Valtuusto, kokous 6.9.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 84 Talousarviomuutokset 2021

244Dno-2021-894

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Juho Leppänen, talousjohtaja, juho.leppanen@kempele.fi

Perustelut

Yksiköt ovat arvioineet talousarvion toteumista ja ovat esittäneet vuodelle 2021 seuraavat lisämäärärahat:

1. Lisätään varhaiskasvatukseen määrärahaa palveluseteleihin 800.000 euroa ja määräaikaisten palkkoihin 130.000 euroa, yhteensä 930.000 euroa.

Varhaiskasvatuksen kysyntä on kasvanut. Uusi yksityinen päiväkoti on aloittanut toiminnan lokakuussa 2020, jonka vaikutusta palvelusetelin määrän kasvuun ei ole huomioitu talousarviota laadittaessa. Yhteensä yli 100 varhaiskasvatuspaikkaa tullut lisää. Määräaikaisia henkilöitä (erityispäivähoito) on palkattu yhteensä 16 henkilöä, joista 4 oli varattu määräraha vuodelle 2021. Osa tehtävistä ei ole ollut täytettynä kesänaikana, joten osa palvelusuhteista on ollut 9-10kk mittaisia. Määräaikaisia tehtäviä on tarvittu tehostetun ja erityisentuen lasten varhaiskasvatuksen järjestämiseksi, erityisen tuen osalta korostuu erityisesti kehitysvammaisten lasten varhaiskasvatuksen tarpeen kasvu (avustajan tarve).

2. Lisätään sosiaalipalveluihin määrärahaa kehitysvammapalveluiden asiakaspalvelujen ostoihin 400.000 euroa ja omaishoidon tukeen 120.000 euroa, lapsiperheiden sosiaalityön asiakaspalveluostoihin 200.000 euroa sekä vammaispalveluiden asiakaspalvelujen ostoihin 80.000 euroa, yhteensä 800.000 euroa.

Kehitysvammapalveluissa uusia asiakkaita on siirtynyt asumis-, päivätoiminta- sekä työtoimintapalveluihin. Osan asiakkaiden palvelujen tarve on kasvanut ja tarvitsevat vahvempaa palvelua. Omaishoidettavien määrä on kasvanut runsaasti kunnan asukasmäärän kasvun myötä.

3. Lisätään investointiosan kunnallistekniikan rakentamiseen 950.000 euroa.

Talousarviovaiheessa kaikille investointihankkeille ei ole ollut rakennussuunnitelmia, jolloin talousarviossa ei ole pystytty arvioimaan oikein rakentamisesta aiheutuvia kustannuksia. Rakentamiskohteissa on esimerkiksi maaperätutkimusten perusteella jouduttu määrittämään kohteille tavanomaista vaativampia rakennekerroksia, joka on nostanut kustannuksia arvioidusta. Lisäksi vuoden aikana on ilmaantunut tarvetta uusien asunto- ja yritysalueiden suunnitteluihin, joihin ei talousarvion teko vaiheessa ole osattu varautua. Suurimmat ylitykset ovat Zatelliittin yritysalueen ylitys 390.000 euroa, Tähkälän asuinalueen ylitys 155.000 euroa ja katusuunnittelun ylitys 130.000 euroa.

4. Lisätään opetukseen määrärahaa sijaismäärärahoihin 160.000 euroa

Perusteena koronasta johtunut sijaisten käytön kasvu.

Yksiköiden esittämät lisämäärärahat ovat yhteensä 2.840.000 euroa. Lisämäärärahat katetaan verotulokohtaa korottamalla. Verotulot ovat ylittämässä talousarvion selvästi. Verotulojen talousarvion ylitystä selittää pääasiassa se, että koronan vaikutukset talouteen ovat olleet arvioitua pienemmät.

Resurssivaliokunta (23.8.2021):
Resurssivaliokunta ohjaa, että esitetyt käyttötalouden ja investointiosan talousarviomuutokset 2021 viedään valtuuston hyväksyttäväksi. Lisämäärärahan suuruutta resurssivaliokunta pitää huolestuttavana ja edellyttää, että tulevaisuudessa valiokunta saisi tarkemmat selitykset lisämäärärahojen tarpeiden syistä.

Talousjohtaja:
Ehdotan, että kunnanhallitus esittää valtuustolle yksiköiden esittämien lisämäärärahojen hyväksymistä. 

KUNNANJOHTAJA:
Kunnanhallitus hyväksyy talousjohtajan päätösehdotuksen poislukien lisämäärärahaesitysten kohta 4. "Lisätään opetukseen määrärahaa sijaismäärärahoihin 160.000 euroa". Opetuksen  mahdollinen lisämäärärahan tarve sijaisiin tarkentuu sen jälkeen, kun kunta saa syksyn aikana päätökset varhaiskasvatukseen ja opetukseen haetuista OKM:n korona-avustuksista. Lisämäärärahat yhteensä 2.680.000 euroa katetaan verotulokohtaa korottamalla.

Päätös

Päätösesitys hyväksyttiin.

Päätös

Päätösesitys hyväksyttiin.

Tiedoksi

Varhaiskasvatusjohtaja, sivistys- ja hyvinvointijohtaja, sosiaali- ja terveysjohtaja, tekninen johtaja, talousjohtaja

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella.

 

Valitusoikeus

Päätökseen saa hakea muutosta se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä kunnan jäsen.

 

Valitusaika

Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

 

Valitusperusteet

Kunnallisvalituksen saa tehdä sillä perusteella, että päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä, päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai päätös on muuten lainvastainen.

Valittajan tulee esittää valituksen perusteet valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä.

 

Valitusviranomainen

Kunnallisvalitus tehdään Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelle.

postiosoite: PL 189, 90101 Oulu

käyntiosoite: Isokatu 4, 3. krs Oulu

faksi: 02956 42841

sähköposti: pohjois-suomi.hao@oikeus.fi

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet.

 

Valituksen muoto ja sisältö

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa on ilmoitettava:

1) päätös, johon haetaan muutosta (valituksen kohteena oleva päätös);

2) miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi (vaatimukset);

3) vaatimusten perustelut;

4) mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava valittajan nimi ja yhteystiedot. Jos puhevaltaa käyttää valittajan laillinen edustaja tai asiamies, myös tämän yhteystiedot on ilmoitettava. Yhteystietojen muutoksesta on valituksen vireillä ollessa ilmoitettava viipymättä hallintotuomioistuimelle.

Valituksessa on ilmoitettava myös se postiosoite ja mahdollinen muu osoite, johon oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää (prosessiosoite). Mikäli valittaja on ilmoittanut enemmän kuin yhden prosessiosoitteen, voi hallintotuomioistuin valita, mihin ilmoitetuista osoitteista se toimittaa oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat.

Valitukseen on liitettävä:

1) valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen;

2) selvitys siitä, milloin valittaja on saanut päätöksen tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta;

3) asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

 

Oikeudenkäyntimaksu

Muutoksenhakuasian vireille panijalta peritään oikeudenkäyntimaksu sen mukaan kuin oikeusministeriön asetuksessa (31.12.2018 /1383) säädetään.

 

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Kempeleen kunnan kirjaamosta.

Kempeleen kunta

PL 12

90441 Kempele

sähköposti: kirjaamo@kempele.fi

                                            

Kirjaamon aukioloaika on työpäivisin klo 9.00 - 15.00.