Valtuusto, kokous 6.9.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 87 Resurssivaliokunnan nimeäminen ja tehtävien määrittely

244Dno-2021-443

Aikaisempi käsittely

Perustelut

Toimintasäännön 3 §:n mukaan valtuusto jakaantuu sisäistä työskentelyä varten valiokuntiin. Valiokuntien varajäsenet voivat olla varavaltuutettuja. Valiokuntien yhteinen rooli valmistelussa on ohjata ja seurata kuntayhteisön voimavarojen hyödyntämistä kunnan kokonaiskehittämisessä. Valiokuntien kokoonpanosta, jäsenten ja valiokuntien

lukumäärästä ja erityisistä tehtävistä päättää valtuusto toimikautensa alussa. Valtuusto määrää valiokuntien puheenjohtajat valtuuston varapuheenjohtajista.

Valiokuntia nimettäessä eivät tule sovellettavaksi tasa-arvolainsäädännön kiintiösäännökset (Tasa-arvovaltuutetun lausunto 9.6.2008).

Valiokuntien palkkiota maksettaessa sovelletaan valtuuston hyväksymää Kempeleen kunnan luottamushenkilöiden palkkiosääntöä.

Kullakin valiokunnalla on vastuuhenkilö konsernihallinnon viranhaltijajohdosta. Resurssivaliokunnan vastuuhenkilönä toimii talousjohtaja. Sijaisena toimii sivistys- ja hyvinvointijohtaja.

Resurssivaliokunnan tehtävänä on ohjata kuntakonsernin toimintaa talouteen ja henkilöstöön liittyvien asioiden valmistelussa.

Tehtävän toteuttamiseksi resurssivaliokunta muun muassa:
- seuraa yleistä taloudellista kehitystä sekä ennakoi niiden vaikutuksia
- ohjaa kunnan talouden raamien, investointien, veroprosenttien ja lainanoton sekä kunnan henkilöstöpolitiikkaan kuuluvien asioiden valmistelua
-ohjaa talousarvion käyttötalousosan valmistelua yhteistyössä palveluvaliokunnan kanssa (yhteiset talousarviokokoukset), seuraa talousarvion toteutumista ja ohjaa tarvittaessa talousarviomuutosten valmistelua
- kuulee henkilöstöä, ammattijärjestöjä, asiantuntijoita ja/tai hankkii muun tarpeelliseksi katsomansa selvityksen käsiteltävänä olevaan asiaan
- tutustuu eri työyksiköihin, kiinteistöihin ja tytäryhtiöihin
- ohjaa kunnan tukipalveluihin (ateria- ja puhdistus, ict, taloushallinto) ja tilapalveluihin liittyvää valmistelua
- seuraa ja raportoi Kempele -sopimuksessa ja talousarviossa asetettujen tavoitteiden toteutumista resurssivaliokunnan tehtävien näkökulmasta
- ohjaa hyvinvointikertomuksen valmistelua resurssivaliokunnan tehtävien näkökulmasta
- ohjaa kunnan talouteen, henkilöstöön ja hankintoihin liittyvien toimintaohjeiden, periaatteiden ja ohjelmien valmistelua
- antaa pyydettäessä lausunnon merkittävimmistä hankkeista resurssivaliokunnan tehtävien näkökulmasta
- ohjaa talouteen ja henkilöstöön liittyvien kuntalais- ja valtuustoaloitteiden valmistelua
- arvioi toimintaansa säännöllisesti

Hallintojohtaja:
Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se päättää:
1. resurssivaliokunnan jäsenten lukumäärästä,
2. valiokunnan tehtävistä ja
3. nimeää valiokuntaan jäsenet ja varajäsenet sekä puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan ottaen huomioon kuntalain 74 §:n määräykset vaalikelpoisuudesta kunnan toimielimiin.

KUNNANJOHTAJA:
Kunnanhallitus hyväksyy hallintojohtajan päätösehdotuksen.

Päätös

Päätösesitys hyväksyttiin.

Päätös

Valtuusto päätti resurssivaliokunnan jäsenmääräksi 7 ja hyväksyi esittelytekstissä luetellut resurssivaliokunnan tehtävät.

Puheenjohtajaksi valtuusto nimesi Ahti Tahkolan. Varapuheenjohtajaksi valtuusto nimesi Pauli Määtän.

Valtuusto nimesi resurssivaliokuntaan seuraavat jäsenet ja varajäsenet:

Varsinainen jäsen

Henkilökohtainen varajäsen

Ahti Tahkola pj

Liisa Lumijärvi

Pauli Määttä vpj

Kaisa Kauppinen

Hanna Markkanen 1.8.2021 – 30.6.2023 

Pekka Kälkäjä 1.7.2023 - 31.5.2025 

Pekka Kälkäjä

Hanna Markkanen

Tuula Rauma

Teemu Pääkkö

Pia Hanski 1.7.2023 - 31.5.2025 

Veeti Mykkänen

Kerttu Mömmö

Kimmo Kylmäluoma

Arto Hämäläinen

Teemu Kakko

Perustelut

Kuntalain 17 §:n mukaan valtuutetuille valitaan varavaltuutettuja jokaiseen kuntavaaleissa esiintyneeseen vaalilittoon, puolueeseen ja yhteislistan ensimmäisistä valitsematta jääneistä ehdokkaista sama määrä kuin valtuutettuja, kuitenkin vähintään kaksi.

Toimintasäännön 3 §:n mukaan valiokuntien varajäsenet voivat olla varavaltuutettuja.

Hallintojohtaja:
Ehdotan, että kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se nimeää uuden varajäsenen resurssivaliokuntaan.

KUNNANJOHTAJA:
Kunnanhallitus hyväksyy hallintojohtajan päätösehdotuksen.

Päätös

Päätösesitys hyväksyttiin.

Päätös

Valtuusto valitsi Saini Kelan uudeksi varajäseneksi Kaisa Kauppisen tilalle resurssivaliokuntaan.

Tiedoksi

Asianosaiset, resurssivaliokunta

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella.

 

Valitusoikeus

Päätökseen saa hakea muutosta se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä kunnan jäsen.

 

Valitusaika

Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

 

Valitusperusteet

Kunnallisvalituksen saa tehdä sillä perusteella, että päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä, päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai päätös on muuten lainvastainen.

Valittajan tulee esittää valituksen perusteet valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä.

 

Valitusviranomainen

Kunnallisvalitus tehdään Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelle.

postiosoite: PL 189, 90101 Oulu

käyntiosoite: Isokatu 4, 3. krs Oulu

faksi: 02956 42841

sähköposti: pohjois-suomi.hao@oikeus.fi

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet.

 

Valituksen muoto ja sisältö

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa on ilmoitettava:

1) päätös, johon haetaan muutosta (valituksen kohteena oleva päätös);

2) miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi (vaatimukset);

3) vaatimusten perustelut;

4) mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava valittajan nimi ja yhteystiedot. Jos puhevaltaa käyttää valittajan laillinen edustaja tai asiamies, myös tämän yhteystiedot on ilmoitettava. Yhteystietojen muutoksesta on valituksen vireillä ollessa ilmoitettava viipymättä hallintotuomioistuimelle.

Valituksessa on ilmoitettava myös se postiosoite ja mahdollinen muu osoite, johon oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää (prosessiosoite). Mikäli valittaja on ilmoittanut enemmän kuin yhden prosessiosoitteen, voi hallintotuomioistuin valita, mihin ilmoitetuista osoitteista se toimittaa oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat.

Valitukseen on liitettävä:

1) valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen;

2) selvitys siitä, milloin valittaja on saanut päätöksen tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta;

3) asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

 

Oikeudenkäyntimaksu

Muutoksenhakuasian vireille panijalta peritään oikeudenkäyntimaksu sen mukaan kuin oikeusministeriön asetuksessa (31.12.2018 /1383) säädetään.

 

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Kempeleen kunnan kirjaamosta.

Kempeleen kunta

PL 12

90441 Kempele

sähköposti: kirjaamo@kempele.fi

                                            

Kirjaamon aukioloaika on työpäivisin klo 9.00 - 15.00.