Valtuusto, kokous 6.9.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 86 Tarkastuslautakunnan vaali

244Dno-2021-439

Aikaisempi käsittely

Perustelut

Kuntalain 121 §:n mukaan valtuusto asettaa tarkastuslautakunnan hallinnon ja talouden tarkastuksen järjestämistä varten. Lautakunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan on lain mukaan aina oltava valtuutettuja.

Toimintasäännön 5 §:n mukaan tarkastuslautakunnassa on viisi jäsentä ja kullakin henkilökohtainen varajäsen. Jäsenten tulee olla valtuutettuja. Varavaltuutetut voivat olla tarkastuslautakunnan varajäseniä.

Vaalikelpoinen ei tarkastuslautakuntaan ole kuntalain 75 §:n mukaan:
1) kunnanhallituksen jäsen;
2) pormestari ja apulaispormestari;
3) henkilö, joka on kunnanhallituksen jäsenen, kunnanjohtajan, pormestarin tai apulaispormestarin hallintolain (434/2003) esteellisyys perusteita koskevan 28 §:n 2 ja 3 momentissa tarkoitettu läheinen;
- puoliso ja lapsi, lapsenlapsi, sisarus, vanhempi, isovanhempi tai muuten erityisen läheinen henkilö samoin tällaisen henkilön puoliso
- vanhempien sisarus sekä hänen puolisonsa, sisarusten lapsi ja entinenpuoliso sekä
- puolison lapsi, lapsenlapsi, sisarus, vanhempi ja isovanhempi samoin kuin tällaisen henkilön puoliso sekä puolison sisarusten lapsi
- läheisenä pidetään myös vastaavaa puolisukulaista, puolisolla tarkoitetaan aviopuolisoita sekä avioliiton omaisissa olosuhteissa ja rekisteröidyssä parisuhteessa eläviä henkilöitä
4) henkilö, joka on kunnan tai kunnan määräysvallassa olevan yhteisön tai säätiön palveluksessa;taikka toimitusjohtajana tai sitä vastavassa asemassa kunnan määräysvallassa olevassa yhteisössä tai säätiössä;
5) henkilö, joka ei ole vaalikelpoinen kunnanhallitukseen.

Tarkastuslautakuntaa valittaessa on otettava huomioon tasa-arvolain 4a §, jonka mukaan toimielimessä tulee olla sekä naisia että miehiä sekä varsinaisina että varajäseninä vähintään 40 %. Tasa-arvovaatimus koskee siis erikseen varsinaisia jäseniä ja varajäseniä. Sen sijaan laki ei vaadi, että varsinaisen jäsenen ja hänen henkilökohtaisen varajäsenensä olisi oltava samaa sukupuolta. Myöskään puheenjohtajistoa vaatimus ei erikseen koske. Sukupuolikiintiöstä voidaan poiketa erityisestä syystä. Jos kiintiöstä poiketaan, syy tulee kirjata valintapäätökseen.

Hallintojohtaja:
Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se toimittaa tarkastuslautakunnan vaalin valtuuston toimikaudeksi 1.8.2021-31.5.2025 sekä määrää valitsemistaan jäsenistä puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

KUNNANJOHTAJA:
Kunnanhallitus hyväksyy hallintojohtajan päätösehdotuksen.

Päätös

Päätösesitys hyväksyttiin.

Päätös

Valtuusto valitsi toimikaudekseen 1.8.2021 - 31.5.2025 seuraavat jäsenet ja varajäsenet:

Varsinainen jäsen

Henkilökohtainen varajäsen

Tuula Rauma pj

Onni Kuivala

Petra Neitola vpj

Tuula Tervonen

Kerttu Mömmö

Sanna Kouva

Arto Hämäläinen

Heini Koukkari

Kalevi Kerttula

Toivo Piira

Puheenjohtajaksi valtuusto määräsi Tuula Rauman ja varapuheenjohtajaksi Petra Neitolan.

Perustelut

Kuntalain 31 §:ssä on yleiset säännökset toimielinten kokoonpanosta. Ko. pykälässä säädetään, että toimielinten jäsenille valitaan henkilökohtaiset varajäsenet, joihin sovelletaan, mitä varsinaisista jäsenistä säädetään.
Kunnanhallituksen varajäsenyydestä seuraa em. säännöksen mukaan vaalikelvottomuus tarkastuslautakuntaan.

​​​​​​​Hallintojohtaja:
Kunnanhallitus esittää valtuustolle,​ että se toimittaa tarkastuslautakunnan vaalin valtuuston toimikaudeksi 1.8.2021-​31.5.2025 sekä määrää valitsemistaan jäsenistä puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

KUNNANJOHTAJA:
Kunnanhallitus hyväksyy hallintojohtajan päätösehdotuksen.

 

 

Päätös

Päätösesitys hyväksyttiin.

Päätös

Valtuusto valitsi toimikaudekseen 1.8.2021 -31.5.2025 seuraavat jäsenet ja varajäsenet:

Varsinainen jäsen

Henkilökohtainen varajäsen

Tuula Rauma pj

Veeti Mykkänen

Petra Neitola vpj

Tuula Tervonen

Kerttu Mömmö

Sanna Kouva

Onni Kuivala

Heini Koukkari

Kalevi Kerttula

Toivo Piira

Puheenjohtajaksi valtuusto määräsi Tuula Rauman ja varapuheenjohtajaksi Petra Neitolan.

Tiedoksi

Asianosaiset, tarkastuslautakunta

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella.

 

Valitusoikeus

Päätökseen saa hakea muutosta se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä kunnan jäsen.

 

Valitusaika

Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

 

Valitusperusteet

Kunnallisvalituksen saa tehdä sillä perusteella, että päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä, päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai päätös on muuten lainvastainen.

Valittajan tulee esittää valituksen perusteet valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä.

 

Valitusviranomainen

Kunnallisvalitus tehdään Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelle.

postiosoite: PL 189, 90101 Oulu

käyntiosoite: Isokatu 4, 3. krs Oulu

faksi: 02956 42841

sähköposti: pohjois-suomi.hao@oikeus.fi

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet.

 

Valituksen muoto ja sisältö

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa on ilmoitettava:

1) päätös, johon haetaan muutosta (valituksen kohteena oleva päätös);

2) miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi (vaatimukset);

3) vaatimusten perustelut;

4) mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava valittajan nimi ja yhteystiedot. Jos puhevaltaa käyttää valittajan laillinen edustaja tai asiamies, myös tämän yhteystiedot on ilmoitettava. Yhteystietojen muutoksesta on valituksen vireillä ollessa ilmoitettava viipymättä hallintotuomioistuimelle.

Valituksessa on ilmoitettava myös se postiosoite ja mahdollinen muu osoite, johon oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää (prosessiosoite). Mikäli valittaja on ilmoittanut enemmän kuin yhden prosessiosoitteen, voi hallintotuomioistuin valita, mihin ilmoitetuista osoitteista se toimittaa oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat.

Valitukseen on liitettävä:

1) valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen;

2) selvitys siitä, milloin valittaja on saanut päätöksen tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta;

3) asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

 

Oikeudenkäyntimaksu

Muutoksenhakuasian vireille panijalta peritään oikeudenkäyntimaksu sen mukaan kuin oikeusministeriön asetuksessa (31.12.2018 /1383) säädetään.

 

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Kempeleen kunnan kirjaamosta.

Kempeleen kunta

PL 12

90441 Kempele

sähköposti: kirjaamo@kempele.fi

                                            

Kirjaamon aukioloaika on työpäivisin klo 9.00 - 15.00.