Palveluvaliokunta, kokous 8.9.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 91 Valtuustoaloite / Asumisohjaajan palkkaaminen / Sanna Laine

244Dno-2021-555

Aikaisempi käsittely

Perustelut

"Esitän aloitteeni asumisohjaajan palkkaamiseksi Kempeleen kuntaan. Esitän, että palkataan asumisohjaaja Kiinteistö Oy Kempeleenkartanon ja kunnan sosiaalipalveluiden yhteiseksi työntekijäksi (työpanos 50%-50%). Asumisohjaaja neuvoo ja tukee asunnon hakuun, asumiseen ja muuttoon liittyvissä kysymyksissä. Asumisohjaaja jalkautuu asukkaiden pariin ja pyrkii toiminnallaan myös asumisen häiriötilanteiden vähentämiseen ja ehkäisemiseen. Asumisohjaaja tarjoaa Kempeleen kunnan asumisohjaus- ja neuvontapalveluita ja tuntee tarvittaessa esimerkiksi tuetun asumisen mahdollisuudet. Lisäksi asumisohjaajan työpanosta voidaan käyttää kunnassa esimerkiksi perhetyöhön tai päihde- ja mielenterveyspalveluihin, joissa meillä tarvitaan välittömästi lisäresurssia."

Päätös

Aloite lähetetään kunnanhallitukselle asianmukaisia toimenpiteitä varten.

Perustelut

KUNNANJOHTAJA:
Aloite lähetetään peruspalvelujen ja Kempeleenkartanon valmisteltavaksi ja palveluvaliokunnan ohjattavaksi.

Päätös

Päätösesitys hyväksyttiin.

Valmistelija

  • Marja-Leena Meriläinen, sivistys- ja hyvinvointijohtaja, marja-leena.merilainen@kempele.fi

Perustelut

Valmistelija: Kempeleenkartanon toimitusjohtaja Ulla Korvela

Valtuutettu Sanna Laine esittää aloitteessaan asumisohjaajan palkkaamisesta Kempeleen kuntaan, siten, että asumisohjaajan olisi Kiinteistö Oy Kempeleenkartanon ja kunnan sosiaalipalveluiden yhteinen työntekijä ( työpanos 50%-50%)

Asumisohjaajapalveluiden tavoitteena on edistää ja ylläpitää itsenäisesti asuvan asiakkaan psyykkistä ja sosiaalista toimintakykyä ja tukea häntä selviytymään asumisen ja arkielämän vaatimuksista.Asumisohjaajapalvelut on tarkoitettu henkilöille, jotka tarvitsevat tukea ja ohjausta asumisessa, oman elämänsä hallinnassa ja yhteiskuntaan kiinnittymisessä. Tarvittaessa asumisen ohjaaja tekee yhteistyötä muiden viranomaisten kanssa.

Kempeleen kunnassa järjestetään tällä hetkellä sosiaalihuoltolain mukaista tuettua asumista esim. mielenterveyskuntoutujille ja kehitysvammaisille.  Tuetussa asumisessa asiakkaalle tehdään palvelutarpeen arviointi ja laaditaan yhdessä asiakkaan kanssa palvelusuunnitelma. Tuen määrä vaihtelee asiakkaan elämäntilanteen ja avun tarpeen mukaan. Tuetun asumispalvelun tavoitteena on tukea asiakasta mahdollisimman itsenäiseen elämään, asumiseen ja ja varmistaa arjen sujuminen. Tarvittaessa asumisen tuen ohjaaja on yhteistyössä eri toimijoihin ja viranomaisiin.

Sosiaalipalvelut siirtyvät 1.1.2023 maakunnallisen hyvinvointialueen järjestettäväksi. Asumisohjaajan tehtävän perustaminen ja siihen liittyvät palkkakustannukset tulee arvioida talousarvio 2022 laadinnan yhteydessä huomioiden sosiaalipalvelujen siirtyminen hyvinvointialueen järjestämisvastuulle.

 

Kiinteistö Oy Kempeleenkartano

Kempeleenkartanolla asumisohjausta annetaan tällä hetkellä sekä yhtiön oman henkilöstön toimesta että yhteistyössä sosiaalityöntekijöiden kanssa. Tarpeen vaatiessa asukasta myös ohjataan olemaan yhteydessä esim. Kelaan, sosiaalityöntekijään tai kotipalveluun. Osalla asukkaista on haasteita esim. erilaisissa asumiseen ja elämänhallintaan liittyvissä tilanteissa, talouden hallinnassa sekä tukien ja etuuksien hakemisessa. Vahvemmalla asumisneuvonnalla näitä haasteita voitaisiin ratkoa nykyistäkin paremmin. Yhtiö voi työntekijäresurssin lisäämisen ohella hyödyntää asiassa myös ostopalveluja. Ostopalvelujen etu on joustavuus, sillä asumisen tuen ja neuvonnan tarve vaihtelee paljon. On myös huomionarvoista, että lisäpalvelut (oma resurssi neuvontaan tai ostopalvelu) näkyvät asukkaille vuokrien korotuksina.

Ympäristöministeriön asettama työryhmä kartoittaa tällä hetkellä asumisneuvonnan nykytilaa ja -tasoa, tapoja neuvonnan järjestämiseen sekä mahdollisia rahoitusmalleja. Kartoitusten perusteella ryhmä on esittänyt asumisneuvontaa järjestettäviksi tai koordinoiviksi tahoiksi joko tulevia hyvinvointialueita, kuntia tai Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA:a. Työryhmä on nostanut esiin myös suuret, käynnissä olevat uudistukset, kuten sote-uudistuksen ja sosiaaliturvauudistuksen, joiden merkitys asumisneuvonnan lakisääteistämisen edellytyksille on erittäin suuri (Ympäristöministeriön tiedote 9.4.2021). Asumisohjaajan tehtävän perustamista harkittaessa on viisasta huomioida sosiaalipalvelujen siirtyminen hyvinvointialueen vastuulle. Näin ollen asumisen tukeen liittyvät asiat on mielekästä myös koordinoida ja järjestää tulevaisuudessa yhteistyössä alueellisesti osana hyvinvointialuekokonaisuutta.

 

Valiokunnan ohjaus:
Asumispalveluita ohjataan Kiinteistö Oy Kempeleenkartanon toimesta ja sen katsotaan olevan riittävää tässä tilanteessa. Asumisen tukeen liittyvät asiat järjestetään tulevaisuudessa osana hyvinvointialuekokonaisuutta.