Valtuusto, kokous 1.2.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 3 Kempeleen asemakaavan muutos ja laajennus / Zatelliitin laajennus / Ehdotusvaiheen palaute ja kaavan hyväksyminen

224Dno-2021-152

Valmistelija

  • Kaija Muraja, kaavoittaja, kaija.muraja@kempele.fi

Perustelut

Valmistelija: kaavasuunnittelija Ruusa Degerman 040 1820509

Komeetantien pohjoispuolta ja Zatelliitin yritysaluetta on esitetty tärkeimmäksi priorisoitavaksi yritysalueeksi maankäytönkehityskuvaluonnoksessa, joka on tarkoitus hyväksyä valtuustossa keväällä 2020. Alueella voimassa oleva Zatelliitin poikittaisyhteyden asemakaava (lainvoima 25.10.2017) ei ole lähtenyt toteutumaan odotetusti. Zatelliitin poikittaisyhteyden 2. vaiheen asemakaavan tavoitteena oli laatia asemakaava, joka mahdollistaa yhden suurhankkeen toteutumisen 17,5 hehtaarin suuruiselle kauppatontille.

Zatelliitin poikittaisyhteyden asemakaavan voimaantulon jälkeen kunta on lisännyt maaomaisuuttaan Linnunradan länsipuolella, mikä tekee mahdolliseksi työpaikka-alueen laajentamisen Komeetantien pohjoispuolella.

Asemakaavan muutoksella ja laajennuksella tutkitaan laajan kauppatontin jakamista ja kaavamääräysten muuttamista siten, että parannetaan nykyistä väljemmin erilaisia kaupan toimintamahdollisuuksia alueella.

Toinen keskeinen tavoite asemakaavan muutoksella ja laajennuksella on tutkia Zatelliitin kauppatontin pohjoispuolella kulkevan Komeetantien pohjoispuoleisen työpaikka-alueen laajentamista länteen sekä Zatelliitintien länsipuolen maankäyttöä kunnan omistamilla mailla.

Elinvoimavaliokunta (20.1.2020):
Elinvoimavaliokunta ohjaa, että kaavamuutos- ja laajennusprosessi voidaan käynnistää.

Kaavoittaja:
Ehdotan, että kunnanhallitus tekee myönteisen päätöksen asemakaavamuutoksen ja laajennuksen käynnistämisestä ja osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtäville asettamisesta.

Tekninen johtaja:
Ehdotan, että kunnanhallitus hyväksyy kaavoittajan ehdotuksen.

KUNNANJOHTAJA:
Kunnanhallitus hyväksyy teknisen johtajan päätösehdotuksen.

KHALL 27.1.2020 / 23 §:
Päätösesitys hyväksyttiin.

_____

Valmistelija: kaavoittaja Kaija Muraja p. 050 316 3769

Asemakaavan muutos ja laajennus on kuulutettu vireille 5.2.2020 ja osallistumis- ja arviointisuunnitelma asetettu nähtäville 5.2. – 6.3.2020. Vireilletulosta on saatu seitsemän viranomaislausuntoa ja neljä mielipidettä osallisilta. Viranomaislausunnon antoivat: Oulun seudun ympäristötoimi, Oulun Seudun Sähkö Verkkopalvelut Oy, DNA Oyj, Kempeleen Vesihuolto Oy, Väylävirasto sekä Pohjois-Pohjanmaan museo. Telia Finland Oyj:lla ei ollut huomauttamista asemakaavahankkeeseen. Oulun kaupunki ei antanut tässä vaiheessa lausuntoa asemakaavan muutoksesta. Lisäksi Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus ilmoitti, että ei ota kantaa hankkeeseen, ennen kuin suunnitelmat kaavan muutos- ja laajennusalueelle täsmentyvät.

Ympäristötoimen lausunnon mukaan hankkeen sijainti osittain pohjavesialueella ei tule riittävästi esille osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta. Lisäksi alueen selvityksiä tulisi päivittää luonto-, maisema-, melu- ja mahdollisten sulfaattimaiden esiintymisen osalta. Oulun Seudun Sähkö Verkkopalvelut Oy haluaa kaavoituksen edistyessä tarkentaa 20 kV:n johtoreittien linjauksia sekä muuntamoiden ja jakokaappien sijainteja alueella.  DNA Oyj tiedustelee teleaseman (putkimasto ja laitetilarakennus) sijoitusmahdollisuutta asemakaava-alueelle. Kempeleen Vesihuolto Oy toivoo alueella toteutetun verkoston huomioon ottamista kaavoituksessa ja toteaa vesihuoltoverkoston täydennysrakentamisen tarpeen alueella. Väylävirasto muistuttaa Ylivieska-Oulu lisäraidevarauksen sekä mahdollisten junaliikenteen aiheuttamien melu-, runkomelu- ja tärinähaittojen huomioon ottamisesta rautatien läheisiä alueita kaavoitettaessa. Pohjois-Pohjanmaan museolla ei ole huomauttamista kaavahankkeeseen arkeologisen kulttuuriperinnön tai rakennetun kulttuuriympäristön osalta.

Viranomaislausuntojen johdosta kaavan laadinnassa tullaan ottamaan huomioon radan yleissuunnitteluvaiheen sisältö, raidemelu- ja tärinähaitat, pohjavesialueen sijainti, teleaseman tarve sekä sähkönjakeluun ja vesihuollon järjestämiseen tarvittavat nykyiset ja tulevat varaukset. Lisäksi viranomaispalautteen perusteella alueelle on tekeillä luonto- ja maaperäselvitysten täydennykset, jotka valmistuvat elokuussa.

Osallisten mielipiteet koskivat Zatelliitti-Kokkokankaantie välisen pyörätien linjausta, Tarjusojan kosteikon purkuyhteyttä radan länsipuolelle, yritystonttien ja viljelysten välistä viherkaistaa, kaava-alueen ja radan välisten kiinteistöjen kehittämistä sekä asemakaavalla Zatelliitin alueelle mahdollistettavien kaupallisten hankkeiden vaikutuksia Zeppeliinin alueella olemassa olevan kaupan toimintamahdollisuuksiin.

Osallismielipiteiden johdosta purkuvesiyhteys Tarjusojaan osoitetaan uuteen paikkaan, suojaviheralueen puurivi poistetaan, kaava-alueen rajausta radan lähistöllä tarkennetaan, radan länsipuolisen korttelin rakentamisen edellytyksiä tutkitaan ja kaavaratkaisun kaupallisia vaikutuksia alue- ja yhdyskuntarakenteeseen, kaupan palveluverkkoon ja keskustoihin, vähittäiskaupan kilpailuun, palveluiden saavutettavuuteen, liikkumiseen ja liikenteeseen selvitetään.

Zatelliitin asemakaavan muutoksen ja laajennuksen kaavakonsulttina toimii maankäytön suunnittelun puitesopimuskumppani Ramboll, jonka laatimia ovat myös luontoselvitysten täydennykset, prosessin kuluessa täydentyvä Zatelliitin laajennuksen liikenneselvitys ja Zatelliitin kaupallinen selvitys.

Kempeleen kunnan tavoitteena on lisätä yritystonttitarjontaa Zatelliitin yritysalueella laajentamalla asemakaavaa kunnan omistamille maille nykyisen asemakaava-alueen itäpuolella sekä muuttamalla korttelin 3050 kaavaa niin, että nykyinen laaja rakennuspaikka jakautuu useampiin pienempiin tontteihin. Myös alueella sallittavan kaupan laatu on keskeinen kaavatyössä pohdittava asia. Asemakaavatyössä pyritään mahdollisimman joustavaan kaavaan, joka jättää vaihtoehtoja toteutukseen, mutta ei merkittävästi heikennä Kempeleen keskustan tai Zeppeliinin kaupallista elinvoimaisuutta. 

Asemakaavahanke koskee tilasto- ja pienaluetta Keskusta/Ristisuo (101/003) sekä pieneltä osin Keskusta/Asemanseutu (101/002) ja Väärälänperä/Väärälänperä (210/024) tilasto- ja pienalueita. Kaava-alueen laajuus on 61,5 hehtaaria, josta 51 hehtaaria (83 %) on kaavamuutosaluetta ja 10,4 hehtaaria (17 %) asemakaavan laajennusaluetta.

Asemakaavassa alueelle osoitetaan nykyisen 25 tontin sijaan kaikkiaan 51 rakennuspaikkaa toimitilarakentamiseen (KTY), vähittäiskaupan suuryksiköt mahdollistavaan liikerakentamiseen (KM) sekä ympäristöhäiriöttömään teollisuuteen (TY).

Asemakaavan muutosluonnoksessa Komeetantien eteläpuolella sijaitseva 17 ha suuruinen kauppatontti korttelissa 3050 jaetaan 18 tonttiin, joista 3 kpl on 2.5 – 3.2 ha suuruisia KM-tontteja ja 15 kpl on 0.3 ha – 0.7 ha suuruisia KTY-tontteja. Myös Komeetantien pohjoispuolen tonttijakoa tiivistetään 24 KTY-tonttiin nykyisen 22 tontin sijaan. Asemakaavan laajennuksessa Zatelliitintien länsipuolelle osoitetaan neljä 0.4 – 0.7 ha suuruista KTY-tonttia ja Linnunradan länsipuolelle neljä 0.8 – 1.6 ha suuruista TY-tonttia. Rakennusoikeus alueella vaihtelee 0.30 - 0.40  välillä ja kerroskorkeus on II - III välillä, yksittäisellä tontilla maamerkkimäistä rakennusta varten VIII. Kaavan kautta rakennusoikeus lisääntyy noin 7 %  (11 000 k-m2) ja tonttien määrä tuplaantuu nykyiseen  nähden. Käyttötarkoitusmerkinnät ja kaavamääräykset ohjaavat Komeetantien eteläpuolen korttelialueiden toteutumista  liiketoimintapainotteiseksi. Komeetantien pohjoispuolisen alueen toiminnan pääpaino on puolestaan toimisto-, toimitila- ja ympäristöhäiriöttömässä teollisuudessa. Lisäksi varataan alueita viidelle uudelle kadulle, yleiselle jalankululle ja polkupyöräilylle, viher-, pelto- ja suojaviheralueille sekä teknisen huollon alueille.

Asemakaavaprosessia ja siinä tehtyjä ratkaisuja on valotettu valmisteluvaiheen aineistossa. Kokouksen liitteinä ovat 18.5.2020 päivätyt luonnosvaiheen asemakaavakartta, havainnepiirrokset, kaavaselostus, kooste osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta saaduista mielipiteistä, lausunnoista ja niihin laadituista vastineista, otteet rekisterikartasta ja voimassa olevasta asemakaavasta, päivitetty osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä Zatelliitin laajennuksen liikenneselvitys 13.5.2020 ja Zatelliitin kaupallinen selvitys 11.5.2020.

Kaavoittaja:
Kempeleen asemakaavan muutos koskee Asemanseudun korttelia 2207, Ristisuon kortteleita 3050-3055 ja niihin liittyviä katu-, viher-, rautatie- sekä maa- ja metsätalousalueita. Asemakaavan laajennus sijoittuu tilojen RN:o 14:374, 14:496, 14:596, 33:107 ja 256:44 alueille. Asemakaavalla muodostuvat uudet korttelit 3056-3059 sekä niihin liityviä katu-, viher- ja maatalousalueita.

Ehdotan, että Zatelliitin yritysaluetta koskeva asemakaavan muutos ja laajennus asetetaan nähtäville valmisteluvaiheen kuulemista varten.

Tekninen johtaja:
Ehdotan, että kunnanhallitus hyväksyy kaavoittajan ehdotuksen.

KUNNANJOHTAJA:
Kunnanhallitus hyväksyy teknisen johtajan päätösehdotuksen.

KHALL 25.5.2020/ 149 §:
Todetaan, että esteellinen Arto Tahkola (maanomistaja) poistui tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.

Päätösesitys hyväksyttiin.

_____

Elinvoimavaliokunta (8.6.2020):
Merkitään esittely tiedoksi.                    

Yhteisöllisyysvaliokunta (10.6.2020):
Valiokunta näkee, että kaavaluonnos tukee olemassa olevaa kaupallista ja virkistyksellistä toimintaa. Alue on keskeinen ja hyvin saavutettavissa sekä yhdistää hyvin kunnan itä- ja länsipuolen alueet.

Palveluvaliokunta (18.8.2020):
Palveluvaliokunta kannattaa Zatelliitin asemakaavan muutoksen eteenpäin viemistä esitetyllä tavalla.

Resurssivaliokunta (18.8.2020):
Resurssivaliokunta merkitsee saamansa esittelyn tiedoksi. Valiokunta ohjaa viemään kaavaluonnosta eteenpäin esittelyn mukaisesti.

_____

Valmistelija: kaavoittaja Kaija Muraja, p. 0503163769

Asemakaavan muutoksen ja laajennuksen valmisteluvaiheen aineisto on ollut yleisesti nähtävillä 3.6. – 7.8.2020 välisenä aikana. Asemakaavan luonnosaineistosta on saatu kahdeksan viranomaislausuntoa, kaikkien valiokuntien ohjaukset (edellä esitetyt) sekä kaksi mielipidettä osallisilta.

Viranomaislausunnon antoivat Väylävirasto, Pohjois-Pohjanmaan museo, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, Oulun kaupunki, Pohjois-Pohjanmaan liitto, Oulun Seudun Sähkö Verkkopalvelut Oy, Keskusosuuskunta Oulun Seudun Sähkö ja Kempeleen Vesihuolto Oy. Lisäksi Oulun seudun ympäristötoimi ilmoitti, ettei anna lausuntoa ja Telia Finland Oyj totesi, ettei sillä ole huomauttamista asemakaavahankkeeseen.

  • Väylävirasto näki, että heidän aikaisempi lausuntonsa oli huomioitu kaavatyössä.
  • PohjoisPohjanmaan museolla ei ollut huomautettavaa asemakaavaluonnoksesta rakennetun kulttuuriympäristön osalta.
  • PohjoisPohjanmaan ELY-keskus teki kaavamerkintöjä koskevia huomioita (tärinämerkintä, ajantasa-asemakaavan merkinnät, suojaviheralue), totesi selvitysten keskeneräisyyden vaikeuttavan lausumista sekä kehotti kaavassa rajoittamaan vähittäiskaupan määrää ja arvioimaan kaupan suoria ja epäsuoria vaikutuksia maksimivaihtoehdon mukaan. Kaavahankkeesta järjestettiin ELY:n ja kunnan kesken 5.10. työpalaveri vähittäiskaupan sekä luontoselvitysten ja sulfaattipitoisten maiden osalta.
  • Oulun kaupunki näki liikerakentamisen sallimisen suunnitellussa laajuudessa poikkeavan maakuntakaavan ja yleiskaavan periaatteista erityisesti keskustaalueille soveltuvan erikoiskaupan suhteen.
  • PohjoisPohjanmaan liiton lausunnon mukaan kaavaratkaisu on pääpiirteissään maakuntakaavan periaatteiden mukaisena, vaikka siinä esitetty vähittäiskaupalle osoitetun rakennusoikeuden kokonaismäärä ylittääkin maakuntakaavassa kma-alueelle määritellyn enimmäismitoituksen ja päivittäistavarakaupan salliminen esitetyssä laajuudessa ei sovi alueen luonteeseen.
  • Oulun Seudun Sähkö Verkkopalvelut Oy, Keskusosuuskunta Oulun Seudun Sähkö ja Kempeleen Vesihuolto Oy esittivät muuntamo ja jätevesipumppaamovarausten sekä olevien ja suunniteltujen johtovarausalueiden osoittamista kaavaan.

Osallisten mielipiteet koskivat Karjakujan liittymää Kokkokankaantielle sekä huolta siitä, että kaavan laadinnassa edesautettaisiin Zatelliitin ja Zeppeliinin alueiden keskenään riittävän erilaisten kaupallisten profiilien vahvistumista, jotta olemassa olevien toimijoiden asemaa ei heikennettäisi kaavallisen joustavuuden perusteella.

Palautteen johdosta kaavan laadinnassa on kiinnitetty huomiota kaupan laadun tarkempaan ja paremmin yleiskaavaa noudattavaan ohjaukseen tarkentamalla kortteleiden käyttötarkoitusmerkintöjä ja lisäämällä niitä selittäviä indeksejä. Lisäksi kaavakarttaa on muokattu tielinjausten ja aluerajausten osalta. Kaava-aluetta on laajennettu Kokkokankaantielle suuntaavan MT -alueen osalta hieman itään päin pyörätie- ja vesihuollon johtovarausten vuoksi. Kaavan asemakaavamääräyksiin on lisätty happamia sulfaattimaita koskeva tekstiosuus ja kaavamerkintöjä on muokattu ja täsmennetty (mm. tärinämerkinnän teksti, johtovarausalueet, tonttinumeroinnin muutokset).

Nimistötoimikunnan 23.9.2020 esityksestä uudet asemakaavakadut on merkitty nimillä Kiertorata, Kiintotähti, Saturnuksentie ja Uranuksentie ja Linnunradalta pohjoiseen suuntautuva pelto/pyörätie käyttöön vakiintuneella nimellä Karjakuja.

Luonnosvaiheen palautteen edellyttämät muutokset on esitetty luonosvaiheen palautteen vastineissa, 19.10.2020 päivätyllä ehdotusvaiheen asemakaavakartalla sekä kaavaselostuksessa, jotka ovat esityslistan liitteinä. Lisäksi kokousliitteinä ovat havainnekuvat, asemakaavan seurantalomake ja ote poistuvasta asemakaavasta (liitteet 1-2), päivitetty osallistumis- ja arviointisuunnitelma, Zatelliitin luontoselvitys 6.10.2020 sekä Zatelliitin kaupallinen selvitys 10/2020. Myös rakennustapaohjetta on päivitetty ehdotusvaiheen kuulemista varten.

Asemakaavahanke koskee tilasto- ja pienaluetta Keskusta/Ristisuo (101/003) sekä pieneltä osin Keskusta/Asemanseutu (101/002) ja Väärälänperä/Väärälänperä (210/024) tilasto- ja pienalueita. Kaikkiaan 62,1284 ha suuruisesta kaava-alueesta muutosta on 51,5101 ha ja uutta asemakaavaa 10,6183 ha.

Laaditulla asemakaavan muutoksella ja laajennuksella kaava-alueelle osoitetaan kaikkineen 52 rakennuspaikkaa toimitilarakentamiseen, liikerakentamiseen sekä ympäristöhäiriöttömälle teollisuudelle. Käyttötarkoitusmerkinnät ja kaavamääräykset on räätälöity niin, että Komeetantien eteläpuolen korttelialueista muotoutuu pohjoisosaa liiketoimintapainotteisempi ja Komeetantien pohjoispuolisella alueella toiminnan pääpaino on toimisto-, toimitila- ja ympäristöhäiriöttömässä teollisuudessa.

Kaavoittaja:
Asemakaavan muutos koskee Asemanseudun korttelia 2207, Ristisuon kortteleita 3050-3055 sekä niihin liittyviä katu-, viher- ja maatalousalueita sekä rautatiealuetta. Asemakaavan laajennus sijoittuu tilojen RN:o 14:374, 14:496, 14:596, 33:107, 33:112 ja 256:44 alueille.

Ehdotan, että kunnanhallitus hyväksyy liitteen mukaiset vastineet kaavaluonnoksesta saatuihin lausuntoihin ja mielipiteisiin, ja että Zatelliitin yritysaluetta koskeva Kempeleen asemakaavan muutos ja laajennus asetetaan ehdotuksena nähtäville kuulemista varten.

Tekninen johtaja:
Ehdotan, että kunnanhallitus hyväksyy kaavoittajan ehdotuksen.

KUNNANJOHTAJA:
Kunnanhallitus hyväksyy teknisen johtajan päätösehdotuksen.

KHALL 26.10.2020 / 272 §:
Todetaan, että esteellinen Arto Tahkola (maanomistaja) poistui tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.

Päätösesitys hyväksyttiin.

______

Valmistelija: kaavoittaja Kaija Muraja 050 316 3769

Zatelliitin asemakaavan muutos ja laajennus on ollut ehdotuksena julkisesti nähtävillä 4.11. – 4.12.2020 välisenä aikana.

Ehdotuksesta saatiin 6 lausuntoa ja 2 muistutusta. Lausuntoja antoivat Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, Pohjois-Pohjanmaan liitto, Pohjois-Pohjanmaan museo rakennetun kulttuuriympäristön osalta, Oulun kaupunki, Kempeleen Vesihuolto Oy ja DNA Oyj. Oulun seudun ympäristötoimi ilmoitti, että ei anna lausuntoa kaavaehdotuksesta.

Viranomaisten lausunnoissa esitettiin vähäisiä täydennyksiä kaavakartan merkintöihin. Viranomaisten esittämät täydennystarpeet on huomioitu pieninä korjauksina ja tarkennuksina kaavakartalle ja selostukseen.

Muistutukset koskivat kaavassa osoitetun vähittäiskaupan merkintöjä ja niiden mahdollistaman liikerakentamisen mahdollisia haitallisia vaikutuksia keskusta-alueen elinvoimaan, Zeppeliinin toimintaedellytyksiin. Muistutuksissa esitettiin keskustahakuisen erikoistavarakaupan voimakkaampaa rajoittamista erityisesti KME -kortttelissa. Laadituissa vastineissa on kuvattu kaavaratkaisua ja kunnan tahtotilaa luoda kaupalliselta profiililtaan lähtökohtaisesti tilaa vaativaa kauppaa mahdollistava alue, joka ei kilpaile luonteeltaan keskustan tai Zeppeliinin kanssa.

Kaavaehdotuksesta annetun palautteen, käynnissä olevan katusuunnittelun sekä verkostotoimijoiden kanssa käytyjen keskustelujen perusteella hyväksymiskäsittelyyn menevään kaavakarttaan on tehty pieniä teknisiä tarkistuksia ja muutoksia vesihuollon olemassa oleviin johtovarausalueisiin ja sähkölaitoksen muuntamovaraukseen. Myös Uranuksentien katualueen ja siihen liittyvien VL- ja ET -alueiden rajoja on muutettu hieman käynnissä olevan katusuunnittelun ohjeistuksen perusteella.

Kaavan laatijana toimivan konsultin (Ramboll Finland Oy) laatimista vastineista ja selostuksesta käy tarkemmin ilmi, millä tavoin saatu palaute on vaikuttanut kaavaan.

Kokouksen liitteenä ovat ehdotuksesta saadut lausunnot ja muistutukset sekä palautteeseen laaditut vastineet, asemakaavan seurantalomake, 8.12. päivätyt kaavakartta, havainnepiirrokset ja kaavaselostus sekä rakennustapaohje.

Asemakaavahanke koskee tilasto- ja pienaluetta Keskusta/Ristisuo (101/003) sekä pieneltä osin Keskusta/Asemanseutu (101/002) ja Väärälänperä/Väärälänperä (210/024) tilasto- ja pienalueita. Kaikkiaan 62,1284 ha suuruisesta kaava-alueesta muutosta on 51,5101 ha ja uutta asemakaavaa 10,6183 ha.

Kaavoittaja:
Kempeleen asemakaavan muutos ja laajennus Zatelliitin alueelle koskee Asemanseudun korttelia 2207, Ristisuon kortteleita 3050-3055 sekä niihin liittyviä katu-, viher- ja maatalousalueita sekä rautatiealuetta. Asemakaavan laajennus sijoittuu tilojen RN:o 14:374, 14:496, 14:596, 33:107, 33:112 ja 256:44 alueille. Asemakaavalla  ja muutetaan kortteleita 2207, 3050 – 3055 ja muodostetaan uudet korttelit 3056 – 3059.

Ehdotan, että kunnanhallitus hyväksyy asemakaavaehdotuksesta annettuihin lausuntoihin ja muistutuksiin laaditut vastineet, ja Zatelliitin yritysaluetta koskeva Kempeleen asemakaavan muutos ja laajennus viedään kunnanvaltuuston hyväksymiskäsittelyyn.

Tekninen johtaja:
Kunnanhallitus hyväksyy kaavoittajan päätösehdotuksen ja esittää valtuustolle, että se hyväksyy Kempeleen asemakaavan muutoksen ja laajennuksen Zatelliitin alueelle.

KUNNANJOHTAJA:
Kunnanhallitus hyväksyy teknisen johtajan päätösehdotuksen.

KHALL 16.12.2020 / 328 §:
Todetaan, että esteellinen Arto Tahkola (maanomistaja) poistui tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.

Päätösesitys hyväksyttiin.

______

Päätös

Todetaan, että esteellinen Arto Tahkola (asianosainen) poistui tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.

Päätösesitys hyväksyttiin.

Esteellisyys

  • Arto Tahkola

Tiedoksi

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, lausunnon antajat, kaavoitus

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella.

 

Valitusoikeus

Päätökseen saa hakea muutosta se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä kunnan jäsen.

 

Valitusaika

Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

 

Valitusperusteet

Kunnallisvalituksen saa tehdä sillä perusteella, että päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä, päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai päätös on muuten lainvastainen.

Valittajan tulee esittää valituksen perusteet valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä.

 

Valitusviranomainen

Kunnallisvalitus tehdään Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelle.

postiosoite: PL 189, 90101 Oulu

käyntiosoite: Isokatu 4, 3. krs Oulu

faksi: 02956 42841

sähköposti: pohjois-suomi.hao@oikeus.fi

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet.

 

Valituksen muoto ja sisältö

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa on ilmoitettava:

1) päätös, johon haetaan muutosta (valituksen kohteena oleva päätös);

2) miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi (vaatimukset);

3) vaatimusten perustelut;

4) mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava valittajan nimi ja yhteystiedot. Jos puhevaltaa käyttää valittajan laillinen edustaja tai asiamies, myös tämän yhteystiedot on ilmoitettava. Yhteystietojen muutoksesta on valituksen vireillä ollessa ilmoitettava viipymättä hallintotuomioistuimelle.

Valituksessa on ilmoitettava myös se postiosoite ja mahdollinen muu osoite, johon oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää (prosessiosoite). Mikäli valittaja on ilmoittanut enemmän kuin yhden prosessiosoitteen, voi hallintotuomioistuin valita, mihin ilmoitetuista osoitteista se toimittaa oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat.

Valitukseen on liitettävä:

1) valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen;

2) selvitys siitä, milloin valittaja on saanut päätöksen tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta;

3) asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

 

Oikeudenkäyntimaksu

Muutoksenhakuasian vireille panijalta peritään oikeudenkäyntimaksu sen mukaan kuin oikeusministeriön asetuksessa (31.12.2018 /1383) säädetään.

 

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Kempeleen kunnan kirjaamosta.

Kempeleen kunta

PL 12

90441 Kempele

sähköposti: kirjaamo@kempele.fi

                                            

Kirjaamon aukioloaika on työpäivisin klo 9.00 - 15.00.