kempeleen kuntaan perustetaan sosiaalisen kuntoutuksen ryhmä.

Kunnan työllistämistoimessa on havaittu, että osa haastavimmin työllistettävistä työnhakijoista tarvitsee kuntoutusta mm. elämänhallintaan ja arjen taitoihin.  Tällaista tarkasti suunnattua kuntoutusta ei voida antaa kuntouttavassa työtoiminnassa, vaan haasteeseen tulee vastata sosiaalitoimen muilla keinoin. Kempeleeseen onkin perustettava sosiaalisen kuntoutuksen ryhmä, jossa yksilön haasteisiin voidaan vastata tarvittavalla asiantuntemuksella. Onnistuneen sosiaalisen kuntoutuksen jälkeen työtön työnhakija voi jatkossa hakea työllistämistoimen työllistämispalveluihin. Mikäli sosiaalisen kuntoutuksen ryhmätoiminnassa havaitaan, että kuntoutujan tarpeisiin ei jatkossakaan voida vastata työllistämistoimen keinoin, kuntoutettava ohjataan muiden kuin työllistämispalvelujen piiriin.

Tarkasti suunniteltu ja oikein kohdennettu ohjaus- ja kuntoutustoiminta on yksilön kannalta tärkeää. Kunnan etu on tuottaa palveluja, joilla saadaan tuloksia. Hyvin suunnitellut ja kehittyvät palvelut ovat osa kunnan viisasta innovaatiotoimintaa.

Kempeleen palveluvaliokunta"

Päätös

Aloite lähetetään kunnanhallitukselle asianmukaisia toimenpiteitä varten.

Perustelut

KUNNANJOHTAJA:
Aloite lähetetään peruspalveluiden valmisteltavaksi ja palveluvaliokunnan ohjaukseen.

Päätös

Päätösesitys hyväksyttiin.

Valmistelija

  • Marja-Leena Meriläinen, sivistys- ja hyvinvointijohtaja, marja-leena.merilainen@kempele.fi

Perustelut

Valmistelija: työllisyyspäällikkö Jussi Jalonen p. 050-4636390

Työllistämisyksikkö kannattaa palveluvaliokunnan valtuustoaloitetta sosiaalisen kuntoutuksen ryhmän perustamisesta. Työllistämisyksikön naisten- ja miesten ryhmämuotoisella kuntouttavalla työtoiminnalla on pyritty vastaamaan kunnan työmarkkinatukivastuun piirissä olevien henkilöiden sosiaalisen kuntoutuksen tarpeeseen. Ryhmien asiakkaat ovat koostuneet henkilöistä, joilla työllistyminen ei ole ollut ensisijainen tavoite. Työllistymisen esteinä on ollut mm. mielenterveydestä, päihteistä tai korkeasta iästä johtuvia haasteita. Laki kuntouttavasta työtoiminnasta annetun lain muuttamiseksi (702/2020) astui voimaan 1.1.2021 ja siinä todetaan mm. ”Kuntouttava työtoiminta on sovitettava henkilön työ- ja toimintakyvyn sekä osaamisen mukaan niin, että se on työmarkkinoille pääsyn kannalta mielekästä ja riittävän vaativaa”.

Koronan vuoksi loppuvuodesta 2020 suljetut naisten- ja miesten ryhmät korvattiin Korjauspajalla, joka on matalan kynnyksen työpaja kuntouttavan työtoiminnan asiakkaille. Korjauspaja vastaa paremmin uuden lain linjausta, ollen selkeämmin työllistymistä edistävää palvelua. Henkilöille, joille työllistyminen ei ole realistista, tulisi mahdollistaa sosiaalipalveluna elämänhallintaan ja arjen taitoihin keskittyvää kuntoutuksellista ryhmätoimintaa. Ryhmätoiminnan jatkona voisi olla paluu työllistämistä edistävien palveluiden piiriin, ohjaus erilaisiin kuntoutuspalveluihin tai eläkeratkaisun hakeminen. Sosiaalisen kuntoutuksen ryhmien mahdolliset resurssitarpeet huomioidaan talousarvion 2022 valmistelussa.

Palveluvaliokunta (24.8.2021):
Sosiaalisen kuntoutumisen ryhmän perustaminen aloitetaan olemassa olevien resurssien voimin yhteistyössä terveydenhoitopalveluiden, sosiaalitoimen ja työllistämispalvelujen kanssa. Selvitetään toimintamallin nivoutuminen maakunnallisen kuntoutuksen osa-alueen kehittämiseen.

Sivistys- ja hyvinvointijohtaja:
Ehdotan, että kunnanhallitus hyväksyy aloitteeseen annetun vastauksen.

KUNNANJOHTAJA:
Kunnanhallitus merkitsee aloitteeseen annetun vastauksen tiedoksi ja saattaa sen edelleen valtuuston tietoon.

Päätös

Päätösesitys hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Muutoksenhakukiellon peruste

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

  • vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
  • virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
  • etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)
  • oppilaan arviointia (Perusopetuslaki 42c §)