Yhteisöllisyysvaliokunta, kokous 24.8.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 30 Yhteisöllisyysvaliokunnan kokoonpano ja tehtävät

244Dno-2021-444

Aikaisempi käsittely

Perustelut

Toimintasäännön 3 §:n mukaan valtuusto jakaantuu sisäistä työskentelyä varten valiokuntiin. Valiokuntien varajäsenet voivat olla varavaltuutettuja. Valiokuntien yhteinen rooli valmistelussa on ohjata ja seurata kuntayhteisön voimavarojen hyödyntämistä kunnan kokonaiskehittämisessä. Valiokuntien kokoonpanosta, jäsenten ja valiokuntien lukumäärästä ja erityisistä tehtävistä päättää valtuusto toimikautensa alussa. Valtuusto määrää valiokuntien puheenjohtajat valtuuston varapuheenjohtajista.

Valiokuntia nimettäessä eivät tule sovellettavaksi tasa-arvolainsäädännön kiintiösäännökset (Tasa-arvovaltuutetun lausunto 9.6.2008).

Valiokuntien palkkiota maksettaessa sovelletaan valtuuston hyväksymää Kempeleen kunnan luottamushenkilöiden palkkiosääntöä.

Kullakin valiokunnalla on vastuuhenkilö konsernihallinnon viranhaltijajohdosta. Yhteisöllisyysvaliokunnan vastuuhenkilönä toimii hallintojohtaja. Sijaisena toimii elinkeinojohtaja.

Yhteisöllisyysvaliokunnan tehtävänä on ohjata kuntademokratian toimivuuden varmistamiseen, kuntalaisten osallisuuden edistämiseen, yhteisöllisyyden ja kuntalaisten omavastuullisuuden lisäämiseen liittyvien asioiden valmistelua.

Tehtävän toteuttamiseksi yhteisöllisyysvaliokunta muun muassa:
- seuraa yleistä yhteiskunnallista ja kuntalaisten hyvinvoinnin kehitystä sekä ennakoi niiden vaikutuksia kuntademokratian toimivuuteen ja osallisuuden edistämiseen
- seuraa vaalien järjestämistä ja valmistelua
- ohjaa kunnan viestintää (kunnan toiminnasta viestiminen eri kanavissa, viranomaisviestintä jne.)
- kuulee asiantuntijoita ja/tai hankkii muun tarpeelliseksi katsomansa selvityksen käsiteltävänä olevaan asiaan
- tutustuu kuntayhteisön vapaaehtoisverkostoihin
- pitää yhteyttä yhteisöihin, seuroihin ja yhdistyksiin sekä toimii aktiivisesti yhteistyössä nuorisovaltuuston kanssa
- seuraa Kempele -sopimuksen tavoitteiden toteutumista kuntademokratian toimivuuden ja kuntalaisten osallisuuden näkökulmasta
- ohjaa hyvinvointikertomuksen valmistelua kuntademokratian toimivuuden ja kuntalaisten osallisuuden näkökulmasta
- seuraa asiakastyytyväisyyttä asiakaspalautteen perusteella ja tekee palautteen pohjalta esityksiä palvelumuutoksiksi
- tekee aloitteita kuntalaisten osallisuusmuotojen kehittämisestä
- ohjaa kuntademokratiaan ja kuntalaisten osallisuuteen liittyvien ohjelmien, suunnitelmien sääntöjen valmistelua (mm. toimintasääntö)
- ohjaa yhteisöjen avustusten ja yhteisöjen tai/ja yksilöiden palkitsemista koskevien asioiden valmistelua
- ohjaa yhteisöllisyyteen liittyvien kuntalais- ja valtuustoaloitteiden valmistelua
- antaa tarvittaessa lausuntonsa merkittävimmistä kaavahankkeista osallisuuden ja yhteisöllisyyden näkökulmasta
- arvioi toimintaansa säännöllisesti

Hallintojohtaja:
Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se päättää:
1. yhteisöllisyysvaliokunnan jäsenten lukumäärästä,
2. valiokunnan tehtävistä ja
3. nimeää valiokuntaan jäsenet ja varajäsenet sekä puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan ottaen huomioon kuntalain 74 §:n määräykset vaalikelpoisuudesta kunnan toimielimiin.

KUNNANJOHTAJA:
Kunnanhallitus hyväksyy hallintojohtajan päätösehdotuksen.

Päätös

Päätösesitys hyväksyttiin.

Päätös

Valtuusto päätti yhteisöllisyysvaliokunnan jäsenmääräksi 6 ja hyväksyi esittelytekstissä luetellut yhteisöllisyysvaliokunnan tehtävät.

Puheenjohtajaksi valtuusto nimesi puheenjohtajaksi 1.8.2021 - 30.6.2023 Jarmo Haapaniemen ja 1.7.2023 – 31.5.2025 Tuukka Myllymäen. Varapuheenjohtajaksi valtuusto nimesi Kalevi Kerttulan.

Valtuusto nimesi yhteisöllisyysvaliokuntaan seuraavat jäsenet ja varajäsenet:

Varsinainen jäsen

Henkilökohtainen varajäsen

Jarmo Haapaniemi pj 1.8.2021 – 30.6.2023 

Sanna Kouva

Tuukka Myllymäki 1.8.2021 – 30.6.2023 

Tuukka Myllymäki pj 1.7.2023 - 31.5.2025

Sari Kauppila

Hanna Markkanen 1.8.2021 – 30.6.2023 

Pirjo Heikkinen 1.7.2023 - 31.5.2025 

Minna Nurmela

Petra Neitola

Riitta Polvi-Karjalainen

Onni Kuivala 1.7.2023 - 31.5.2025 

Pasi Takalo 1.7.2023 - 31.5.2025 

Heini Koukkari

Sirpa-Helena Karjalainen

Kalevi Kerttula vpj

Antti Nuoristo

Perustelut

 

 

Yhteisöllisyysvaliokunta (24.8.2021) :
Valiokunta merkitsee saamansa esittelyn tiedoksi.