Valtuusto, kokous 6.9.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 88 Yhteisöllisyysvaliokunnan nimeäminen ja tehtävien määrittely

244Dno-2021-444

Aikaisempi käsittely

Perustelut

Toimintasäännön 3 §:n mukaan valtuusto jakaantuu sisäistä työskentelyä varten valiokuntiin. Valiokuntien varajäsenet voivat olla varavaltuutettuja. Valiokuntien yhteinen rooli valmistelussa on ohjata ja seurata kuntayhteisön voimavarojen hyödyntämistä kunnan kokonaiskehittämisessä. Valiokuntien kokoonpanosta, jäsenten ja valiokuntien lukumäärästä ja erityisistä tehtävistä päättää valtuusto toimikautensa alussa. Valtuusto määrää valiokuntien puheenjohtajat valtuuston varapuheenjohtajista.

Valiokuntia nimettäessä eivät tule sovellettavaksi tasa-arvolainsäädännön kiintiösäännökset (Tasa-arvovaltuutetun lausunto 9.6.2008).

Valiokuntien palkkiota maksettaessa sovelletaan valtuuston hyväksymää Kempeleen kunnan luottamushenkilöiden palkkiosääntöä.

Kullakin valiokunnalla on vastuuhenkilö konsernihallinnon viranhaltijajohdosta. Yhteisöllisyysvaliokunnan vastuuhenkilönä toimii hallintojohtaja. Sijaisena toimii elinkeinojohtaja.

Yhteisöllisyysvaliokunnan tehtävänä on ohjata kuntademokratian toimivuuden varmistamiseen, kuntalaisten osallisuuden edistämiseen, yhteisöllisyyden ja kuntalaisten omavastuullisuuden lisäämiseen liittyvien asioiden valmistelua.

Tehtävän toteuttamiseksi yhteisöllisyysvaliokunta muun muassa:
- seuraa yleistä yhteiskunnallista ja kuntalaisten hyvinvoinnin kehitystä sekä ennakoi niiden vaikutuksia kuntademokratian toimivuuteen ja osallisuuden edistämiseen
- seuraa vaalien järjestämistä ja valmistelua
- ohjaa kunnan viestintää (kunnan toiminnasta viestiminen eri kanavissa, viranomaisviestintä jne.)
- kuulee asiantuntijoita ja/tai hankkii muun tarpeelliseksi katsomansa selvityksen käsiteltävänä olevaan asiaan
- tutustuu kuntayhteisön vapaaehtoisverkostoihin
- pitää yhteyttä yhteisöihin, seuroihin ja yhdistyksiin sekä toimii aktiivisesti yhteistyössä nuorisovaltuuston kanssa
- seuraa Kempele -sopimuksen tavoitteiden toteutumista kuntademokratian toimivuuden ja kuntalaisten osallisuuden näkökulmasta
- ohjaa hyvinvointikertomuksen valmistelua kuntademokratian toimivuuden ja kuntalaisten osallisuuden näkökulmasta
- seuraa asiakastyytyväisyyttä asiakaspalautteen perusteella ja tekee palautteen pohjalta esityksiä palvelumuutoksiksi
- tekee aloitteita kuntalaisten osallisuusmuotojen kehittämisestä
- ohjaa kuntademokratiaan ja kuntalaisten osallisuuteen liittyvien ohjelmien, suunnitelmien sääntöjen valmistelua (mm. toimintasääntö)
- ohjaa yhteisöjen avustusten ja yhteisöjen tai/ja yksilöiden palkitsemista koskevien asioiden valmistelua
- ohjaa yhteisöllisyyteen liittyvien kuntalais- ja valtuustoaloitteiden valmistelua
- antaa tarvittaessa lausuntonsa merkittävimmistä kaavahankkeista osallisuuden ja yhteisöllisyyden näkökulmasta
- arvioi toimintaansa säännöllisesti

Hallintojohtaja:
Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se päättää:
1. yhteisöllisyysvaliokunnan jäsenten lukumäärästä,
2. valiokunnan tehtävistä ja
3. nimeää valiokuntaan jäsenet ja varajäsenet sekä puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan ottaen huomioon kuntalain 74 §:n määräykset vaalikelpoisuudesta kunnan toimielimiin.

KUNNANJOHTAJA:
Kunnanhallitus hyväksyy hallintojohtajan päätösehdotuksen.

Päätös

Päätösesitys hyväksyttiin.

Päätös

Valtuusto päätti yhteisöllisyysvaliokunnan jäsenmääräksi 6 ja hyväksyi esittelytekstissä luetellut yhteisöllisyysvaliokunnan tehtävät.

Puheenjohtajaksi valtuusto nimesi puheenjohtajaksi 1.8.2021 - 30.6.2023 Jarmo Haapaniemen ja 1.7.2023 – 31.5.2025 Tuukka Myllymäen. Varapuheenjohtajaksi valtuusto nimesi Kalevi Kerttulan.

Valtuusto nimesi yhteisöllisyysvaliokuntaan seuraavat jäsenet ja varajäsenet:

Varsinainen jäsen

Henkilökohtainen varajäsen

Jarmo Haapaniemi pj 1.8.2021 – 30.6.2023 

Sanna Kouva

Tuukka Myllymäki 1.8.2021 – 30.6.2023 

Tuukka Myllymäki pj 1.7.2023 - 31.5.2025

Sari Kauppila

Hanna Markkanen 1.8.2021 – 30.6.2023 

Pirjo Heikkinen 1.7.2023 - 31.5.2025 

Minna Nurmela

Petra Neitola

Riitta Polvi-Karjalainen

Onni Kuivala 1.7.2023 - 31.5.2025 

Pasi Takalo 1.7.2023 - 31.5.2025 

Heini Koukkari

Sirpa-Helena Karjalainen

Kalevi Kerttula vpj

Antti Nuoristo

Perustelut

Kuntalain 17 §:n mukaan valtuutetuille valitaan varavaltuutettuja jokaiseen kuntavaaleissa esiintyneeseen vaalilittoon, puolueeseen ja yhteislistan ensimmäisistä valitsematta jääneistä ehdokkaista sama määrä kuin valtuutettuja, kuitenkin vähintään kaksi.

Toimintasäännön 3 §:n mukaan valiokuntien varajäsenet voivat olla varavaltuutettuja.

Hallintojohtaja:
Ehdotan, että kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se nimeää uuden varajäsenen yhteisöllisyysvaliokuntaan.

KUNNANJOHTAJA:
Kunnanhallitus hyväksyy hallintojohtajan päätösehdotuksen.

Päätös

Päätösesitys hyväksyttiin.

Päätös

Valtuusto valitsi Toivo Piiran uudeksi varajäseneksi Antti Nuoriston tilalle yhteisöllisyysvaliokuntaan.

Tiedoksi

Asianosaiset, yhteisöllisyysvaliokunta

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella.

 

Valitusoikeus

Päätökseen saa hakea muutosta se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä kunnan jäsen.

 

Valitusaika

Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

 

Valitusperusteet

Kunnallisvalituksen saa tehdä sillä perusteella, että päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä, päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai päätös on muuten lainvastainen.

Valittajan tulee esittää valituksen perusteet valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä.

 

Valitusviranomainen

Kunnallisvalitus tehdään Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelle.

postiosoite: PL 189, 90101 Oulu

käyntiosoite: Isokatu 4, 3. krs Oulu

faksi: 02956 42841

sähköposti: pohjois-suomi.hao@oikeus.fi

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet.

 

Valituksen muoto ja sisältö

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa on ilmoitettava:

1) päätös, johon haetaan muutosta (valituksen kohteena oleva päätös);

2) miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi (vaatimukset);

3) vaatimusten perustelut;

4) mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava valittajan nimi ja yhteystiedot. Jos puhevaltaa käyttää valittajan laillinen edustaja tai asiamies, myös tämän yhteystiedot on ilmoitettava. Yhteystietojen muutoksesta on valituksen vireillä ollessa ilmoitettava viipymättä hallintotuomioistuimelle.

Valituksessa on ilmoitettava myös se postiosoite ja mahdollinen muu osoite, johon oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää (prosessiosoite). Mikäli valittaja on ilmoittanut enemmän kuin yhden prosessiosoitteen, voi hallintotuomioistuin valita, mihin ilmoitetuista osoitteista se toimittaa oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat.

Valitukseen on liitettävä:

1) valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen;

2) selvitys siitä, milloin valittaja on saanut päätöksen tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta;

3) asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

 

Oikeudenkäyntimaksu

Muutoksenhakuasian vireille panijalta peritään oikeudenkäyntimaksu sen mukaan kuin oikeusministeriön asetuksessa (31.12.2018 /1383) säädetään.

 

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Kempeleen kunnan kirjaamosta.

Kempeleen kunta

PL 12

90441 Kempele

sähköposti: kirjaamo@kempele.fi

                                            

Kirjaamon aukioloaika on työpäivisin klo 9.00 - 15.00.