Palveluvaliokunta, kokous 24.8.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 79 Kaksivuotisen esiopetuskokokeilun opetussuunnitelman hyväksyminen ajalle 1.8.2021-31.5.2024

244Dno-2021-883

Valmistelija

  • Marja-Leena Meriläinen, sivistys- ja hyvinvointijohtaja, marja-leena.merilainen@kempele.fi

Perustelut

Valmistelija: varhaiskasvatuksen johtaja Virpi Uutela

Opetus- ja kulttuuriministeriö toteuttaa kaksivuotisen esiopetuksen kokeilun elokuun 2021 alusta toukokuun 2024 loppuun. Kokeiluun osallistuvat kunnat on valittu tammikuussa 2021 ja kokeilukunnan toimipisteet maaliskuussa 2021. Kempeleen kunta on valittu satunnaisotannalla mukaan kokeiluun. Kokeilua järjestetään Ylikylän päiväkodissa.


Kaksivuotinen esiopetus perustuu uuteen kokeiluopetussuunnitelmaan. 
Kokeiluperusteiden tehtävänä on tukea kaksivuotisen esiopetuksen kokeilun toteutusta. Erityisenä tehtävänä on edistää sujuvia siirtymiä varhaiskasvatuksesta esiopetukseen ja esiopetuksesta alkuopetukseen kasvun ja oppimisen polun jatkuvuus ja eheys turvaten. Perusteissa otetaan huomioon kokeilussa mukana olevat aiempaa pienemmät lapset. Kokeilun opetussuunnitelman perusteissa korostetaan lapsilähtöistä, leikkiin ja tutkivaan havainnointiin perustuvaa pedagogiikkaa sekä lasten hyvinvoinnista huolehtimista. Lasten osaamiselle ei aseteta tavoitteita, vaan kaksi vuotta kestävässä esiopetuksessa kukin lapsi saa edetä oppimisessaan omaan tahtiinsa.

 

Kokeilussa mukana olevat kunnat laativat omat, paikalliset kokeiluopetussuunnitelmat ennen kokeilun alkamista. Opetushallitus on määrittänyt, miten paikallinen opetussuunnitelma laaditaan ja kaksivuotinen esiopetus toteutetaan. Kokeilun opetussuunnitelman perusteissa määrätään kaksivuotisen esiopetuksen kokeilun opetuksen tavoitteista, oppimisen alueista ja niiden keskeisistä sisällöistä sekä kodin ja esiopetuksen yhteistyön sekä kasvun ja oppimisen tuen ja oppilashuollon toteuttamisesta. Kokeilukunnan tulee myös laatia kokeiluopetussuunnitelmaan perustuva vuosittainen suunnitelma ja tiedottaa huoltajille ennalta siinä päätetyistä keskeisistä asioista. Suunnitelmassa tarkennetaan, miten paikallista opetussuunnitelmaa kokeilutoimipaikassa kyseisen vuoden aikana toteutetaan. Myös lasten oppimissuunnitelmat sekä kasvun ja oppimisen tukeen kuuluvat lasten yksilölliset suunnitelmat laaditaan yhteisen opetussuunnitelman pohjalta. Kaksivuotisessa esiopetuksessa olevalle, tehostettua tukea saavalle lapselle tulee laatia oppimissuunnitelma. Erityisen tuen piirissä olevalle lapselle laaditaan henkilökohtaisen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma (HOJKS). 

Kempeleen kaksivuotisen esiopetuksen kokeilun opetussuunnitelma on laadittu yhteistyössä varhaiskasvatuksen esiopetuksessa työskentelevän henkilöstön, päiväkodinjohtajien sekä varhaiskasvatuksen erityisopettajien kanssa.

 

 

Valiokunnan ohjaus:
Kempeleen kunta on valittu mukaan kahden vuoden esiopetuskokeiluun. Tähän esiopetuskokeiluun liittyvä opetussuunnitelma saatettiin palveluvaliokunnalle tiedoksi. Valiokunta suhtautuu erittäin myönteisesti suunniteltuun ikätason mukaiseen esiopetukseen.