Valtuusto, kokous 1.2.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 7 Valtuustoaloite / Työllistämisen kuntalisä / Vasemmiston valtuustoryhmä (lisäpykälä)

224Dno-2021-201

Perustelut

Sari Janatuinen esitti Vasemmiston valtuustoryhmän aloitteen:
 

"TYÖLLISTÄMISEN KUNTALISÄ

Kempeleen kunta on mukana 1.3.2021 alkaen työllisyyden kuntakokeilussa. Kuntakokeilulla on tarkoitus vahvistaa kuntien roolia työllisyyspalveluiden järjestäjänä. Työllistymispalvelut ovat siis kunnassamme kehittymässä.

Tällä hetkellä Kempeleessä maksetaan rekrytointilisää työttömän kempeleläisen palkkaavalle työnantajalle. Rekrytointilisä ei kuitenkaan ole tarkoitettu palkkakustannuksiin, vaan rekrytointi-, työtila-, työväline-, työvaate-, perehdyttämis- ja ohjauskustannuksiin.

Vasemmiston valtuustoryhmä esittää, että Kempeleen kunnan työllistämispalveluissa otetaan jälleen käyttöön pitkäaikaistyöttömän palkkauskustannuksiin käytettäväksi tarkoitettu työllistämisen kuntalisä, jota maksetaan TE-keskuksen palkkatuen täydentämiseksi. Kuntalisässä nuorten aikuisten työllistäminen olisi hyvä huomioida erityisesti, esim. väljemmillä ehdoilla niin, että palkkatukea voitaisiin maksaa, vaikka työvoimatoimiston palkkatukea ei maksettaisikaan.

Työllistämisen kuntalisä on käytössä hyvin monissa kunnissa, lähiseudullamme mm. Oulussa, Raahessa ja Siikajoella.

Vasemmiston valtuustoryhmä uskoo, että työllistämisen kuntalisällä olisi Kempeleen kunnassa merkittävä positiivinen vaikutus; työllistämisrahat liikkuisivat kunnassa, verotulot kasvaisivat ja syrjäytymiskulut laskisivat. Erittäin suuri merkitys työllistämisen kuntalisällä olisi yksilön ja hänen lähipiirinsä hyvinvoinnin kannalta. Kuntalisällä rakennettaisiin myös myönteistä kuntakuvaa."

Päätös

Aloite lähetetään kunnanhallitukselle asianmukaisia toimenpiteitä varten.


Muutoksenhaku

Muutoksenhakukiellon peruste

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

  • vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
  • virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
  • etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)
  • oppilaan arviointia (Perusopetuslaki 42c §)