Kunnanhallitus, kokous 30.8.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 303 Yksityistieavustukset v.2021

244Dno-2021-881

Valmistelija

  • Tuomo Perälä, tekninen johtaja, tuomo.perala@kempele.fi

Perustelut

Muut valmistelijat: Paula Kettunen, kunnallistekniikkapäällikkö, paula.kettunen@kempele.fi, Jouni Leskinen, kunnossapitoinsinööri, jouni.leskinen@kempele.fi

Kunnanhallitus on päättänyt kokouksessaan 15.6.2020 § 170 siirtymisestä yksityisteiden työllä avustamisesta rahalliseen avustamiseen. Samalla vanhat yksityisteiden hoitosopimukset irtisanotaan niillä yksityisteillä, joilla hoitosopimukset ovat olleet. Tämän päätöksen mukaisesti kunta on avustanut työllä niiden yksityisteiden kunnossapitoa 31.3.2021 saakka, joilla on hoitosopimukset yksityisteiden kunnossapidosta ovat olleet. 1.4.2021 alkaen kaikkien yksityisteiden kunnossapitovastuu kuuluu tiekunnille ja tieosakkaille. Kempeleen kunta avustaa jatkossa yksityisteitä talousarviossa hyväksytyn määrärahan puitteissa hakemuksensa ajallaan jättäneitä avustusehdot täyttäviä tiekuntia. Hakemukset on pitänyt jättää kirjaamoon 30.4.2021 mennessä. Avustusmallin muutoksesta on tiedotettu kuntatiedotteessa 9.12.2020.

Määräaikaan 30.4.2021 mennessä avustushakemuksia tuli seitsemän kappaletta. Avustushakemukset käytiin läpi ja todettiin että yhdellä avustusta hakeneella tiellä ei ollut tiekuntaa, joten sille ei voida myöntää kunnan avustusta (Yksityistielaki 84 §). Vallitsevasta epidemia-tilanteesta ja mm. siihen liittyvistä kokoontumisrajoituksista johtuen tiekunnille annettiin määräaikaa täydentää hakemustaan 30.6.2021 saakka. Todettiin että kuudella avustusta hakeneella tiekunnalla kunnan määrittämät avustamisen ehdot täyttyivät 30.6.2021 mennessä. Seuraavat yksityistiekunnat täyttävät kunnan avustusehdot: Luonungintien tiekunta, Mourungin Järvitien tiekunta, Niittyrannantien tiekunta, Rajakorventien tiekunta, Tahkoselän metsätiekunta sekä Teppolan-Tapiolantien tiekunta

Tarkemmat avustussummat on esitetty liitteenä olevassa taulukossa, liite 1.

Elinvoimavaliokunta (24.8.2021):
Merkitään esittely tiedoksi.

Tekninen johtaja:
Ehdotan, että kunnanhallitus hyväksyy yksityisteiden avustukset liitteen mukaisesti.

KUNNANJOHTAJA:
Kunnanhallitus hyväksyy teknisen johtajan päätösehdotuksen. 

Päätös

Asiasta käydyn keskustelun aikana Pasi Jarva esitti Tapio Juvanin kannattamana, että avustuksena jaetaan 54.000 €. Koska oli tehty päätösesityksestä poikkeava esitys, totesi puheenjohtaja, että asiasta on äänestettävä. Hän esitti äänestysjärjestykseksi, että ne, jotka ovat kunnanjohtajan esityksen kannalla äänestävät jaa, ja ne, jotka kannattavat Pasi Jarvan esitystä, äänestävät ei. Suoritetussa nimenhuutoäänestyksessä annettiin ääniä kaikkiaan 11, joista jaa-ääniä kaksi (Gallén Tiina ja Tahkola Valtter) ja 9 ei-ääntä (Huusari Minna, Ollikainen Antti, Jarva Pasi, Juvani Tapio, Jaara Anne-Mari, Alahuhtala Keijo, Laine Sanna, Heikkinen Pirjo ja Alakärppä Heikki.).

Puheenjohtaja totesi äänestyksen tuloksena Pasi Jarvan esityksen tulleen kunnanhallituksen päätökseksi.

Tiedoksi

kunnallistekniikkapäällikkö, kunnossapitoinsinööri, hakijat

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.


Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.


Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Kempeleen kunnan kirjaamoon viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.


Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Kempeleen kunnanhallitus.

Kirjaamon yhteystiedot:

Kempeleen kunta
PL 12
90441 Kempele
sähköposti:  kirjaamo@kempele.fi

Kirjaamon aukioloaika on työpäivisin klo 9.00 - 15.00.


Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

  • päätös, johon haetaan oikaisua
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero.

Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.


Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Kempeleen kunnan kirjaamosta.