Resurssivaliokunta, kokous 7.9.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 55 Paikallinen sopimus, vuorokausilepo jaksotyössä

244Dno-2021-934

Valmistelija

  • Minna Vinkki, henkilöstöpäällikkö, minna.vinkki@kempele.fi

Perustelut

Uuden SOTE-sopimuksen (voimaan 1.9.2021) työaikaluvun 9 §:ssä on sovittu uudesta 5 momentista. Myös SOTE-sopimuksessa sovelletaan työaikalain 25 §:ää (vuorokausilepo). Työntekijälle/viranhaltijalle on annettava jokaisen työvuoron alkamista seuraavan 24 tunnin aikana vähintään 11 tunnin keskeytymätön lepoaika varallaoloaikana tehtyä työtä lukuun ottamatta. Työn järjestelyistä liittyvistä syistä jaksotyössä vuorokausilepo saadaan kuitenkin lyhentää yhdeksään tuntiin.

Uusi SOTE-alan virka- ja työehtosopimus antaa mahdollisuuden poiketa vuorokausilepoajasta jaksotyössä neuvottelemalla pääsopimuksen mukainen paikallinen työ- ja virkaehtosopimus. Tällä sopimuksella voidaan laajemmin poiketa vuorokausilevon antamisesta. Paikallisen sopimuksen määräysten soveltaminen työntekijään/viranhaltijaan edellyttää lisäksi työntekijän/viranhaltijan selkeästi todennettavaa esimerkiksi kirjallista suostumusta. Tästä edellytyksestä ei voida poiketa paikallisella sopimuksella.

Määräys on voimassa 1.9.2021–28.2.2022. SOTE-sopimuksen valtakunnalliset sopimusosapuolet seuraavat määräyksen toimivuutta sekä paikallisten sopimusten vaikutuksia. Ko. momentin määräaikaisuuden estämättä voidaan tehdä myös toistaiseksi voimassa olevia paikallisia sopimuksia. Toistaiseksi voimassa oleviksi solmittu paikallinen työ- ja virkaehtosopimus pysyy voimassa myös 28.2.2022 jälkeen riippumatta valtakunnallisen sopimusmääräyksen määräaikaisuudesta, jollei paikallista sopimusta irtisanota.

Korvaava lepoaika on annettava seuraavan vuorokausilevon yhteydessä tai jos se ei ole työn järjestelyistä johtuvista painavista syistä mahdollista, niin pian kuin se on mahdollista, kuitenkin 14 vuorokauden kuluessa. Korvaava lepoaika annetaan yhdenjaksoisena, eikä sitä saa sijoittaa varallaoloajalle.

Työnantaja on neuvotellut henkilöstön edustajien kanssa mahdollisuuden jaksotyön vuorokausilepoajan lyhentämisestä 9 tuntiin 28.8.2021. Neuvotteluosapuolten näkemykset olivat yhtenevät.

Paikallisen sopimuksen sisältö:

  • Paikallinen sopimus SOTE-sopimuksen piirissä jaksotyötä tekevän henkilöstön osalta vuorokausilepoajan lyhentämisestä 9 tuntiin 31.12.2022 saakka.
  • Työntekijä antaa halutessaan kirjallisen suostumuksen esimiehelleen, jotta hänelle voidaan suunnitella alle 11 tunnin (min. 9 tunnin) vuorokausilepoaika. Suostumus perustuu vapaaehtoisuuteen. Mikäli työntekijä haluaa edelleen noudatettavan 11 tunnin vuorokausilepoaikaa, se mahdollistetaan.
  • Vuorokausilepoajan lyhentämistä 9 tuntiin ei suositella suunniteltavan säännönmukaisesti.
  • Paikallinen sopimus on voimassa 31.12.2022 saakka.
  • Esimies seuraa henkilöstön jaksamista, ja pyrkii suunnittelemaan työvuorot siten, että jaksaminen on huomioitu.
     

Valiokunnan ohjaus:
Resurssivaliokunta ohjaa etenemään paikallisen sopimuksen kanssa esitetyn mukaisesti. Resurssivaliokunta pitää tärkeänä, että esimies seuraa henkilöstön työssäjaksamista.