Valtuusto, kokous 6.9.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 82 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Perustelut

Valtuuston työjärjestyksen mukaan kutsu valtuuston kokoukseen on vähintään neljä päivää ennen kokousta lähetettävä erikseen kullekin valtuutetulle sekä niille, joilla on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus. Samassa ajassa on kokouksesta annettava yleisesti tieto julkisten kuulutusten ilmoitustaululla. Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat. Valtuuston kokouksen ajasta ja paikasta on myös ilmoitettava niissä sanomalehdissä, joissa valtuusto on päättänyt kokouksistaan ilmoittaa.

Kutsu valtuuston kokoukseen on julkaistu julkisten kuulutusten ilmoitustaululla keskiviikkona 1. päivänä syyskuuta 2021 sekä julkaistu samana päivänä sähköisessä kokouspalvelussa. Valtuuston koollekutsumista koskeva ilmoitus julkaistaan lisäksi Rantalakeus-lehdessä. Valtuusto toteaa, onko kokous kokoonkutsumistapaan ja jäsenmäärään nähden laillinen ja päätösvaltainen sekä hyväksyy kokoukselle esityslistan mukaisen asiain käsittelyjärjestyksen.

Päätös

Seuraavat valtuutetut olivat ilmoittaneet olevansa estyneitä saapumaan kokoukseen ja heidän tilalleen oli kutsuttu seuraavat varajäsenet:

Valtuutettu:

Kutsuttu varajäsen:

Johanna Ohukainen    Arto Jalonen

 

Kokous todettiin laillisesti koollekutsutuksi ja jäsenmäärään nähden päätösvaltaiseksi. Kokoukselle hyväksyttiin esityslistan mukainen asiain käsittelyjärjestys.


Muutoksenhaku

Muutoksenhakukiellon peruste

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

  • vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
  • virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
  • etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)
  • oppilaan arviointia (Perusopetuslaki 42c §)