Palveluvaliokunta, kokous 24.8.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 78 Kempeleen kunnan sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksut 1.7.2021 alkaen/ Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain muutokset

244Dno-2021-884

Valmistelija

  • Marja-Leena Meriläinen, sivistys- ja hyvinvointijohtaja, marja-leena.merilainen@kempele.fi

Perustelut

Valmistelija: va sosiaali- ja terveysjohtaja Virpi Leinonen.

Sosiaali- ja terveyspalvelujen asiakasmaksulakia on uudistettu. Uudistuksella parannetaan palvelujen yhdenvertaista saatavuutta ja oikea-aikaisuutta poistamalla hoidon esteitä. Lakimuutokset ovat tulleet voimaan 1.7.2021. Maksukattoa koskevat uudistukset tulevat voimaan 1.1.2022. Laki laajentaa maksuttomuutta ja maksukattoon huomioitavia palveluita sekä kohtuullistaa maksuja.

Tehdyillä muutoksilla halutaan edistää tasa-arvoa ja hoidon saatavuutta. Asiakasmaksulain muutoksilla laajennetaan terveyspalvelujen maksuttomuutta sekä kohtuullistetaan maksuja. Maksukattoon lasketaan jatkossa mukaan aiempaan enemmän palveluja.

Laki sisältää myös pitkäaikaisten sosiaalihuoltolain nojalla järjestettyjen asumispalvelujen maksut.  Palveluasumisen maksut ovat puuttuneet kokonaan asiakasmaksulainsäädännöstä, mistä johtuen kuntien maksut ovat vaihdelleet suuresti. Palveluasumisen maksuissa sovelletaan jatkossa kahdenlaisia maksuperusteita: ns. tavallisessa palveluasumisessa maksut määräytyvät kuten jatkuvan ja säännöllisen kotiin annettavan palvelun maksuissa, ympärivuorokautisessa palveluasumisessa maksut määräytyvät pitkälti samalla tavalla kuin pitkäaikaisessa laitoshoidossa tai pitkäaikaisessa perhehoidossa.

Jatkuvan ja säännöllisen kotiin annettavan palvelun maksupäätökset on nostettu asetuksesta lain tasolle ja lisäksi palvelun enimmäismaksuprosentit määräytyvät jatkossa nykyistä tarkemmin kuntien mukaan.

Laissa asiakkaan oikeusturvaa edistetään ja varmistetaan. Asiakasmaksulain 11 §: ää, jossa säädetään maksujen alentamisesta tai perimättä jättämisestä, on vahvistettu. Kunta voi edelleen periä maksuja sosiaali- ja terveyspalveluista, ellei näitä ole laissa säädetty maksuttomaksi. Lisäksi laissa säädetään maksun perimisestä, laskun ja päätöksen sisällöstä sekä muutoksen hausta.

Kempeleen sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksumuutokset 1.7.2021 voimaan tulleen lain mukaisesti.

  1. Sosiaalihuoltolain mukaisen pitkäaikaisen tehostetun palveluasumisen, pitkäaikaisen perhehoidon ja pitkäaikaisen laitoshoidon asiakasmaksuna peritään 85 prosenttia asiakkaan tuloista, josta on tehty asiakasmaksulaissa säädetyt vähennykset. Käyttövaraksi tulee jäädä tehostetussa palveluasumisessa ja perhehoidossa vähintään 200 euroa kuukaudessa laissa määritellyn 164€ sijaan. Laitoshoidossa vähintään 110 euroa kuukaudessa.
  2. Jatkuvan ja säännöllisen kotona annettavan palvelun ja pitkäaikaisten asumispalveluiden asiakasmaksut määräytyvät yhteneväisesti asiakasmaksulain maksuprosenttitaulukon mukaisesti.
  3. Perusterveydenhuollossa avohoitona järjestetty terveydenhuoltolain 27 §:n mukainen mielenterveystyö on maksutonta kaiken ikäisille asiakkaille.
  4. Käyttämättä jääneestä vastaanottoajasta peritään maksu, joka on 50,80 euroa. Maksu koskee ennalta varattuja terveydenhuollon vastaanottoaikoja sekä sosiaali- ja terveydenhuollon lyhytaikaisia hoito- ja asumispalvelupaikkoja. Maksu koskee myös avoterveydenhuollon palveluiden etävastaanottoja, joista peritään asiakasmaksu. Maksua ei saa periä alle 18-vuotiaalta asiakkaalta.

Tulosidonnaisia asiakasmaksuja määritellessä huomioidaan asiakasmaksulain 10§ kohdan mukaisesti maksukykyä määriteltäessä huomioon otettavat tekijät, huomioon otettavat tulot ja vähennykset maksua määrättäessä. Asiakasmaksun perii asiakkaalta kunta, ei palvelujen tuottaja asiakasmaksusta riippumatta.

Maksukattoon liittyvät uudistukset tuodaan päätöksentekoon myöhemmässä vaiheessa, ennen maksukaton voimaan tuloa. Samalla yhdenmukaistetaan sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuihin liittyvät ohjeistukset, sekä tarkastellaan ja yhtenäistetään harkinnanvaraisia maksuja.

Liitteenä Ikähoivan ja Terveyspalvelujen asiakasmaksut 1.7.2021 alkaen sekä asiakasmaksulain esittely.

Valiokunnan ohjaus:

Kempeleen kunnan sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksut 1.7.2021 alkaen ja sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain muutokset saatettiin valiokunnalle tiedoksi.

Todettiin, että talousarviota 2022 laadittaessa selvitetään sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista johtuvat kustannukset.