Palveluvaliokunta, kokous 24.8.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 80 Varhaiskasvatuslain muutokset 1.8.2021 alkaen

244Dno-2021-882

Valmistelija

  • Marja-Leena Meriläinen, sivistys- ja hyvinvointijohtaja, marja-leena.merilainen@kempele.fi

Perustelut

Valmistelija: varhaiskasvatuksen johtaja Virpi Uutela

Eduskunta on hyväksynyt varhaiskasvatuslakiin (540/2018) muutokset 1.8.2021 alkaen (36§, 57a§ ja 57b§). Kaikki varhaiskasvatuslakiin tehdyt muutokset koskettavat sekä kunnan järjestämää että yksityisesti järjestettävää varhaiskasvatusta. https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2018/20180540

36§ tarkentaa päiväkodin henkilöstön mitoituksesta poikkeamista. Päiväkodin henkilöstön mitoituksesta poikkeaminen varhaiskasvatuslain 35 §:ssä säädetystä suhdeluvusta ei ole sallittua henkilöstön poissaoloista johtuvista syistä. Henkilöstöstä johtuvilla poissaoloilla tarkoitettaan sellaisia poissaoloja, joihin tulisi varautua riittävin henkilöstöresurssein. Varhaiskasvatuksen järjestäjän tulee huolehtia riittävästä sijaisjärjestelmästä, jonka avulla pystytään huolehtimaan siitä, että lain edellyttämä henkilöstömitoitus pystytään nopeasti saavuttamaan myös vaikeasti ennakoitavissa tilanteissa.

Varhaiskasvatuslakiin on lisätty uudet pykälät 57a ja 57b, joissa säädetään varhaiskasvatuksen henkilöstön ilmoitusvelvollisuudesta. Varhaiskasvatuksessa työ- tai virkasuhteisen olevan henkilön on ilmoitettava viipymättä varhaiskasvatuksen toimipaikan toiminnasta vastaavalle henkilölle (päiväkodinjohtaja), jos hän tehtävissään huomaa epäkohdan tai ilmeisen epäkohdan uhan lapsen varhaiskasvatuksen toteuttamisessa varhaiskasvatuslaissa säädetyn mukaisesti. Ilmoitus tulee tehdä kirjallisesti. Ilmoituksen vastaanottaneen päiväkodin johtajan on ilmoitettava asiasta varhaiskasvatuksen johtajalle. Epäkohdaksi katsottaisiin esimerkiksi asia tai tilanne, jossa varhaiskasvatuksen tavoitteet, lapsen hyvinvoinnin tai kasvun, kehityksen tai oppimisen edellytykset vaarantuisivat varhaiskasvatuslain vastaisesti. Myös varhaiskasvatuksen laadussa ilmenevät puutteet, lapsen epäasiallinen tai sopimaton kohtelu tai toimintakulttuuriin sisältyvät lapselle vahingolliset toimet saattavat vaarantaa varhaiskasvatuksen lainmukaisen toteutumisen. Ilmoituksen vastaanottaneen päiväkodin johtajan tulee ilman aiheetonta viivytystä käynnistää tarvittavat toimet epäkohdan tai ilmeisen epäkohdan uhan poistamiseksi. Jos epäkohtaa tai ilmeisen epäkohdan uhkaa ei pystytä itsenäisesti poistamaan varhaiskasvatuksen toimipaikassa, on varhaiskasvatuksen johtajan annettava asiassa tarpeellista ohjausta ja neuvontaa epäkohdan tai ilmeisen epäkohdan uhan poistamiseksi. Kunnassa tulee laatia ilmoitusvelvollisuuden toteuttamista koskevat menettelyohjeet ja pidettävä ne julkisesti nähtävillä. Kempeleen ohjeistuksien laadinta on käynnistetty.

Varhaiskasvatuslain muutoksien aiheuttamia taloudellisia ja toiminnallisia vaikutuksia arvioidaan syksyn 2021 ja kevään 2022 aikana. Varhaiskasvatuksen järjestäjän kannalta täsmennys 36§ tarkoittaa entistä tarkempia sijaisjärjestelyjä, koska henkilöstön poissaolot eivät saa vaikuttaa suhdelukuun (mitoitukseen) alittavasti. Useissa kunnissa on varauduttu vastaamaan vaikeasti ennakoitaviin ja äkillisiin henkilöstön poissaolo tilanteisiin palkkaamalla vakinaista varahenkilöstöä. Kempeleen varhaiskasvatuksessa ei ole varahenkilöjärjestelmää. Selvitykset ja suunnitelmat varahenkilöjärjestelmän käyttöönotosta olisi tarkoituksenmukaista laatia varhaiskasvatuslain muutoksen myötä. Lisäksi varhaiskasvatuslain uusi ilmoitusvelvollisuus saattaa lisätä varhaiskasvatuksen hallinnon työtä, koulutusten, ohjausten, ilmoitusten jatkotoimenpiteiden ja vaikutusten arvioinnin osalta.

 

Valiokunnan ohjaus:
Valiokunta merkitsi tiedoksi varhaiskasvatuslain 1.8.2021 muutokset. Tarvitaan selvitys varahenkilöjärjestelmästä ja sen aiheuttamista kustannuksista.