Resurssivaliokunta, kokous 23.8.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 50 Kempeleen asemakaavan muutos / Pirilän alue / kaavarungot

244Dno-2021-46

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Kaija Muraja, kaavoittaja, kaija.muraja@kempele.fi

Perustelut

Valmistelija: kaavoittaja Kaija Muraja 050 3116 3769

Kempeleen kunta ja koulutuskuntayhtymä OSAO on solminut Pirilä-nimisen kiinteistön RN:o 19:178 määräaloja koskevan kaupan tammikuussa 2020. Kaupan yhteydessä on sovittu OSAO:lle jäävää maa-aluetta koskevan kaavoituksen käynnistämisestä. Kaavoituksessa selvitetään, voidaanko sopimusalueelle sijoittaa tiivistä asuntorakentamista rakentamisalan koulutuksen oppilastyönä toteutettavaksi. Kaavaprosessissa on tarkoitus tarkastella myös Pirilä-talon alueen tulevaa maankäyttöä.

Kunta on sitoutunut selvittämään asemakaavoituksen edellytykset ja reunaehdot kaavoituskumppanin maa-alueilla. Käynnistämissopimuksessa asetettu tavoite on, että kaavahanke tulee vireille vuoden 2020 loppuun mennessä ja mahdollinen kaavamuutos käsitellään vuoden 2022 loppuun mennessä.

Kaavoituksen yhteydessä on tarkoitus tutkia myös kunnan omistamien maa-alueiden käyttötarkoitusta peltoalueiden pohjoispuolella ja vanhan Pirilän ympäristössä sekä alueen keskiosan varaamista yleiskaavassa osoitettua Piriläntie-Eteläsuomentie -poikittaiskatua varten. Alueen eteläosassa Kempeleen kunnalla on ollut vireillä vuodesta 2011 lähtien Ollilan korttelia 1020 koskeva asemakaavahanke Dnro 475/60/602/2011, joka ei ole edennyt. Tämä pieni kaavahanke on syytä lakkauttaa ja tutkia sitä koskevan alueen maankäyttö osana suurempaa kokonaisuutta.

Kaavahankkeeseen ryhtyminen on kunnan strategioiden mukaista. Kempeleen maapoliittisessa ohjelmassa Pirilä on yksi kunnan keskeisistä suunnittelu- ja toteuttamiskohteista 2017-2021. Maankäytön kehityskuvassa 2050 Pirilä sijoittuu tiivistyvän kuntakeskuksen alueelle strategiselle joukkoliikennevyöhykkeelle ja on priorisoitu kaavahankkeiden toteuttamisjärjestyksessä kolmanneksi ydinkeskustan ja Zeniitin jälkeen. Keskusta-alueen vision mukaan Puutarhakeskustan osa-alueeseen kuuluvan Pirilän kehittämisessä tulee vaalia alueen viherympäristöä ja rakennetun kulttuuriympäristön kohteita. Kaavoituskatsauksessa 2020 Pirilän alue on listattu lähiaikoina käynnistyviin asemakaavahankkeisiin.

Suunnittelualue sijaitsee Keskusta/Ollila tilasto- ja pienalueella (101/001). Asemakaavan muutos koskee korttelia 1020 ja 1036 sekä niihin liittyviä maa- ja metsätalous-, katu- ja viheralueita. Kaavahankkeen lähtökohtia, vuorovaikutusta ja aikataulua on esitelty kokouksen liitteenä olevassa osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa.

Kaavoittaja:

Ehdotan, että kunnanhallitus tekee myönteisen päätöksen asemakaavamuutoksen käynnistämisestä ja osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtäville asettamisesta.

Tekninen johtaja:

Ehdotan, että kunnanhallitus hyväksyy kaavoittajan ehdotuksen.

KUNNANJOHTAJA:

Kunnanhallitus hyväksyy teknisen johtajan päätösehdotuksen.

KHALL 16.12.2020 § 329:

 Päätösesitys hyväksyttiin.

_____

Kempeleen kunta on käynnistänyt asemakaavan muutoksen Pirilän ja mahdollisen poikkiyhteyden alueelle ja asettanut osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtäville 30.12.2020 - 29.1.2021. Kaavahankkeen tavoitteena on tarkastella kokonaisuutena suunnittelualueen nykyistä maankäyttöä ja muuttaa asemakaavaa tiiviimpää asuntotuotantoa ja muuta uutta käyttöä sekä poikittaisen kulkuyhteyden mahdollistavaksi. Suunnittelualueen rajaus tulee tarkentumaan kaavaprosessin kuluessa.

Valiokunnille esitellään kaavahankkeen lähtökohtia ja pyydetään evästystä suunnittelussa huomioon otettaviksi seikoiksi. Kokouksen liitteenä on asemakaavahankkeen osallistumis- ja arviointisuunnitelma.

Resurssivaliokunta (19.1.2021):
Resurssivaliokunta merkitsee esittelyn tiedoksi. Valiokunta edellyttää, että alueen kehittämistä jatketaan kokonaisuutena. Tieyhteyksien kehittämistä pidetään tärkeänä.

Valmistelija

Kaija Muraja, kaavoittaja, kaija.muraja@kempele.fi

Perustelut

Pirilän alueen asemakaavamuutosta koskeva osallistumis- ja arviointisuunnitelma on ollut nähtävillä 30.12.2020 - 29.1.2021. Kuulemisaikana pyydettiin lausunnot viranomaisilta ja muilta kaavahankkeen osallisilta. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta ja sen riittävyydestä saatiin seitsemän (7) lausuntoa viranomaisilta ja muilta osallisilta, kolmen (3) valiokunnan ohjaukset sekä kaksi (2) osallisten kirjallista mielipidettä.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelmavaiheessa lausunnon kaavamuutoksesta antoivat Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, Pohjois-pohjanmaan museo rakennetun kulttuuriympäristön osalta, Oulun seudun ympäristötoimi terveydensuojelun ja ympäristösuojelun osalta, Kempeleen Vesihuolto Oy, Telia Finland Oy ja DNA Oyj sekä Käpy-koordinaattori. Telialla ei ollut huomautettavaa muutossuunnitelmiin, DNA tiedusteli teleaseman sijoitusmahdollisuutta alueelle ja museo painotti maakunnallisesti arvokkaan kokonaisuuden säilyttämistä. ELY ja Ympäristötoimi suosittelivat luonto-, kulttuuriympäristö- ja maisemaselvitysten täydennysten, sulfaattimaaselvityksen ja pilaantuneisuuden lisätutkimusten tekemistä sekä viranomaisneuvottelun pitämistä  ennen luonnosvaiheen kuulemista. Käpy-auditoinnin huomiot koskivat kävelyn ja pyöräilyn edistämistä alueella. Alueen asukkailta tuli kaksi kirjallista mielipidettä, joista toisessa huolehdittiin peltoviljelyn ja poikittaiskatuyhteyden yhteensovittamisesta ja toisessa alueen virkistyskäytön, lajirikkauden ja kulttuuriympäristön säilymisestä.

Palautteen perusteella kaavoitus on tilannut täydennykset rakennettavuus-, sulfaattimaa- ja luontoselvityksiin. Suunnittelutyön aluksi on analysoitu alueen luonto-, maisema- ja kulttuuriympäristöarvoja sekä liikenneverkkoa. Kunnan ja OSAO:n kesken on tarkasteltu alueen maankäyttöä oppilaitosrakentamisen näkökulmasta. Lisäksi kaavoituksen puitesopimuskumppaneilta on haettu ideoita, joita on hyödynnetty vaihtoehtotarkastelussa.

Kaavarungoissa esitetään kaksi erilaista vaihtoehtoa alueen maankäytöstä, liikenteestä, ja viherympäristöstä. Tarkastelualueen kokonaispinta-ala on noin 27 ha. Kaavarunkovaiheen kuulemisen tarkoituksena on saada palautetta eri osapuolilta mahdollisimman varhain kaavan valmisteluvaiheessa. Palautetta haetaan kaavarunkovaihtoehdoista niiden vaikutuksista ja siitä, mitä kaavaluonnoksen jatkovalmistelussa tulisi ottaa huomioon. Kaavarunkojen kuulemisesta saadun palautteen jälkeen aloitetaan varsinaisen kaavaluonnoksen työstäminen. Analyysikartat ja kaavarunkovaihtoehdot perusteluineen esitellään kokouksessa.

Elinvoimavaliokunta 8.6.2021:
Elinvoimavaliokunta ohjasi, että kaavarunkovaihtoehdot asetettaisiin nähtäville ja vaihtoehtojen taloudelliset vaikutukset arvioitaisiin.

Kaavoittaja:
Ehdotan, että päätösesityksen liitteiden mukaiset kaavarunkovaihtoehdot sekä niihin liittyvä analyysi- ja havaintomateriaali asetetaan nähtäville kaavarunkovaiheen kuulemista varten.

Tekninen johtaja:
Ehdotan, että kunnanhallitus hyväksyy kaavoittajan ehdotuksen.

KUNNANJOHTAJA:
Kunnanhallitus hyväksyy teknisen johtajan päätösehdotuksen.

Päätös

Päätösesitys hyväksyttiin.

Valmistelija

  • Kaija Muraja, kaavoittaja, kaija.muraja@kempele.fi

Perustelut

Kempeleen kunnanhallitus on 16.12.2020 käynnistänyt Kempeleen asemakaavan muuttamisen Pirilän alueelle. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on ollut nähtävillä 30.12. – 29.1.2021, jonka aikana hankkeesta on saatu viranomaislausuntoja ja mielipiteitä osallisilta. Palautteen perusteella on tilattu täydennykset rakennettavuus-, sulfaattimaa- ja luontoselvityksiin. Suunnittelutyön aluksi on analysoitu alueen luonto-, maisema- ja kulttuuriympäristöarvoja sekä liikenneverkkoa.  Kunnan ja OSAO:n kesken on tarkasteltu alueen maankäyttöä oppilaitosrakentamisen näkökulmasta. Lisäksi kaavoituksen puitesopimuskumppaneilta on haettu ideoita, joita on hyödynnetty vaihtoehtotarkastelussa. Alueelle on muodostettu kaksi kaavarunkovaihtoehtoa, joilla pyritään tutkimaan, millaiset maankäytön toteutustavat voisivat soveltua alueelle. Varsinainen kaavaluonnos, jonka pohjalta asemakaavamuutoksen suunnittelu etenee, muodostetaan vaihtoehdoista saadun palautteen ja vaikutustenarviointien perusteella. Kaavarunkovaihtoehdot ovat julkisesti nähtävillä 30.6.-27.8.2021.

Analyysikartat ja kaavarunkovaihtoehdot perusteluineen esitellään kokouksessa. Valiokuntia pyydetään arvioimaan kaavarunkovaihtoehtoja ja pohtimaan sitä, mitä kaavaluonnoksen jatkovalmistelussa tulisi ottaa huomioon.

Valiokunnan ohjaus: Resurssivaliokunta näkee kaavarunko 1:ssä positiivisena puolena viheralueet keskustan alueen viihtyisyyden ja ulkoilumahdollisuuksien kannalta. Matkailun näkökulmasta alueelle ei resurssivaliokunnan mielestä kannata kovin suuria panostuksia tehdä vaan, että alueen kaavoituksessa keskityttäisiin kuntalaisten palvelemiseen nykyistä viherympäristöä hyödyntäen. Resurssivaliokunta ehdottaa, että Kirkkotien varteen lisättäisiin tehokkaampaa rakentamista kaavarunko 1:ssä olevan viheralueen tilalle terveyskeskuksen kohdalla.