Resurssivaliokunta, kokous 18.5.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 41 Kotihoidon henkilöstön lisätarve

244Dno-2021-428

Valmistelija

  • Raija Inkala, kotihoidon johtaja, raija.inkala@kempele.fi

Perustelut

Kunnanvaltuusto on hyväksynyt vuoden 2020 talousarviossa Ikääntyneiden hoiva ja huolenpitoon yhden lähihoitajan työsuhteen perustamisen ja täyttämisen. Tarkoituksena on ollut, että ko. lähihoitajan ensisijaisena sijoituspaikkana on kotihoidon päivätoiminta. Työsuhde on kuitenkin jätetty perustamatta ja täyttämättä kunnan talouden sopeuttamistoimenpiteitten takia jo vuonna 2020, ja tämä järjestely jatkuu  edelleen vuonna 2021.

Samanaikaisesti kotihoidossa on kuitenkin jouduttu hankkimaan lisäresurssia kasvavan lähihoitajatarpeen vuoksi kahden määräaikaisen lähihoitajan verran. Tämä määräaikainen järjestely on ollut vuoden 2021 alusta alkaen. Paitsi lähihoitajien osalta myös sairaanhoitajien osalta tilanne on haastava ja tilanne on vaikeutunut  vähitellen kahden viime vuoden aikana.

Osasyynä on kotihoidon asiakkaiden määrällinen kasvu, mutta myös asiakkaiden palvelutarpeen kasvu.  Ikääntyneisiin kohdistuneet koronarajoitukset ovat osaltaan lisänneet palvelutarvetta ja myös palvelujen kysyntää. Tilapäistä kotikäyntejä tarvitsevien asiakkaiden määrä on myös lisääntynyt.

Hoitohenkilöstöä on erityisen vaikea saada lyhytaikaisiin sijaisuuksiin. Ikääntyneiden kotihoidon asiakkaiden hyvän ja laadukkaan hoidon toteutukseen ja hoidon varmistamiseen on ensisijaista saada sitoutunut, pysyvä ja pitkäaikainen henkilökunta. Tämä on erityisen tärkeää ikääntyneen väestön määrän kasvaessa. Kotihoidossa on tällä hetkellä jatkuva ja kasvava tarve edellä kuvattuihin lähihoitajien tehtäviin sekä kotisairaanhoitajan tehtävään.  

Resurssivaliokunta (18.5.2021):
Resurssivaliokunta ohjaa, että yksi vuoden 2020 talousarvioon hyväksytty lähihoitajan (päivätoiminnan ohjaaja) tehtävä perustetaan ja täytetään, ja että kotihoidon kahden määräaikaisen lähihoitajan tehtäviä jatketaan vuoden 2021 loppuun.

Vuoden 2022 talousarvion valmistelussa on syytä tarkastella kotihoidon henkilöstön tilannetta tarveselvityksen perusteella.