Yhteisöllisyysvaliokunta, kokous 18.5.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 26 Kempeleen eteläisen alueen osayleiskaava

244Dno-2021-593

Valmistelija

  • Kaija Muraja, kaavoittaja, kaija.muraja@kempele.fi

Perustelut

Kempeleen kunnanhallitus on 12.8.2019 käynnistänyt Kempeleen eteläisen alueen osayleiskaavan laatimisen. Osayleiskaavatyö on aloitettu laatimalla nykytila-analyysi ja muodostamalla kaksi vaihtoehtoista kaavarunkoluonnosta, joilla pyritään tutkimaan, millaiset maankäytön vaihtoehtoiset toteutustavat voisivat soveltua alueelle. Kaavarungot eivät ole vielä virallisia kaavaluonnoksia, vaan niiden tarkoituksena on auttaa suunnittelijoita ja päätöksentekijöitä hahmottamaan suunnittelun alkuvaiheessa millaisia vaikutuksia erilaisilla kaavaratkaisuilla voisi olla. Varsinainen kaavaluonnos, jonka pohjalta yleiskaavatyön suunnittelu etenee, muodostetaan vaihtoehdoista saadun palautteen ja vaikutustenarviointien perusteella.

Kaavarunkoihin voi tutustua karttapalvelussa, linkki tarinakarttaan: https://storymaps.arcgis.com/stories/b214bd3427a2443aaeb7027d4a4cbf29. Kaavarungot asetetaan nähtäville kesän yli ja niistä pyydetään palautetta webropol-kyselyn avulla, jolla selvitetään osallisten mielipiteitä Kempeleen eteläisille alueille laadittavan osayleiskaavan runkovaihtoehdoista. Konsultti esittelee kokouksen liitteenä olevat vaihtoehdot VE1 ja VE2 ja erityisesti niissä olevat erot. Työpaikkojen ja uusille asuinalueille tulevien asukkaiden määrät ovat vaihtoehdoissa suurin piirtein samat, mutta ne sijoittuvat eri tavoin. Myös webropol -kysely käydään yhdessä läpi.

Valiokuntia pyydetään arvioimaan kaavarunkovaihtoehtoja asuinalueiden, työpaikka-alueiden, luonto- ja virkistysalueiden sekä liikenneratkaisujen näkökulmasta sekä pohtimaan sitä, mitä kaavaluonnoksen jatkovalmistelussa tulisi ottaa huomioon.

 

Yhteisöllisyysvaliokunta (18.5.2021) :

Valiokunta merkitsee saamansa esittelyn tiedoksi ja keskusteli molemmista vaihtoehdoista asuinalueiden, työpaikka-alueiden, luonto- ja virkistysalueiden sekä liikenneratkaisujen näkökulmasta.  Keskustelussa nousi esille seuraavat asiat; tarpeelliseksi nähtiin kevyenliikenteenyhteys Rajakorventieltä Uutelantielle, Sarkkirannan alueelle nähtiin parempana vaihtoehtona tiiviimpi asuinalue, Ketolanperälle ja Sipolan alueelle kyläalue. Vaihtoehdon kaksi teollisuus- ja työpaikka-alue koettiin hyvänä, samoin luontorajausalue Ollakan alueella. Vaihtoehdon yksi tieyhteyttä välillä Niittyranta-Tupos ei koettu hyvänä ratkaisuna. 

Valiokunnan jäsenet vastaavat lisäksi tulevaan Webropol-kyselyyn.

Todetaan, että esteellinen Sari Janatuinen (asianosaisena lähiomainen) ei osallistunut asiasta käytyyn keskusteluun eikä valiokunnan ohjaukseen.